8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster23 84113 00069 00069 00018 00018 000
Utgifter1 3191 0001 0001 0001 0001 000
Netto22 52112 00068 00068 00017 00017 000
Överskridningar 160    
Förändring, %      
Inkomster −45,5430,8430,8−73,90
Utgifter −24,20000
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
80750 Statsandelar och -understöd5 6208 4008 4008 40013 40013 400
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier18 2214 00060 00060 0004 0004 000
80752 Övriga kapitalinkomster0500500500500500
80753 Ersättningar för skyddsrum 100100100100100
Utgifter      
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition1 022     
Överskridningar 160    
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition2981 0001 0001 0001 0001 000
Överskridningar      

Statsandelar och statsunderstöd samt övriga kapitalinkomster beräknas uppgå till 69,0 miljoner euro för 2023.

Fastigheter och aktielägenheter beräknas år 2023 bli sålda för 90 miljoner euro, varav 60 miljoner euro i enlighet med balansvärdet upptas under övrig kapitalhushållning. Skillnaden, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur.

Under ekonomiplaneåret 2024 beräknas försäljningen uppgå till 10 miljoner euro och år 2025 till ungefär 10 miljoner euro.

Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att det eftersatta underhållet, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska, med beaktande av eventuella hyresintäkter från objekten.

Ersättningarna som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 miljoner euro.

Staden förbereder sig för övriga utvecklingsprojekt, till exempel lokal miljökonst, med 1 miljon euro per år.