5 10 02 HUS-sammanslutningen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt689 441731 820732 600767 000767 000782 340797 987
Verksamhetsbidrag−689 441−731 820−732 600−767 000−767 000−782 340−797 987
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−689 441−731 820−732 600−767 000−767 000−782 340−797 987
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−689 441−731 820−732 600−767 000−767 000−782 340−797 987
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 6,10,14,84,82,02,0

HUS-sammanslutningen har grundats genom ett avtal mellan Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad (grundavtalet) i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland. Grundavtalet godkändes av Helsingfors stadsfullmäktige 27.4.2022. Grundavtalet fastställer bland annat strukturen, förvaltningsformen, styrelsens sammansättning, ägarstyrningens struktur och finansieringsmodellen för HUS-sammanslutningen. HUS-sammanslutningen finansieras av Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden. Sammanslutningens stämma beslutar om HUS-sammanslutningens budget. Detta budgetmoment framställer Helsingfors stads finansiering till HUS-sammanslutningen. Finansieringens fördelning kan preciseras i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens resultatbudget utifrån budgetbeslutet av sammanslutningens stämma.