2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 83 15445 92073 18769 72069 72069 72069 720
Menot yhteensä 1 294 6671 335 7981 357 6041 381 5341 416 3641 469 2621 524 756
Ylitysoikeus        
Toimintakate −1 211 513−1 289 878−1 284 417−1 311 814−1 346 644−1 399 542−1 455 036
Poistot 25 99129 66127 50031 12231 12232 81634 985
Tilikauden tulos −1 237 504−1 319 539−1 311 917−1 342 936−1 377 766−1 432 358−1 490 021
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −1 237 504−1 319 539−1 311 917−1 342 936−1 377 766−1 432 358−1 490 021
Muutos, %        
Tulot  −44,859,451,851,8  
Menot  3,21,63,46,03,73,8

Tulot sisältävät 2023 alkaen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta veloitettavat palvelut.

Vuoden 2023 menot ja toimintakate eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien menojen ja toimintakatteen kanssa vuokramallin uudistuksesta johtuen. Vertailukelpoinen menojen muutos vuosien 2022 ja 2023 välillä on 67,9 miljoonaa euroa / 5,1 prosenttia.

Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neljä keskeisintä painopistettä vuonna 2023 ovat:

  • Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä
  • Hyvinvointi
  • Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä
  • Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin

Painopisteiden lisäksi keskeistä on tuottavuuden parantaminen sekä strategiset tavoitteet Helsingin koulutuksen kehittämiselle vuoteen 2030.

Toimialan keskeisiä painopisteitä edistetään vuonna 2023 osana kasvatusta ja opetusta erilaisien toimin kaikissa palveluissa. Vuoden 2023 sitovat toiminnan tavoitteet mittareineen kytkeytyvät hyvinvoinnin edistämiseen sekä henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelee vuosittain 200 000 helsinkiläistä yli 600 toimipaikassa 14 700 työntekijän osaamisella. Toimialan keskeisenä tavoitteena on tarjota vetovoimaiset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lähipalvelut, toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaikille helsinkiläisnuorille, ammatillista koulutusta sekä asiakaslähtöistä ja monialaista vapaata sivistystyötä aikuisväestölle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen ja hallintoon.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus tuottaa suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin yksityisen hoidon tuesta ja kotihoidontuesta sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta. Varhaiskasvatusta järjestetään noin 35 000 lapselle. Varhaiskasvatus- ja esiopetusalueita on yhdeksän ja yksityinen varhaiskasvatus on oma palvelunsa.

Perusopetuksen palvelukokonaisuus järjestää suomenkielistä perusopetusta ja muuta perusopetuslain mukaista toimintaa lukuun ottamatta esiopetusta. Perusopetuksen alueita on seitsemän. Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto on oma palvelunsa, joka tuottaa psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin kouluille ja esiopetukselle sekä osin yksityisille ja valtion kouluille. 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus vastaa suomenkielisen lukio- ja aikuislukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja suomenkielisen vapaan sivistystyön järjestämisestä. Toisen asteen opiskeluhuoltopalvelut tuottaa palveluja myös yksityisille oppilaitoksille. Lisäksi palvelukokonaisuus järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA-koulutusta), oppisopimuskoulutusta, työllisyydenhoidon koulutuksia, avoimia opintoja, aikuisten perusopetusta, nuorten työpajatoimintaa sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus tuottaa kaupungin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, leikkipuistotoiminnan, perusopetuksen ja muun perusopetuslain mukaisen opetuksen, lukiokoulutuksen, nuorten työpajatoiminnan sekä vapaan sivistystyön palvelut. Palvelukokonaisuus huolehtii ruotsinkielisten oppilashuollon psykologien ja kuraattorien palveluiden sekä kehitysvammaisten iltapäivä- ja lomatoiminnan palveluiden tuottamisesta. Lisäksi palvelukokonaisuus tuottaa ruotsinkieliset asiantuntija- ja toimistopalvelut. Ruotsinkielisen tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen järjestää Helsingissä Yrkesinstitutet Prakticum.

Toimialan hallinto koostuu seitsemästä palvelusta, jotka tuottavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille hallinto-, henkilöstö-, tietohallinto-, tila- ja viestintäpalveluita sekä talous- ja suunnittelupalveluita ja pedagogisia kehittämispalveluita. Osa hallinnon henkilöstöstä työskentelee kouluilla ja oppilaitoksissa koulu-, lukio-, ja opistosihteereinä, opistoisäntinä sekä kalustonhoitajina.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain
2 10 
(1 000 €)
Menot €Osuus pääluokan menoista %Muutos ed. vuoteen €Muutos ed. vuoteen %Keskeisin muutosta selittävä tekijä
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteensä1 416 364 100 %80 5666,0 %Vuokramalliin liittyvät
vuokramuutokset,
strategiset painotukset,
hintatason nousu
Vuokramallin muutos12 6501 %   
Varhaiskasvatus ja esiopetus446 85832 %11 2382,6 %Lakisääteiset muutokset 
Perusopetus417 31029 %20 5085,2 %Asiakasmäärän kasvu,
lakisääteiset muutokset,
tarveperustaisen
rahoituksen kasvu,
inkluusion toimenpiteet
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö220 50316 %5 1552,4 % 
· Lukiokoulutus78 1406 %3 1364,2 %Asiakasmäärän kasvu
· Ammatillinen koulutus123 7029 %5450,4 %Osaamiskeskuksen
toiminnallinen muutos
Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus91 1506 %3 6364,2 %Tarveperustaisen
rahoituksen kasvu,
varhaiskasvatuksen
henkilöstön
saatavuustoimenpiteet
Hallinto227 89316 %27 37913,7 %Vuokramuutokset,
henkilöstön
saatavuustoimenpiteet,
digitaalisen perustan
menot,
kotikuntakorvausten kasvu