1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt183      
Utgifter sammanlagt28 10834 91333 00013 91329 91323 41320 413
Överskridningsrätter 29 904     
Verksamhetsbidrag−27 925−34 913−33 000−13 913−29 913−23 413−20 413
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−27 925−34 913−33 000−13 913−29 913−23 413−20 413
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−27 925−34 913−33 000−13 913−29 913−23 413−20 413
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter 24,2−5,5−60,1−14,3−21,7−12,8

I stadsstyrelsens dispositionsmedel i budgeten görs årligen en reservering för plötsliga och oförutsedda utgifter under året. Sådana utgifter kan exempelvis bestå av projekt av engångskaraktär som hänför sig till stadens internationella synlighet och storevenemang, till extraordinära enskilda projekt eller till samarbetet mellan staden och staten och som inte hör till den sedvanliga verksamheten i en sektor eller vid stadskansliet.

Utöver det ospecificerade anslaget omfattar dispositionsmedlen anslag för samarbetet i huvudstadsregionen och det regionala samarbetet, Helsingforsmedaljer, forskningsstipendier och ett vetenskapspris.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel omfattar reserveringar på 10 000 euro för vetenskapspriset och 77 000 euro för forskningsstipendierna.

Staden fortsätter 2023 med att genomföra löneutvecklingsplanen på längre sikt, vilken baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 7,0 miljoner euro i 2023 års budget. Detta belopp omfattar inte social-, hälsovårds- och räddningssektorns andel av löneutvecklingsplanen, för i och med välfärdsområdesreformen gör Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor reserveringar för de anslag som löneutvecklingsplanen förutsätter i sin egen budget. Enligt löneutvecklingsplanen riktas löneförhöjningar till sådana yrkesgrupper som staden har svårt att rekrytera kompetent personal till. Dessutom kommer förhöjningarna också att förbättra lönen för de yrkesgrupper som har lägst lön. Det ska göras en övergripande kartläggning av behovet av löneförhöjningar.

Till stadsstyrelsens dispositionsmedel reserveras 3 miljoner euro för en höjning av arbetsreseförmånen för hela personalen. Höjningen ska genomföras utgående från en separat utredning.

En engångsreservering på 6 miljoner euro kommer att ställas till stadsstyrelsens disposition för teknisk hantering av stadens löneutbetalningsproblem.

Dessutom anvisas en separat engångsreservering på 5 miljoner euro till stadsstyrelsens dispositionsmedel 2023 för att täcka de ökade energikostnaderna inom sektorerna. Behovet av att rikta anslaget bedöms i samband med prognoserna för budgetgenomförandet utifrån data om energikostnadernas utfall.

Enligt bokföringsbestämmelserna ska kapitaliseringar av stiftelser göras från kommunens driftsekonomi. De tas inte från investeringsanslagen som till exempel i fråga om kapitalisering av aktiebolag. Dessa bokföringsanvisningar beaktas i beredningen av budgeten 2023 i samband med kapitaliseringen av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum och Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum.

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Stadsstyrelsen godkände 29.3.2021 (225 §) det samarbetsavtal mellan staten och staden som undervisnings- och kulturministeriet och staden ingick 24.3.2021 för att främja inrättandet av ett nytt arkitektur- och designmuseum. Som kapitalmål för arkitektur- och designmuseiprojektet fastställdes totalt 150 miljoner euro. Statens villkorliga kapitaliseringsandel uppgår till 60 miljoner euro, stadens andel till 60 miljoner euro och den privata finansieringens andel till 30 miljoner euro. Staden kapitaliserar stiftelsen i samma takt med staten under 2023–2026. De årliga kapitaliseringsposterna bereds som en del av respektive års budgetplanering. I beredningsfasen på förhösten 2022 uppskattades stadens kapitaliseringsposter uppgå till 2 miljoner euro år 2023, 13 miljoner euro år 2024, 10 miljoner euro år 2025 och 35 miljoner euro år 2026. Posterna ovan har reserverats i stadsstyrelsens dispositionsmedel för 2023–2025.

Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum. Stadsstyrelsen beslutade 13.12.2021 (942 §) att grunda Stiftelsen Helsingfors konstmuseum med ett litet kapital. Inom ramen för stiftelsen har staden under våren 2022 gjort noggrannare tilläggsutredningar för att försäkra sig om konstmuseets förutsättningar för att fungera i stiftelseform. Det är meningen att beslutsförslaget om överföring av konstmuseets verksamhet och personal till den stiftelse som bildats ska föreläggas stadsfullmäktige på hösten 2022. I beslutsförslaget ingår bland annat förslag om överföring av personal och egendom, förslag till stiftelsens ekonomimodell, förslag om nivån för det understöd för anläggningar som staden betalar och förslag om nivån för engångskapitalisering av stiftelsen. Det har reserverats 2 miljoner euro för kapitalisering av stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum i stadsstyrelsens dispositionsmedel för 2023.