8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 117 779103 700122 800123 000127 550141 300
Netto−117 779−103 700−122 800−123 000−127 550−141 300
Ylitykset  11 536    
Muutos, %       
Tulot       
Menot  −12,018,418,63,710,8
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Menot       
80801 Esirakentaminen 59 54145 20047 60046 40057 15073 600
Ylitykset  3 900    
8080101 Kamppi-Töölönlahti 12     
8080102 Länsisatama 11 51811 30011 40011 4008 70010 300
8080103 Kalasatama 36 1665 4008 4008 40024 00023 000
8080104 Kruunuvuorenranta 4 2616 6009 5008 3006 0003 100
8080105 Pasila 5 0793 0003 8003 8009 50011 800
8080106 Kuninkaankolmio 1 4124 0001 5001 500600400
8080107 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 4631 5009009002 5003 500
8080108 Malmi 62813 40012 10012 1005 85021 500
80802 Kadut 53 88352 50068 80068 80060 30057 000
Ylitykset  6 040    
8080201 Kamppi-Töölönlahti 424004004003 3005 600
8080202 Länsisatama 14 85813 00025 50025 50021 30013 500
8080203 Kalasatama 8 1744 2004 5004 5004 9003 800
8080204 Kruunuvuorenranta 8 54511 60014 60014 60013 20013 800
8080205 Pasila 19 51017 60017 50017 5007 3009 000
8080206 Kuninkaankolmio 2 3284 0002 1002 1004 5003 000
8080207 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 155001 7001 7002 8003 000
8080208 Malmi 4111 2002 5002 5003 0005 300
80803 Puistot ja liikunta-alueet4 3556 0006 4007 80010 10010 700
Ylitykset  1 596    
8080301 Kamppi-Töölönlahti 0     
8080302 Länsisatama 1 3701 0001 5001 5004 6003 700
8080303 Kalasatama 6841 1009001 4001 800500
8080304 Kruunuvuorenranta 1861 8001 7001 600100600
8080305 Pasila 1 037150100100500800
8080306 Kuninkaankolmio 9971 3001 5002 5001 6002 000
8080307 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen  00000
8080308 Malmi 816507007001 5003 100

Projektialueiden infrarakentamiseen on osoitettu 123 miljoonaa euroa vuodelle 2023, 127,6 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 141,3 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Töölönlahden tulvasuojelun vesilupapäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka viivästyttää hankkeen toteuttamisen käynnistymistä noin 1,5 vuotta. Vuodelta 2023 vapautuva määräraha 4,4 miljoonaa euroa on siirretty kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettuihin infrainvestointeihin.

8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden, Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin sekä uusien projektialueiden ja muuhun, esirakentamiseen on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2023 osoitettu 46,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 on osoitettu 57,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 on osoitettu 73,6 miljoonaa euroa.

Toimintasuunnitelmakauden määrärahoilla toteutetaan Malmin Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden esirakentamista, Nihdin asuntorakentamista sekä Hernesaaren ruoppaus- ja täyttötöitä. Näille hankkeille kohdistuu suunnitelmakaudella 2023–2025 67,1 miljoonan euron investoinnit. Tämän lisäksi muuhun alueelliseen esirakentamiseen käytetään taloussuunnitelmakaudella 2023–2025 116,3 miljoonaa euroa Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Kuninkaankolmion, Pasilan, Malmin ja Läntisen bulevardikaupungin alueilla. Hankkeet tukevat asuntotuotannon kasvua AM-ohjelman mukaisesti.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman määrärahalla toteutetaan esirakentamista pääosin Ahdinaltaan ja Melkinlaiturin alueilla. Ahdinaltaan alueen esirakentamisella mahdollistetaan alueen toimitilahankkeiden käynnistäminen taloussuunnitelmakaudella. Hernesaaressa jatketaan itärannan ruoppaus- ja täyttöurakkaa taloussuunnitelmakauden loppupuolella. Massojen välivarastointitoiminta ja pilaantuneiden maiden käsittely projektialueella jatkuu Hernesaaressa. Jätkäsaaren kannaksen sillan muutostyöt toteutetaan sillan peruskorjauksen yhteydessä ja niihin on varattu yhteensä 2 miljoonaa euroa toimintasuunnitelmakaudella. 

Kalasataman määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella Hermanninrannan palvelurakentamisen ja asuntotuotannon aloittamisen vuosina 2025 ja 2026 sekä Nihdin alueen asuntorakentamisen jatkumisen.  Määrärahalla mahdollistetaan myös Suvilahden tapahtuma-alueen ja tapahtumakorttelin rakentaminen taloussuunnitelmakaudella.

Kruunuvuorenrannassa esirakennetaan Kruunuvuoren, Stansvikinkallion, keskus- ja palvelukorttelien alueita sekä jatketaan Koirasaarten esirakentamista. Lisäksi määrärahaa käytetään kiviaineksen välivarastointitoimintaan, joka jatkuu alueen eteläkärjessä, Koirasaarilla.

Pasilan projektialueella tehdään tulevien asunto- ja toimitilahankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston esirakentamistyöt aloitetaan. Lisäksi Ratapihakortteleissa jatketaan pohjanvahvistusten rakentamista ja rakennetaan yhteiskäyttötunnelin edellyttämiä muutoksia.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Ellen Thesleffin puiston ja Palettilammen esirakentamista Kuninkaantammen Lammenrannan kaava-alueella. Honkasuon asuntoalueen esirakentaminen jatkuu vuonna 2023 alueen länsiosassa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa, Koivusaaren ruoppausten ja täyttöjen aloitukseen varaudutaan vuodesta 2026 alkaen. Läntisen bulevardikaupungin suunnittelu on käynnissä. Haagan terveys- ja hyvinvointikeskuksen edellyttämiä johtosiirtoja suunnitellaan ja toteutetaan taloussuunnitelmakaudella. Läntisen bulevardikaupungin maankäytön toteuttamisen edellyttämiä sähkönsiirtoratkaisuita suunnitellaan, mutta toteuttaminen ajoittunee suunnitelmakauden ulkopuolelle ja vaatii merkittäviä investointeja.

Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia Malmin kentän alueella. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislogistiikan ajoyhteyden ja kierrätyskentän rakentamista sekä esirakentamisen koerakenteiden toteutusta. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan väliaikaiskäyttöä palvelevia reittiyhteyksiä ja toimintoja.

8 08 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden, Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin sekä uusien projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2023 osoitettu 68,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 on esitetty 60,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 on esitetty 57,0 miljoonaa euroa.

Asuntotuotantoon projektialueilla kohdistuu vuosien 2023–2025 aikana 110 miljoonan euron edestä katuinvestointeja. Hankkeet tukevat asuntotuotannon kasvua AM-ohjelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmakauden määrärahoilla toteutetaan Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän katuyhteyksiä, Pohjois-Pasilan katurakentamista. Länsisatamassa katurakentaminen painottuu Melkin- ja Saukonlaiturin alueille. Näille hankkeille kohdistuu toimintasuunnitelmakaudella 2023–2025 76,6 miljoonan euron investoinnit. Lisäksi määrärahoilla edistetään Kalasataman, Kuninkaantammen ja Honkasuon katurakentamista.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kampi-Töölönlahti

Kamppi-Töölönlahden määrärahalla toteutetaan Töölönlahden tulvasuojeluhanke, jolla estetään tulvan pääsy Finlandiatalolle ja muihin Töölönlahden alueen kiinteistöihin.

Länsisatama

Länsisataman määrärahaan sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelmakaudella katujen rakentamisessa pääpainopisteet ovat Melkin- ja Saukonlaiturin alueilla. Saukonlaiturin alueella toteutetaan rantarakenteita ja jatketaan Saukonkanavan rakentamista. Lisäksi toteutetaan liikenneturvallisuutta lisäävä kevyenliikenteen silta yli Länsisatamankadun.

Kalasatama

Kalasataman määrärahaan sisältyvät Nihdin alueen katujen rakentaminen sekä Verkkosaaren eteläosan ja Työpajanpihan katujen pintarakenteet. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan myös Kaasutehtaankatu Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen, aloitetaan Hermanninrannan katurakentaminen sekä rakennetaan katujen pintarakenteet niillä alueilla, joilla asunto- tai toimitilarakentaminen on valmistunut.

 Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan Kruunuvuorenrannassa Kruunuvuoren, Stansvikinkallion ja Koirasaarten katuja. Yliskylässä suunnitellaan ja rakennetaan keskustan uudistamisen edellyttämiä katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Herttoniemessä suunnitellaan ja rakennetaan Linnanrakentajantie, liittyvät kadut sekä Itäväylän ylittävät sillat.

Pasila

Pasilan projektialueella viimeistellään Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakennustöitä. Postipuiston katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu ja Eteläisessä Postipuistossa aloitetaan kunnallistekniset työt. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja kulkuyhteyksien viimeistelyjä talonrakennustöiden mahdollistamissa rajoissa.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Suunnitelmakauden 2023–25 katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueella sekä Honkasuon länsiosassa. Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistely jatkuu koko suunnitelmakauden ajan.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren katusuunnittelu käynnistyy vuonna 2023. Läntisen bulevardikaupungin alueen katusuunnittelu ja -rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella.

Malmi

Malmin määrärahalla vuonna 2023 suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Lahdenväylän eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Katurakentaminen käynnistetään Nallenrinteen kaava-alueella. Malmin kentän rakentaminen jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Kamppi-Töölönlahden puistoihin, Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin sekä uusien projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviokohdalle osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 on esitetty 10,1 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 on esitetty 10,7 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat toteutettavissa investointimenoraamin puitteissa ja tukevat strategian tavoitetta viheralueiden ja lähiluonnon saavutettavuudesta.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisatama

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla jatketaan taloussuunnitelmakaudella Hyväntoivonpuiston sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutusta. Hyväntoivonpuiston toteutus jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan.

Kalasatama

Kalasataman puistot -määrärahalla toteutetaan Kalasatamanpuiston rakentamaton osa, Loviseholminpuisto valmiiksi sekä Suvilahden tapahtumakenttä osana Suvilahden tapahtuma-aluetta.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston keskiosa valmiiksi. Kruunuvuoren viheralueita, Haakoninlahdenpuistoa ja Kruunuvuorenrannan uimarantaa suunnitellaan ja rakennetaan. Stansvikin kartanopuiston reittiverkoston toteutus alkaa.

Pasila

Pasilan puistot -määrärahalla toteutetaan Postipuiston Kollikallion tukimuuri. Ilmalassa käynnistyy Susannanpuiston korjaus.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion puistot -määrärahalla jatketaan Kuninkaantammen ja Honkasuon puistojen rakentamista koko suunnitelmakauden ajan. Kuninkaantammen alueella suurimmat kohteet vuonna 2023 ovat Taidemaalarinpuisto, Avajaispuisto ja Ellen Thesleffin puisto, jonka rakentaminen alkaa. Honkasuon alueella rakennetaan Leiripuisto ja Naapurinpellonpuisto, sekä jatketaan Perhosniityn puistoalueen vaiheittaista toteuttamista.

Malmi

Malmin puistot -määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden puistoalueita siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt edellyttävät. Lisäksi alueelle toteutetaan väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevaa ympäristön viihtyisyyden parantamista, myös myöhemmin rakennettaville alueille.