Finansieringsdelen

Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2021–2025

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten      
Inkomstfinansiering      
Årsbidrag   12 67012 67012 670
Extraordinära poster      
Korrektivposter i inkomstfinansiering      
Kassaflöde från investeringar      
Investeringsutgifter   −12 329−15 145−25 710
Finansieringsandelar I investeringsutgifter   3041 023 
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva      
Kassaflöde från verksamheten och investerningar   645−1 452−13 040
Kassaflöde från finansieringen      
Förändringar i utlåningen      
Ökningar i lånefordringar   −1 800−1 800−1 800
Minskningar i lånefordringar   300600900
Förändringar i lånen      
Ökning av långfristiga lån      
Minskning av långfristiga lån       
Förändring av eget kapital      
Övriga förändringar i likviditeten      
Kassaflöde från finansieringen   −1 500−1 200−900
Effekt på likviditeten   −855−2 652−13 940

9 Finansieringsdelen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  300300600900
Utgifter  1 8001 8001 8001 800
Netto  −1 500−1 500−1 200−900
Förändring, %      
Inkomster    100,050,0
Utgifter      

9 01 Långfristig finansiering

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  300300600900
Utgifter  1 8001 8001 8001 800
Netto  −1 500−1 500−1 200−900
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster    10050
Utgifter      

9 01 10 Social belåning

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  300300600900
Utgifter  1 8001 8001 8001 800
Netto  −1 500−1 500−1 200−900
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster    10050
Utgifter      

Budgetmomentet inluderar låneanslag och låneamorteringar av den sociala belåningen.