1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä3555555
Menot yhteensä1 8192 0011 9772 0592 0592 0592 059
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 816−1 996−1 972−2 054−2 054−2 054−2 054
Poistot       
Tilikauden tulos−1 816−1 996−1 972−2 054−2 054−2 054−2 054
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 816−1 996−1 972−2 054−2 054−2 054−2 054
Muutos, %       
Tulot 44,2     
Menot 10,0−1,22,92,9  
Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

Tarkastuslautakunnan ja -viraston keskeisimmät painopisteet vuonna 2023 ovat:

  • laadukkaiden arviointi- ja tarkastuspalvelujen sekä sidonnaisuuksien valvontaan liittyvien palvelujen tuottaminen
  • henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
  • talouden hoitaminen vastuullisesti
Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestäminen.  Arviointitehtäväänsä varten lautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan. Tarkastusviraston keskeisimpinä tehtävinä on avustaa tarkastuslautakuntaa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tuloksellisen ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen arvioinnissa sekä sidonnaisuusilmoitusten valvonnassa. Lisäksi tarkastusvirasto avustaa kaupungin tilintarkastajaa lakisääteisessä tilintarkastuksessa.

Toimintaympäristön muutokset 2023

Talousarviovuodelle ajoittuva sotepe-uudistus ja muut kaupungin organisaatiorakenteessa, toimintaympäristössä, tietojärjestelmissä sekä kaupunkikonsernissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon tilintarkastuksen, arvioinnin ja sidonnaisuusilmoitusten valvonnan toteuttamisessa.

Kaupunkistrategian toteuttaminen
Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Tarkastuslautakunta palvelee valtuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua arviointitietoa arviointikertomuksen muodossa. Arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisesta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 ohjaa tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista. Arviointia toteutetaan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuotuisten arviointisuunnitelmien mukaisesti kohdentaen arviointia valtuustokauden aikana kaupunkistrategian kaikkiin pääkohtiin.

Tarkastusviraston suorittama avustava tilintarkastus tehdään suunnitelmallisesti yhteistyössä kaupungin tilintarkastajan kanssa. Tarkastustoiminnan tehtävänä on tuottaa tietoa kaupungin toiminnasta muun muassa laillisuuden näkökulmasta ja edistää taloudenhoidon yleistä luotettavuutta.

Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on kaupungin päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksien valvonta tukee omalta osaltaan kaupungin tavoitetta olla avoin Helsinki.

Arviointi- ja tarkastuspalvelujen sekä sidonnaisuusilmoitusten valvonnan laatua seurataan vuosittain ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Vuosittaista asiakastyytyväisyysseurantaa hyödynnetään toiminnan suunnitelmallisessa kehittämisessä. Tavoitteena on, että viraston asiakastyytyväisyys säilyy korkealla tasolla.

Tarkastusvirastossa jatketaan sähköisten työvälineiden laajamittaista hyödyntämistä arviointi- ja tarkastustyössä sekä sidonnaisuusilmoitusten valvonnassa. Henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen panostetaan.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen tavoitteena on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Tavoitteen toteutumista seurataan säännöllisesti toteutettavin henkilöstökyselyin ja niiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perusta

Tarkastusviraston taloutta hoidetaan vastuullisesti siten, että ulkoiselle tarkastukselle talousarviossa varattu käyttötalouden sitova määräraha ei ylity. Kaupungin vastuullista taloudenpitoa edistetään tuottamalla laadukasta tarkastus- ja arviointitietoa. Tarkastusvirasto pyrkii parantamaan tuottavuutta muun muassa huolehtimalla työnsä laadusta, henkilöstön työhyvinvoinnista ja vastuullisesta määrärahojen käytöstä. Toiminta järjestetään siten, että ydinprosesseihin kohdistuvan työajan osuus säilyy nykyisellä korkealla tasolla.

Tarkastuslautakunta toteuttaa kaupunkistrategiaa järjestämällä Helsingin kaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastuksen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Vuonna 2023 alkaa kaupungin tilintarkastuspalveluiden uusi sopimuskausi, joka perustuu viraston valmistelemaan kilpailutukseen. Kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankintaa koskeva päätös valmistellaan tarkastuslautakunnan käsittelyyn ja edelleen valtuuston päätettäväksi kevätkaudella 2023. Tilintarkastuksen järjestämisessä otetaan huomioon kaupungin organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastajina jatkavat samat tilintarkastajat kuin vuonna 2022. Tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutus käynnistyy syksyllä 2023.

Talousarvion toiminnan tavoitteet

Tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on yksi sitova toiminnan tavoite. Muut toiminnan tavoitteet on kuvattu Suorite- ja taloustavoitteet -taulukossa.

Taloudellinen kestävyys
Tuottavuus

Tarkastustoiminnan tuottavuuden kehitykseen vaikuttavat ainakin uusi työehtosopimus, tilintarkastussopimuskauden vaihdos ja tietojärjestelmäkustannusten kasvu. Taloussuunnitelmakaudella 2023–2025 tuottavuuskasvua haetaan tilojen käyttöä tehostamalla. Tarkastusviraston tuottavuusindeksissä tuotosindeksi muodostuu työpanoksista, työn laatutekijöistä ja henkilöstötekijöistä. Panosindeksissä toimintamenot on deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä (kuntatalouden yleishallinto).

Yksikkökustannukset

Tarkastusviraston yksikkökustannus kuvaa viraston suorittaman avustavan tilintarkastuksen, arvioinnin ja sidonnaisuusvalvonnan päivähintaa.

Muut talouden toimintaympäristön muutokset

Talousarviovuodelle ajoittuu muutoksia kaupungin organisaatiossa sekä sotepe-uudistuksen toteutuminen. Kaudelle ajoittuu myös tilintarkastuksen kilpailuttaminen. Näillä muutoksilla ennakoidaan olevan vaikutuksia tilintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä vaikutuksia on tarkasteltu eri näkökulmista. Lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminta voi kohdistua kaupungin toiminnan vaikutuksiin. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Vaikutuksia tarkastellaan jatkossakin tarkastuslautakunnan vuosittain hyväksymän arviointisuunnitelman puitteissa.

Henkilöstösuunnitelma

Viraston vakanssien määrä ja rakenne pyritään säilyttämään nykyisellä tehtävien hoidon kannalta tarkoituksenmukaisella tasolla. Taloussuunnitelmakaudella panostetaan suunnitelmalliseen esihenkilöosaamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet
Sitovat toiminnan tavoitteet
Strategian painopisteTavoiteMittari(t)Kytkeytyminen strategian ohjelmiin
Toimialan tavoite
Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäenTarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 75 prosenttia (2022: 73) liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin.-
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
20212022Ennuste
2022
202320242025
Suoritetavoitteet      
Arviointikertomus valmistuu pvm. mennessä13.4.20.4.12.4.19.4.17.4.18.4.
Tilintarkastuskertomus annetaan pvm. mennessä30.4.30.4.29.4.30.4.30.4.30.4.
Toiminnan laajuustiedot      
Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät382370391370370370
Henkilöstösuunnitelma
20212022Ennuste
2022
202320242025
Henkilöstön käyttö      
Henkilöstön määrä161717171717
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)15,916,016,016,016,016,0
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100100,094,698,797,798,298,7
Yksikkökustannusten kehitys
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tarkastuspäivän hinta, euroa/pv483518512512510508
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
20212022Ennuste
2022
202320242025
 -1,47,16,00−0,4−0,4
Tilankäytön mittarit
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilan käyttö      
Tilat, m2602602602602450450