3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt21 02125 27325 27329 25532 54832 79832 948
Utgifter sammanlagt14 12118 73018 73026 00526 00526 25526 405
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag6 9006 5436 5433 2506 5436 5436 543
Avskrivningar58408080808080
Räkenskapsperiodens resultat6 8416 5036 4633 1706 4636 4636 463
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)6 8416 5036 4633 1706 4636 4636 463
Förändring, %       
Inkomster 20,2 15,828,80,80,5
Utgifter 32,6 38,838,81,00,6
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                        
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st.7471 1501 1501 3501 5001 500
Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st.166350350400500500
Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st.9131 5001 5001 7502 0002 000
Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st.1 0581 1001 1001 1501 2001 200
Personalplan                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Användning av personal      
Antal anställda8510499109110110
Årsverken (egen personal)769595105105105
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 10081,492,475,285,996,197,8
Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal)57,0100,0100,0100,0100,0100,0
Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal)23,225,025,026,029,029,0
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder7 7807 7879 7169 5498 7328 795
Ändring i procent i enhetskostnaderna                                                                                            
20212022Prognos
2022
202320242025
Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder12,7 %0,1 %24,8 %22,6 %−8,6 %0,7 %
Mätare för lokalanvändningen
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalanvändning      
Lokaler, m2      
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder