4 Genomförande av strategin – mätare och uppföljning

Strategiska målsättningar

Stadsstrategin sammanfogar 2020-talets viktigaste val och tyngdpunkter med stadens vardag. Den hjälper stadens organisationer, service, medarbetare och tjänsteproduktion att arbeta mot gemensamma mål. Vi vill att stadsborna och stadens medarbetare ska ha en bättre insyn i stadsstrategin.

De mest centrala målen i strategin utgör en viktig grund för stadens sektorer och funktioner i deras arbete med årsplaner och mål. Stadsstrategin genomförs som en del av det dagliga arbetet inom stadens sektorer och tjänster.

Uppföljning och genomförande av strategin

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen följer upp de centrala målen i strategin vid fastställda tidpunkter: i mitten och i slutet av fullmäktigeperioden.

Avgörande framgångar, utmaningar och effekter med anknytning till stadsstrategin följs dessutom regelbundet upp av stadens ledningsgrupp och i samband med ekonomi- och verksamhetsuppföljningen.

Stadsstrategin främjas genom fyra förvaltningsövergripande programgrupper under den pågående fullmäktigeperioden.

  • Ansvarsfull och hållbar ekonomi: säkerställer planeringen och verkställandet av sådana konkreta förnyelser som ger mer produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt spelrum och resurser för stadens verksamhet. 
  • Ambitiöst klimatansvar: säkerställer tillräckligt ambitiösa och riktade åtgärder i enlighet med strategin för att klimatmålen ska kunna uppnås. 
  • Trivsam stad: säkerställer stadsrummets och stadsdelarnas attraktionskraft, dagliga funktioner och säkerhet i enlighet med strategin. 
  • Förebyggande av segregation: säkerställer tillräckliga stadsövergripande åtgärder för att minska ojämlikhet mellan stadsborna och förebygga marginalisering; stöder jämlikhet samt relationer och delaktighet mellan befolkningsgrupper.

Mätarna och utvecklingen av dem 

Uppgifterna om hur genomförandet av strategin framskrider samlas in från sektorerna, kansliets funktioner och affärsverken i samband med ekonomi- och verksamhetsuppföljningen. Utöver en kvalitativ analys som baserar sig på sektorernas, kansliets och affärsverkens rapportering följs genomförandet av strategin upp med kvalitativa och numeriska mätare, som har sammanställts på en webbplats. Mätarna och deras dataunderlag har sammanställts på en ny webbplats: https://www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/strategi-och-ekonomi