5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt   188 000188 000188 000188 000
Utgifter sammanlagt   1 997 3012 000 6312 076 9902 143 343
Verksamhetsbidrag   −1 809 301−1 812 631−1 888 990−1 955 343
Avskrivningar   16 00016 00016 00016 000
Räkenskapsperiodens resultat   −1 825 301−1 828 631−1 904 990−1 971 343
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)   −1 825 301−1 828 631−1 904 990−1 971 343
Förändring, %       
Inkomster     0,00,0
Utgifter     3,83,2