Resultaträkningsdelen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2021–2025

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Verksamhetsintäkter      
Försäljningsinkomster   70 06171 05772 778
Avgiftsinkomster   88 18387 16385 417
Understöd och bidrag   5 5005 5005 500
Övriga verksamhetsintäkter   24 25624 28124 306
Varav hyresinkomster   13 38313 40813 433
Verksamhetsintäkter   188 000188 000188 000
Tillverkning för eget bruk      
Omkostnader      
Löner   −677 166−680 472−682 627
Lönebikostnader   −201 752−202 619−203 265
Köp av tjänster   −1 512 994−1 485 584−1 564 571
Material, förnödenheter och varor   −59 284−61 815−61 917
Understöd   −62 140−62 140−62 140
Övriga utgifter   −254 295−366 700−366 810
Varav hyreutgifter   −118 710−118 800−118 910
Omkostnader   −2 767 631−2 859 330−2 941 330
Verksamhetsbidrag   −2 579 631−2 671 330−2 753 330
Statlig finansiering   2 592 3012 684 0002 766 000
Finansieringsinkomster och -utgifter      
Ränteinkomster      
Övriga finansieringsinkomster      
Ränteutgifter      
Övriga finansieringsutgifter      
Årsbidrag   12 67012 67012 670
Avskrivningar   −16 000−16 000−16 000
Extraordinära poster      
Räkenskapsperiodens resultat   −3 330−3 330−3 330
Förändring i avskrivningsdifferens      
Förändring i reserveringar      
Förändring av fonder      
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)   −3 330−3 330−3 330

Resultaträkningsdelen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Utgifter      
Netto  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Förändring, %      
Inkomster    3,53,1
Utgifter      

7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Utgifter      
Netto  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Förändring, %      
Inkomster    3,53,1
Utgifter      
7 01 04 Statlig finansiering
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Utgifter      
Netto  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Förändring, %      
Inkomster    3,53,1
Utgifter