1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt3555555
Utgifter sammanlagt1 8192 0011 9772 0592 0592 0592 059
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 816−1 996−1 972−2 054−2 054−2 054−2 054
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−1 816−1 996−1 972−2 054−2 054−2 054−2 054
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 816−1 996−1 972−2 054−2 054−2 054−2 054
Förändring, %       
Inkomster 44,2     
Utgifter 10,0−1,22,92,9  
Centrala prioritetsområden i budgeten 2023 och sammandrag

Revisionsnämndens och revisionskontorets viktigaste prioritetsområden år 2023 är att: 

  • producera högklassiga utvärderings- och granskningstjänster och tjänster med anknytning till övervakningen av redogörelserna för bindningar 
  • värna om personalens välbefinnande 
  • sköta ekonomin ansvarsfullt
Beskrivning av verksamheten

Revisionsnämndens uppgift är att organisera granskningen av stadens förvaltning och ekonomi samt utvärderingen.  För sin revisionsuppgift har nämnden delats upp i två kommittéer. Revisionskontorets centrala uppgifter är att hjälpa revisionsnämnden att å ena sidan bedöma huruvida de mål som fullmäktige satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt och å andra sidan övervaka redogörelserna för bindningar. Dessutom biträder revisionskontoret stadens revisor vid den lagstadgade revisionen.

Förändringar i omvärlden 2023

Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, som infaller under budgetåret, och övriga ändringar i stadens organisation, omvärld och datasystem och stadskoncernen beaktas i revisionen, utvärderingen och övervakningen av redogörelserna för bindningar.

Genomförande av stadsstrategin
Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Revisionsnämnden betjänar fullmäktiges strategiska styrning genom att ta fram sådana utvärderingsdata som avses i kommunallagen för fullmäktige i form av en utvärderingsberättelse. Syftet med utvärderingsverksamheten är att ta fram nyttiga data om huruvida de mål som fullmäktige satt upp nås och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Stadsstrategin för åren 2021–2025 styr fokus i revisionsnämndens utvärderingsverksamhet. Utvärderingen genomförs i enlighet med verksamhetsplanen för fullmäktigeperioden och de årliga utvärderingsplanerna, och riktas under fullmäktigeperioden till alla huvudpunkter i stadsstrategin.

Revisionskontoret genomför sin biträdande revision planmässigt i samarbete med stadens revisor. Syftet med revisionsverksamheten är att ta fram data bland annat om lagenligheten i stadens verksamhet och främja den allmänna pålitligheten i skötseln av stadens ekonomi.

Syftet med redogörelserna för bindningar är att främja öppenhet och transparens i stadens beslutsfattande. Övervakningen av bindningar stöder för sin del Helsingfors mål att vara en öppen stad.

Kvaliteten på utvärderings- och revisionsservicen och övervakningen av redogörelserna för bindningar följs upp årligen och verksamheten utvecklas utifrån den respons som kommit in. Den årliga uppföljningen av kundnöjdheten utnyttjas då verksamheten utvecklas planmässigt. Målet är att revisionskontorets kundnöjdhet bevaras på en hög nivå.

Revisionskontoret fortsätter att genomgående utnyttja elektroniska verktyg i utvärderings- och revisionsarbetet och övervakningen av redogörelserna för bindningar. Revisionskontoret satsar på att utveckla personalens digitala färdigheter.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Målet för revisionskontorets personalledning är kompetenta, motiverade och välmående anställda. Regelbundna personalenkäter används för att följa upp i vilken grad målet nås. Deras resultat utnyttjas i verksamhetsutvecklingen.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Revisionskontoret sköter sin ekonomi ansvarsfullt så att det bindande anslag för driftsekonomin som reserverats för extern revision i budgeten inte överskrids. Revisionskontoret främjar en ansvarsfull skötsel av stadens ekonomi genom att ta fram revisions- och utvärderingsdata av hög kvalitet. Revisionskontoret vill förbättra produktiviteten bland annat genom att vinnlägga sig om kvaliteten på sitt arbete, personalens välbefinnande och en ansvarsfull anslagsförbrukning. Verksamheten organiseras så att kärnprocesserna fortsättningsvis upptar största delen av arbetstiden.

Revisionsnämnden förverkligar stadsstrategin genom att organisera revisionen av Helsingfors stad och koncernsammanslutningarna så att den sker kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för revisionen, liksom också god revisionssed. År 2023 börjar en ny avtalsperiod för Helsingfors stads revisionstjänster, och den bygger på en konkurrensutsättning i revisionskontorets regi. Ett beslut om upphandling av revisionstjänster bereds för behandling i revisionsnämnden och vidare i fullmäktige under våren 2023. Vid organiseringen av revisionen beaktas de ändringar som skett inom stadens organisation. Som revisorer för sammanslutningarna inom stadskoncernen fortsätter samma revisorer som år 2022. Konkurrensutsättningen av revisionstjänsterna för dottersammanslutningarna inleds hösten 2023.

Verksamhetsmål i budgeten

Revisionsnämnden och revisionskontoret har ett bindande verksamhetsmål. De övriga målen beskrivs i tabellen Prestationsmål och ekonomiska mål.

Ekonomisk hållbarhet
Produktivitet

Utvecklingen av revisionsverksamhetens produktivitet påverkas åtminstone av det nya kollektivavtalet, inledningen av en ny revisionsavtalsperiod och en ökning av datasystemskostnaderna. Under ekonomiplaneperioden 2023–2025 söks produktivitetstillväxt genom effektivisering av lokalanvändningen. I revisionskontorets produktivitetsindex består avkastningsindex av arbetsinsatserna, arbetets kvalitetsfaktorer och personalfaktorer. Input-index utgörs av omkostnaderna deflaterade med prisindex för offentliga utgifter (allmän förvaltning i kommunalekonomin).

Enhetskostnader

Revisionskontorets enhetskostnader beskriver dagspriset för biträdande revision, utvärdering och bindningskontroll som revisionskontoret utför.

Övriga ändringar i den ekonomiska omvärlden

Under budgetåret görs ändringar inom stadens organisation. Även social- och hälsovårdsreformen infaller under budgetåret. Dessutom ska revisionen konkurrensutsättas under perioden. De här ändringarna beräknas ha konsekvenser för de kostnader som orsakas av revisionen.

Bedömning av budgetens effekter

Vid beredningen av budgetförslaget för revisionsnämnden och revisionskontoret har effekterna granskats ur olika synvinklar. Dessutom kan revisionsnämndens utvärderingsverksamhet gälla effekterna av stadens verksamhet. Revisionsnämnden utvärderar årligen teman som har att göra med exempelvis stadsbornas hälsa och välbefinnande. Effekterna bedöms också i fortsättningen inom ramen för den utvärderingsplan som revisionsnämnden godkänner årligen.

Personalplan

Revisionskontoret strävar efter att bevara antalet vakanser och strukturen på en nivå som är ändamålsenlig med tanke på kontorets uppgifter. Under ekonomiplaneperioden görs det satsningar på planmässig utveckling av chefsarbetet och personalens kompetens.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen
Bindande verksamhetsmål
Strategiskt prioritetsområdeMålMätareKoppling till program i strategin
SEKTORNS MÅL
Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag.Revisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförts.Minst 75 procent (2022: 73) av de årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan (exkl. målutvärderingar, uppföljning av genomslagskraften och ekonomisk utvärdering) hänför sig till utvärdering av stadsstrategins riktlinjer eller mål.-
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                                                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
Utvärderingsberättelsen färdigställs senast 13.4.20.4.12.4.19.4.17.4.18.4.
Revisionsberättelsen ges senast 30.4.30.4.29.4.30.4.30.4.30.4.
Verksamhetens omfattning      
Revisionsdagar per räkenskapsår, utfall för den externa revisorns revisionsdagar382370391370370370
Personalplan                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Andvändning av personal      
Antal anställda161717171717
Årsverken (egen personal)15,916,016,016,016,016,0
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet År 2021 = 100100,094,698,797,798,298,7
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Pris för en revisionsdag, euro/dag483518512512510508
Ändring i procent i enhetskostnaderna                                                                                            
20212022Prognos
2022
202320242025
 -1,47,16,00−0,4−0,4
Mätare för lokalanvändningen
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalandvändning      
Lokaler, m2602602602602450450