8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter1 3237 5008 1009 10012 00012 000
Netto−1 323−7 500−8 100−9 100−12 000−12 000
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter 467,08,021,331,90
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
80901 Malmgård-Gamlas6862 4002 8002 8004 8001 200
Överskridningar      
8090101 Grundberedning4465001 2001 2003 100600
8090102 Gator931 1001 6001 6001 300600
8090103 Parker och idrottsområden148800004000
80902 Malm3072 5002 9003 4003 2004 200
Överskridningar      
8090201 Grundberedning1551504004005001 000
8090202 Gator1531 6001 8001 8001 6002 200
8090203 Parker och idrottsområden 7507001 2001 1001 000
80903 Mellungsby3292 6002 4002 9004 0006 600
Överskridningar      
8090301 Grundberedning213504004001 2002 000
8090302 Gator1291 1006006002 3004 300
8090303 Parker och idrottsområden1791 1501 4001 900500300

8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

Till stadsförnyelseområdena i Malmgård–Gamlas, Malm och Mellungsby riktas verkningsfulla åtgärder för att åstadkomma en positiv utveckling bl.a. för att stärka invånarnas trygghetskänsla, förebygga segregation och öka områdenas attraktivitet. Planeringen av markanvändningen i stadsförnyelseområdena avancerar områdesvis enligt olika tidsscheman. Den byggda miljön i områdena är till betydande delar i behov av förnyelse och områdena har också en betydande potential för kompletteringsbyggande som stöder sig på spårtrafik. Anslagen för stadsförnyelseområdena omfattar gatu- och parkprojekt samt idrotts- och grundberedningsprojekt.

På budgetmomentet för planering och förverkligande av allmänna områden i stadsförnyelseområdena reserveras sammanlagt 9,1 miljoner euro i anslag för 2023, 12,0 miljoner euro för 2024 och 12,0 miljoner euro för 2025. Investeringarna i stadsförnyelseområden kommer i enlighet med stadsstrategin att bidra till att förebygga segregation och göra det möjligt att leva ett tryggt och trevligt liv, överallt i de positivt egenartade stadsdelarna.

8 09 01 Malmgård – Gamlas

I stadsförnyelseområdet Malmgård–Gamlas inleds 2023 en ombyggnad av Juustensvägen och genomförs åtgärder inom ramen för ett placemaking-projekt. Anläggandet och renoveringen av gatorna kring Spelmansvägen fortsätter från år 2022. Staden förbereder sig också på att börja bygga i Kådvägens område. Till byggandet kring Kådvägen hänför sig förutom gatuarbeten även betydande kravsinvesteringar för grundberedning, där Naboängsvägens gasledning flyttas till ett tillräckligt avstånd från den kommande bosättningen.

Under ekonomiplaneperioden anläggs i området stegvis nya gator och parker vid Kådvägen. Norra sidan av Malmgårds järnvägsstation snyggas upp, bl.a. Näverplatsen och Spånadsplatsen. Dessutom byggs en del av Gamlasvägen om på sträckan Kanteletarvägen–Kårbölevägen.

I fråga om park- och idrottsplatser i området genomförs under ekonomiplaneperioden stegvis nybygge av parkerna vid Kådvägen och planeringen av Malmgårdsplanen inleds

8 09 02 Malm

Planeringsprinciperna för Malms centrum har färdigställts för fortsatt planering. Planeringsprinciperna styr det kommande kompletteringsbyggandet i området samt planeringen av såväl tjänster och arbetstillfällen som rörelse och grönområden. Planeringsprinciperna anvisar också eventuella nya markanvändningsområden utanför de nuvarande tomterna och fastställer eventuella ändringar i användningssyftena.

I Malms stadsförnyelseområde bebygger staden under ekonomiplanperioden området vid Gamla Helsingevägen, bygger om Övre Malmstorg och iståndsätter lekparken Filpus. Dessutom inleds byggandet av gatuområden i Beckfabriksgatans kvarter.

8 09 03 Mellungsby

I Mellungsby stadsförnyelseområde utvecklas området vid Mellungsbacka metrostation till ett lokalt centrum och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. På Västerkullavägen planeras Vandaspåran och dess södra ändhållplats vid metrostationen. Samtidigt förbättras förbindelserna i området. Vid Gårdsbacka räddningsstation byggs en ny gata och trafikarrangemangen på de befintliga gatorna förbättras.Under ekonomiplaneperioden anläggs lekparken Mellungsbacka och främjas projektet Stensböle idrottspark i stadsförnyelseområdet.