8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter18 38931 90022 40031 40028 70024 800
Netto−18 389−31 900−22 400−31 400−28 700−24 800
Överskridningar 800    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter 73,5−29,8−1,6−8,6−13,6
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
80401 Parker och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition18 38931 90022 40031 40028 70024 800
Överskridningar 800    
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker10 84114 40013 30016 80018 90016 000
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden7 54817 5009 10014 6009 8008 800

8 04 Parker och idrottsområden

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

I budgetförslaget har det anvisats anslag på 22,4 miljoner euro för 2023. För ekonomiplaneåret 2024 har det anvisats 25,7 miljoner euro och för 2025 har det anvisats 24,8 miljoner euro.

Förslaget till budget och ekonomiplan är utarbetat med tanke på de preliminära projektbehoven inom stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorns idrottstjänster, och projekten har beretts i samråd med stadens viktigaste samarbetspartner. De projekt som ingår i förslaget har anpassats till investeringsprogrammen för de övriga parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen, och parterna och omfattningen för det gemensamma genomförandet av projekten har säkerställts. Dessutom beaktar förslaget iståndsättningsbehov som kommit fram i säkerhetsgranskningar, underhåll och områdesplaner i fråga om parker. För investeringarna i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättnings- och nya investeringsobjekt av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och upprätthåller egendomen med idrottsområden.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

I budgetförslaget har det anvisats anslag på 16,8 miljoner euro för 2023, 18,9 miljoner euro för 2024 och 16,0 miljoner euro för 2025.

Projekt som inleddes 2022 och som fortsätter 2023 är renovering av Gräsviksparkens lekpark och spelplan samt Planetlotterna. Planeringen av iståndsättningen av Kajsaniemiparken pågår. Det extra anslaget för parker och idrottsplatser som fåtts för 2022 har gjort det möjligt att påbörja iståndsättningen av Kajsaniemiparken i liten skala. Iståndsättningen av Kajsaniemiparken fortsätter under planperioden.

Anslaget för nya parker och iståndsättning av parker används för att iståndsätta och komplettera grön- och rekreationstjänster samt åtgärda säkerhetsbrister i lekparker och på lekplatser. Användningsgraden av rekreationsområdena har ökat till följd av pandemin, vilket har ökat behovet av att förbättra rekreationsnätet och informationen.

Nybyggandet av parker koncentreras till parkserviceprojekt i bostadsproduktionsobjekt, för att servicenivån för invånarna ska hållas på en tillräcklig nivå och vara jämlik. Projekt som inleds under ekonomiplaneperioden är bland annat Sigurd Forsterus park i Edesviken, Hagabäckslunden i Brunakärr, Lekparken Viiri i Lillhoplax som flyttar till en ny plats, Vallgårdsparken, kompletteringsbyggandet längs Spårjokern och Stagparken i Havsrastböle.

Investeringar i naturskyddsområden riktas till att grunda nya naturskyddsområden och till att förebygga olägenheter som förorsakas av bruket av de befintliga naturskyddsområdena, exempelvis genom skyltning, upprustning av naturstigar och anläggning av utsiktsplattformar. Med investeringar som riktas till naturskyddsområden och till att trygga naturvärdena ansvarar man för att skydda och bevara naturens mångfald i enlighet med stadens strategi.

Iståndsättningsinvesteringarna riktas närmast till iståndsättning av sådana parker som enligt områdesplaner och säkerhetsgranskningar inte längre uppfyller de funktionella kraven och säkerhetskraven, utan är i behov av omedelbar iståndsättning. Åtgärderna i fråga går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparker byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller de nuvarande kraven. De viktigaste projekten som inleds år 2023 är lekparken Månsas, lekparken Vähätupa i Kånalaparken, lekplatsen i Museiparken i Främre Tölö och lekparken Rusthollari i Botby.

Under planperioden inleds renoveringen av lekparken Ruoholahti till en lekpark med datortema och renoveringen av lekparken Sanna i Västra Böle.

Till de parkprojekt som främjar strategin för det maritima Helsingfors under planperioden hör bl.a. Sigurd Frosterus park med tillhörande strandområden, planeringen av Kalvholmens grönområden samt planeringen av stråk- och vattenförsörjningsnätverket. Vad idrottsplatser och friluftsområden beträffar är bland annat förnyandet och elektrifieringen av bryggor ett projekt som stöder strategin för det maritima Helsingfors. Det maritima Helsingfors projekt och deras finansiering omfattas även dels av andra budgetmoment. Projekt som hör till det maritima Helsingfors men omfattas av andra budgetmoment är bland annat beskrivningen av den skyltade rutten på Drumsö, reparationen av stödmuren i Lappvikens sjukhuspark och de strukturella reparationerna av det skyltade Östra strandstråket.

Investeringarna för att trygga naturvärdena syftar till att trygga biodiversiteten då användningen av och brukstrycket i natur- samt park- och rekreationsområdena ökar kraftigt. Samtidigt är målet att förhindra att invasiva främmande arter sprider sig och säkerställa att färdvägarna för flygekorrar genomförs vid rätt tidpunkt och på ett sätt som stöder markanvändningen. Till investeringarna för att trygga naturvärdena under planperioden hör bland annat bekämpningen av vresros, genomförandet av färdvägen för flygekorrar, som till största del går genom Ida Aalbergs park, samt åtgärder för att guida och informera personer som rör sig i rekreationsområdena. Investeringarna för att trygga naturvärdena omfattas av flera budgetmoment.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden

I budgetförslaget har det anvisats anslag på 14,6 miljoner euro för 2023, 9,8 miljoner euro för 2024 och 8,8 miljoner euro för 2025.

Idrottsplatserna och friluftsområdena omfattar alla idrotts- och områdesinvesteringar utom dem som hör till husbyggandet. Till uppgifterna hör bland annat strandkonstruktioner, båtbryggor, farleder, planer, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder. De viktigaste investeringarna i friluftsområden riktas under de första två åren huvudsakligen till ombyggnad av idrottsplatser och planer. Med anslaget ska staden bland annat bygga Johannesplanens konstisplan och förbättra skyltningen i Centralparken, som inleddes 2022, bygga om Vikplanen och Britas friidrottsplan samt inleda ombyggnaden av Hertonäs idrottspark. Under planperioden ska staden även fortsätta bygga om konstgräsplaner och bygga näridrottsplatser och små spelplaner samt förbereda sig för havsstrategins skärgårdsinvesteringar.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmoment 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, slopas Anslaget för anläggning av parker och idrottsområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, undermomentet 8 08 03 Parker och idrottsområden. Likaså överförs det slopade momentets utfall 2021 till det nya momentet.