8 03 Gator och trafikleder

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter67 46976 70073 80085 80087 800111 500
Netto−67 469−76 700−73 800−85 800−87 800−111 500
Överskridningar 590    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter 13,7−3,811,92,327,0
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition66 55275 20072 90084 90087 200110 400
Överskridningar      
8030101 Ombyggnad14 98720 10016 80016 30020 60025 400
Södra stordistriktet7232 2002 2002 2002 7003 300
Västra stordistriktet3 9723 6002 0002 0003 5001 700
Mellersta stordistriktet1 6331 6002 1002 1001 000500
Norra stordistriktet3782 3002 4002 4002 2002 000
Nordöstra stordistriktet2 9642 9003 6003 6005 2006 000
Sydöstra stordistriktet1 6193 0001 0001 0006002 000
Östra stordistriktet3 3634 2003 4002 9004 5007 800
Östersundoms stordistrikt49300100100100100
Bullerskärmar285   8002 000
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar49 12551 10048 80061 30060 40078 600
Ombyggnad av gator9 2319 0009 70013 70013 10014 100
Ombyggnad av broar2 8014 9007 1008 10015 30032 000
Förnyande av beläggning3 7634 5005 0005 0005 0005 000
Utveckling av kollektivtrafiken2 8552 5002 0002 0002 0002 000
Trafikregleringar5 6434 7006 0009 0006 0006 500
Leder för gång- och cykeltrafik24 83225 50019 00023 50019 00019 000
8030103 Övriga investeringar2 4414 0007 3007 3006 2006 400
Mottagningsplatser för fyllnadsjord8847507507507501 000
Snöstjälpningsplatser och sandsilor6381 5001 5001 5002 3002 850
Allmänna toaletter247450450450450450
Iståndsättning av strandområden6721 3004 6004 6002 7002 100
80302 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition      
Överskridningar      
8030201 Kampen–Tölöviken      
8030202 Västra hamnen      
8030203 Fiskehamnen      
8030204 Kronbergsstranden      
8030205 Böle      
8030206 Kungstriangeln      
8030207 Kronbroarna      
8030208 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande      
8030209 Malm      
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition9161 5009009006001 100
Överskridningar 590    

8 03  Gator och trafikleder

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

På budgetmomentet reserveras sammanlagt 84,9 miljoner euro för 2023, 87,2 miljoner euro för 2024 och 110,4 miljoner euro för 2025.

Stadens tioåriga investeringsprogram har uppdaterats.  Utgångspunkten för investeringsprogrammet har varit att trygga finansieringen för de investeringar som behövs för fortgående projekt, lagstadgade tjänster och målet för bostadsproduktionen (8 000 bostäder). Prioriteringen har dessutom beaktat ett balanserat utvecklande av staden, att infrastrukturegendomen repareras i tid och att stadsförnyelseområdena ska utvecklas.

Målet för bostadsproduktionen enligt BM-programmet riktar sig förutom till områden med områdesbyggnadsprojekt också starkt till stordistriktens områden för kompletteringsbyggande. År 2021 färdigställdes 7105 bostäder i Helsingfors, cirka 60 % av dem i områdena för kompletteringsbyggande i stordistrikten. Utgångspunkten för budgetförslaget är att trygga finansieringen för redan pågående projekt och att utveckla balansen mellan områden.

Ett betydande reparationsunderskott har uppstått i den byggda miljön. Förvaltandet av infrastrukturegendomen och tryggandet av servicenivån förutsätter ett långsiktigt och systematiskt tillvägagångssätt och följning av utvecklingen. De kritiska behoven som identifierats är att minska reparationsunderskottet inom lokaler, broar och andra tekniska konstruktioner samt fortsätta med LED-belysningssaneringen.

För att främja gång- och cykeltrafiken har det reserverats 23,5 miljoner euro för år 2023 och 19,0 miljoner euro för åren 2024–2025. Med anslaget främjas förverkligandet av målet för cykelvägnätet både i innerstaden och i fråga om huvudlederna för cykeltrafiken, dvs. pendlingsstråken. Det mest betydande enskilda projektet som färdigställs under ekonomiplanperioden är anläggandet av Kajsatunneln för fotgängare och cyklister under Järnvägsstationen. Dessutom förverkligas cykelvägnätet i samband med byggandet av spårvägsprojekt i form av s.k. anknytande projekt. Utvecklandet av gång- och cykeltrafiklederna och spårtrafiknätet kräver ofta en ändring av hela gatusektionen, vilket bidrar till att lindra underskottet i finansieringen av gatuombyggnader. Investeringarna i utveckling av spårnätverket när det gäller räls med underbyggnad och banteknik ingår inte i investeringsramen utan i affärsverket Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s investeringar, medan de övriga kostnaderna hänförs till projektet. I detta sammanhang förnyas i regel nätverken för parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen. Bland pågående projekt som genomförs med anslagna medel märks Österbanan på sträckan Planerargatan–Gjutaregatan, gatuarbetena vid Åttans spårvagnslinje (Caloniusgatan, Runebergsgatan, Helsingegatan) samt gång- och cykellederna längs Jokerbanan.

8 03 01 01 Nybyggnad

För anläggning av nya gator och har 16,3 miljoner euro anvisats i budgetförslaget för 2023. För ekonomiplaneåret 2024 har det föreslagits anslag på 20,6 miljoner euro och för 2025 anslag på 25,4 miljoner euro.

Nybyggnaden omfattar också behövliga investeringar i utomhusbelysning och trafikljus på gatorna.

Stordistriktens gatuinvesteringar riktas under planperioden till områden för kompletteringsbyggande, såsom området Hagtornsvägen–Frangulavägen i Haga, Hoplaxporten i norra delen av Lilla Hoplaxviken, Sockenbacka stationscentral, Hagnäsområdet, kompletteringsbyggande längs Jokerbanan, bostadsgatan norr om Vikbergsvägen och Viks svaga mark, , Arbetsledaregatans kvarter i Hertonäs, Handelskvarnsvägens omgivning i Kasåkern och Aromgrändens område i Solvik. Havsrastböle kompletteringsbyggområde i Nordsjö och området Björnklippan i Kvarnbäcken främjas enligt detaljplanen där det är möjligt. Dessutom genomförs det separata gatuprojekt som halvfärdiga detaljplaneområden kräver. Permanentbeläggningen av grusgator fortskrider i den omfattning som kompletteringsbyggandet förutsätter. Nybyggnadsprojekten syftar till uppfylla stadsstrategins mål för prioriteringsområdena En funktionell och vacker stadoch Helsingfors är attraktivt för proffs och företag.

Särprojekten för bullerbekämpning riktar sig på de delar av det byggda huvudgatunätet som nämns i riktlinjerna och prioriteringen i staden utredning om bullerbekämpning (Gamla Borgåvägen, Skomakarbölevägen, Staffansbyvägen). På grund av de strikta ramarna genomförs särprojekten för bullerbekämpning huvudsakligen under senare hälften av programperioden. Bullerbekämpningen vid nya gator och trafikleder förverkligas vid behov som en del av projekten i fråga. Dessutom ingår bullerbekämpning i projekt som är gemensamma för staden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

För ombyggnad av gator och trafikarrangemang har det i budgetförslaget anvisats sammanlagt 61,3 miljoner euro för 2023, 60,4 miljoner euro för 2024 och 78,6 miljoner euro för 2025.

Till de mest betydande renoveringsprojekten som fortsätter under 2023 hör gatorna på Sveaborg samt följande projekt som inleds under planperioden: ombyggnad av Fredrikstorget, Landtullsgränden, Abraham Wetters väg mellan Borgbyggarvägen–Sågaregatan och Johan Sederholms väg. De övriga gatuombyggnadsprojekten handlar om ombyggnad av hela gator i anslutning till utvecklingsprojekt för kollektivtrafik eller cykeltrafik eller saneringen av vattenförsörjningen (HRM), och om behov av att reparera allvarliga konstruktionsskador, såsom sättningar, på olika ställen i staden. Växtarter som nämns i förordningen om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) och som använts vid gatuplanteringar byts ut mot andra växtarter i en separat arbetsfas.

Ombyggnad av utomhusbelysningen och förnyande av trafikljus och annan telematik är en del av ombyggnaden av gator. Ombyggnaden av utomhusbelysningen koncentreras på saneringen av det befintliga belysningsnätverket enligt åtgärdsprogrammet så att de skärpta kraven för EU:s EcoDesign-direktiv uppnås. Första skedet i det s.k. Helsinki LED-projektet som startades för att förbättra energieffektiviteten i utebelysningen färdigställdes år 2019. Helsinki LED-projektet har nu inlett andra skedet, där resten av de gamla lamporna (65 000 st) byts ut mot LED-lampor. Dessutom byts gamla utelampor ut mot LED-lampor antingen i samband med ombyggnadsprojekt eller separata projekt enligt de tillgängliga anslagen. I ombyggnaden av telematiken ligger fokus på att byta ut det gamla telekommunikationsnätet av koppar, som betjänar trafikljusen, mot ett nytt optiskt nät. Projektet inleddes år 2019. Eftersom de gamla urladdningslamporna kommer att försvinna från marknaden år 2027 förutsätter LED-belysningssaneringen målmedveten framgång för att staden ska belysas i fortsättningen. Genom LED-belysningssaneringen uppnås en betydande energieffektivitet som främjar stadens strategi om ambitiöst klimatansvar.

I det föreslagna anslaget för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner (strand- och stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår utöver ombyggnaderna också investeringskostnaderna för förnyande av broar. Bland de nya broarna som snarast kräver ombyggnad, som inleds 2022, är bron till Råholmen och Mannerheimvägens bro. Med tanke på broarnas skick och en miljö- och livsspannsklok reparationstidpunkt finns det ungefär 100 broar som borde renoveras i brådskande ordning. Bland dessa är de mest brådskande genomförbara objekten Råby viadukt och broarna vid ramperna till Österleden i Vik. Man funnit skador på Brändö bro som orsakats av sättning, vilka beräknas kräva att bron förnyas. Översiktsplaneringen av bron inleddes 2022.

Nybeläggningen riktas utifrån det årliga beläggningsprogrammet till de mest belastade huvud- och matargatorna, men också nybeläggningen av gångbanor i dåligt skick och av fotgängar- och cykelleder bör ökas som en del av målen för andelen cykling, promenad och kollektivtrafik som färdsätt enligt strategin. Om nybeläggningarna har utarbetats ett program för huvud- och matargator, med hjälp av vilket det är möjligt att förbättra kostnadseffektiviteten i samråd med andra avtalspartner som låter bygga infrastruktur på den gemensamma kommunaltekniska byggplatsen. För gång- och cykelleder utarbetades ett eget nybeläggningsprogram. På grund av kostnadsökningen av nybeläggningen minskar antalet objekt som genomförs med anslaget.

Med stöd av ett anslag för utvecklande av kollektivtrafiken förbereder man sig på att förbättra kollektivtrafiken och dess tillförlitlighet bland annat utifrån ett förslag som HRT tillställt Helsingfors stad. Under planperioden fortsätter staden genomföra gatuarrangemang i anslutning till den kommande spårvagnsdepån i Brunakärr, som inleds år 2022 bl.a. på Naguvägen, och förbereder genomförandet av åtgärderna enligt utvecklingsplanen för spårtrafiken. Genom att avlägsna strukturella störande faktorer i det byggda gatunätet förbereder man sig också för hållplatsarrangemang i anknytning till busslinjeändringar och elbusstrafiken, och för andra förbättringar av kollektivtrafikens pålitlighet. Med anslagen för utveckling av kollektivtrafiken främjas målet att utöka kollektivtrafikens andel enligt strategin.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken blir smidigare. Anslaget omfattar också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem och av skyltningen. De år 2020 påbörjade installeringarna av automatiska hastighetsövervakningspunkter på gatorna fortsätter. Ändringar i vägmärken enligt den nya vägtrafiklagen görs inom ramen för det anslag som står till förfogande. Trafikarrangemangen inbegriper också för Jokerbanans del sådana förändringar av gatumiljön (s.k. anknytande projekt) som inte kommer sig av att spårvägen byggs men som ändå måste planeras samtidigt som spårvägsprojektet.

Anslaget för leder för gång- och cykeltrafik används för att uppfylla målet för cykelnätverket och för att utvidga nätet av pendlingsstråk på olika håll i staden, antingen som separata projekt eller i anslutning till spårprojekt. Anslaget används också för att bygga över- och undergångar som förbättrar säkerheten och smidigheten för gång- och cykeltrafiken. De största investeringarna under ekonomiplanperioden 2023–2025 är undergången mellan Medborgartorget och Kajsaniemi (Kajsatunneln) som inleddes 2021 samt arbetet vid Mannerheimvägen mellan Postgatan och Grejusgatan som inleds 2023. Inprogrammerat för planeringsperioden är inledandet av en del stora cykeltrafikprojekt i det befintliga gatunätet, såsom Tavastvägen mellan Gustav Vasas väg–Annabergsvägen, Aleksis Kivis gata, Backasgatan och Österleden mellan Stugovägen–Skidlöpargränden–Skidlöparvägen. Dessutom byggs Österbanan mellan Planerargatan–Gjutartegatan som fortsätter in på 2023. I periodiseringen av byggandet av cykelnätverket i innerstaden beaktas också verkningarna för den övriga trafiken under byggtiden. Med projekt för gång- och cykeltrafiklederna främjas målen att utöka kollektivtrafikens andel enligt strategin.

Hanteringen av dagvattnet sköts som en del av Helsingfors stads dagvattenprogram. Skador förorsakade av dagvatten försöker man förebygga och eliminera vid flera lokala objekt, samtidigt som man sköter en planmässig helhetshanering av dagvatten. Kunskap om dagvattnets beskaffenhet insamlas under ett femårigt projekt som inletts 2021 och som undersöker dels vattnets kvalitet, dels hur bra dagvattenfiltreringen vid Edesviken fungerar. Projekt och åtgärder för hantering av dagvatten genomförs också med anslaget för iståndsättning av strandområden, som ligger under Övriga investeringar. Med åtgärder för hantering av dagvatten förbereder och anpassar staden sig enligt strategin till klimatförändringens effekter.

8 03 01 03 Övriga investeringar

För övriga investeringar har det anvisats anslag på 7,3 miljoner euro för 2023. För ekonomiplaneåret 2024 har det anvisats 6,2 miljoner euro och för 2025 6,4 miljoner euro.

De övriga investeringarna är sådana som krävs för stödtjänster inom gatuhållningen eller för andra allmänna områden. Anslaget för mottagningsplatser för fyllnadsjord används i enlighet med programmet för utnyttjande av schaktmassor för byggande av platser för utnyttjande och mottagning av jordmaterial.

Investeringsanslagen för snötippar och sandsilor används för att säkerställa att snöstjälpningsplatsernas kapacitet motsvarar behovet att bli av med snö från Helsingfors gator för att säkerställa stadens funktionalitet under vintern, garantera ett tillräckligt antal snötippar och skapa innovationer för mottagningen av snö. Även de nuvarande lagersilorna för sandningsmakadam och saltupplagen byggs om i olika delar av staden. Åtgärderna schemaläggs enligt ett årligt genomförandeprogram.

Anslaget för iståndsättning av strandområden används under planperioden för att bygga översvämningsskydd vid Salutorget och för Hjulstensparken.

Projekten för övriga investeringar har ett övergripande ansvar för en funktionell och vacker stad samt stadens ambitiösa klimatansvar.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmomentet 8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, slopas. Anslaget för gatubyggnad i projektområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, undermomentet 8 08 02 Gator. Likaså överförs det slopade momentets utfall 2021 till det nya momentet.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition ändrades till 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition.

För samprojekt med Trafikledsverket reserveras anslag på 0,9 miljoner euro för år 2023. För ekonomiplaneåret 2024 har föreslagits anslag på 0,6 miljoner euro och 1,1 miljoner euro för 2025.

Det föreslagna anslaget för stadens andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikledsverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänför sig till statliga landsvägar inom Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med statsandelsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning, vilka staden finansierar helt och hållet. Samprojekt med Trafikledsverket främjar stadens funktionalitet, bostadsproduktion och stadens trafiksystem enligt de strategiska målen.

Vägplanen för en planskild korsning Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes år 2015 och den har lämnats till statsrådet för godkännande. I sin tilläggsbudget beviljade staten Trafikledsverket 0,5 miljoner euro för utarbetande av en byggplan för projektet, och byggplanen blev färdig som ett samprojekt år 2022. Under perioden för investeringsprogrammet har anslag på 5,0 miljoner euro för åren 2026 och 2027 anvisats för genomförandet av projektet. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 miljoner euro

Staden förbereder sig på att börja bygga Tusbyledens bullerskärmar vid Torparbacken under ekonomiplanperioden. Projektet blir färdigt under ekonomiplanperioden, förutsatt att NTM-centralen deltar i finansieringen.

Byggandet av Luftbron över Lahtisleden är en del av byggandet av Malms planskilda korsning. Luftbron skapar en förbindelse mellan Stensböle och Malm och betjänar både utvecklingen av det tidigare flygplatsområdet till ett nytt bostadsområde och företagsverksamheten i områdena. Luftbron och Luftbrovägen kommer i framtiden att utgöra en viktig linje i kollektivtrafiken och en viktig del av banstråken för cyklister. Vägplanen för Luftbroområdet blev färdig 2022, och byggprojekteringen inleds efter att beslut om projektet fattats. Staden förbereder sig på att genomföra projektet efter ekonomiplanperioden. Genomförandet av projektet förutsätter att statens finansieringsandel säkerställs.

Kungsekens planskilda korsning vid Tavastehusleden är viktig för bostadsområdets tillgänglighet Vägplanen för Gamlas–Ring III förbereds. Projektet har inte anvisats någon finansiering inom det tioåriga investeringsprogrammet.

Den preliminära vägplanen för en planskild korsning på Västerleden vid Björkholmen blev färdig år 2020. Staden förbereder sig på att utarbeta en väg- och byggplan under ekonomiplanperioden och eventuellt inleda byggandet i slutet av den preliminära investeringsprogramperioden.

Granskningar på områdesreserveringsplannivå av Åboledens och Hoplaxvägens anslutning har gjorts under år 2020. Objektets vägplanering inleddes 2022 och fortsätter in på 2023. Staden förbereder sig på att utarbeta en byggplan efter vägplanen under planperioden och bygga 2026–2027.