2 10 03 Korvaukset ja avustukset

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 162 028161 284161 434164 269164 269168 146172 582
Ylitysoikeus        
Toimintakate −162 028−161 284−161 434−164 269−164 269−168 146−172 582
Poistot        
Tilikauden tulos −162 028−161 284−161 434−164 269−164 269−168 146−172 582
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −162 028−161 284−161 434−164 269−164 269−168 146−172 582
Muutos, %        
Tulot        
Menot  −0,50,11,91,92,42,6
Toiminnan kuvaus

Talousarviokohta sisältää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen, perusopetuksen lakisääteiset kotikuntakorvaukset, perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustukset ja muita yksittäisiä avustuksia sekä koulutaloyhtiöiden pääomavuokrat. 

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustukset ovat 54,8 miljoonaa euroa. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kasvaa lähes 370 lapsella. Kaupunkistrategian mukaan varhaiskasvatuksen saatavuutta vahvistetaan yksityisen hoidon tuen korotuksella. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti korotuksista kokouksessaan 1.2.2022 ja yksityisen hoidon tukea korotetaan vuonna 2023 edelleen monipuolisen yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonnan varmistamiseksi ja turvaamiseksi. Kotihoidon tuen asiakasmäärä on ollut vuoden 2022 aikana laskeva. Vuoden 2023 aikana kotihoidossa olevia alle kouluikäisiä lapsia on keskimäärin noin 5 400 kuukaudessa.

Toimiala korvaa muualla kuin Helsingin kaupungin peruskouluissa opiskelevien helsinkiläisten oppilaiden koulunkäyntikuluja yksityisille kouluille, valtion kouluille sekä kunnille. Vuonna 2023 maksettavat kotikuntakorvaukset, joista on vähennetty muiden kuntien Helsingille maksamat kotikuntakorvaukset ovat noin 98,7 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevia muiden kuntien oppilaita on noin 1 150 ja muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevia helsinkiläisiä oppilaita on lähes 10 000.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustukset järjestöille ovat 10,0 miljoonaa euroa. Lisäksi maksetaan muita avustuksia 0,7 miljoonaa euroa.

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut
Suorite- ja taloustavoitteet 
Suoritteet 
20212022Ennuste
2022
202320242025
VARHAISKASVATUS       
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset keskimäärin vuoden aikana       
Lasten kotihoidontuki,  sisältää molemmat kieliryhmät 6 1606 4145 6345 4065 1145 049
Yksityisenhoidontuki, sisältää molemmat kieliryhmät 3 3392 9313 1823 2973 3723 455
PERUSOPETUS- GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING      
Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät       
Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat 5085601 1501 1501 3001 450
Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat 9 5869 8159 8449 96510 11510 115