1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 6 7945 6255 6256 3296 3296 3296 329
Menot yhteensä 8 2108 4208 42010 12911 37911 37911 379
Ylitysoikeus        
Toimintakate −1 416−2 795−2 795−3 801−5 051−5 051−5 051
Poistot 18 0    
Tilikauden tulos −1 434−2 795−2 795−3 801−5 051−5 051−5 051
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −1 434−2 795−2 795−3 801−5 051−5 051−5 051
Muutos, %        
Tulot  −17,2 12,512,5  
Menot  2,6−0,020,335,1  

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin, muun muassa Euroopan unionin rahoittaman Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. Kaupunki saa Euroopan unionin ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille. Lähtökohtaisesti toimialojen tulisi sisällyttää Euroopan unionin tai muun ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä hankemäärärahalla varaudutaan niiden projektien ja hankkeiden rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole voineet varautua. Näitä ovat esimerkiksi tapaukset, joissa tieto avautuvasta rahastosta tai avustuksesta teemoineen tulee keskellä vuotta tai joissa hankkeen rahoituspäätöstä ei ole saatu talousarviota tehtäessä.

Keskitetyn hankemäärärahan myöntämisen kriteereitä ovat:

  • Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa ja hankkeen tavoitteet ovat linkitettävissä kaupunkistrategian tavoitteisiin
  • Hanke tuo riittävää uutuus- ja lisäarvoa kaupungille ja sillä on selkeät tavoitteet, tuotokset ja rajaukset ja sen vaikuttavuuden mittarit on selkeästi määritelty.
  • Hanke-ehdotuksessa esitetään riittävät ja realistiset resurssit toteutukseen sekä hyötyjen varmistamiseen.

Keskitetyn hankemäärärahan myöntämistä edistää se, että hankkeessa tehdään yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja/tai hankkeessa on mukana useita Helsingin kannalta merkittäviä kumppaneita. Kuntarahoitusosuutta voidaan maksaa, jos hanke on Helsingin kannalta merkittävä tai muuten sen kaltainen, että Helsingin on tärkeää olla mukana. Kehittämishankkeiden valmisteluun ja toteutukseen tulee ottaa mukaan yritykset, korkeakoulusektori, järjestöt ja kaupunkilaiset. Hankkeiden valmistelussa on lisäksi tärkeää huomioida asiakas- ja käyttäjäkokemus. Keskitetyn hanketoiminnan määrärahan valmistelun, päätöksenteon ja seurannan koordinaatiosta vastaa kaupunginkanslian strategiaosasto.

Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu myös harkinnanvaraisesti rahoittamaan elinkeinopoliittisesti merkittäviä toimintoja ja hankkeita, joiden toimeenpanemiseen sisältyy ulkopuolisia tulovirtoja. Keskeisiä tällaisia toimintoja ovat startup-keskittymä Maria 01:n tukeminen ja kehittäminen, kansainvälisille kiinteistömessuille osallistuminen laajan konsortion kanssa ja Helsingin matkailun edistäminen kumppanuuksien avulla. Myös näissä toiminnoissa talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate, sillä niihin kaikkiin liittyy kustannuksia, joita kaupunki maksaa muiden toimijoiden puolesta kolmansille osapuolille, mutta joista muut toimijat maksavat kaupungille takaisin oman osuutensa. Elinkeinopoliittisesti kohdennettavien, keskitettyä määrärahaa käyttävien toimintojen ja hankkeiden koordinaatiosta vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Vuodelle 2023 nousevasta menomäärärahasta 2 250 000 euroa kohdentuu pääomavuokramallin uudistuksesta (Khs 3.10.2022) johtuviin kaupunkiympäristön toimialan laskuttamiin startup-keskittymä Maria 01:n sisäisiin vuokriin.