8 07 Muu pääomatalous

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 23 84113 00069 00069 00018 00018 000
Menot 1 3191 0001 0001 0001 0001 000
Netto22 52112 00068 00068 00017 00017 000
Ylitykset  160    
Muutos, %       
Tulot  −45,5430,8430,8−73,90
Menot  −24,20000
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
80750 Valtionosuudet ja -avustukset 5 6208 4008 4008 40013 40013 400
80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot 18 2214 00060 00060 0004 0004 000
80752 Muut pääomatulot 0500500500500500
80753 Väestönsuojakorvaukset  100100100100100
Menot       
80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 1 022     
Ylitykset  160    
80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi 2981 0001 0001 0001 0001 000
Ylitykset       

Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on vuodelle 2023 arvioitu yhteensä 69,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 90 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 60 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 kaupunkirakenne.

Taloussuunnitelmavuonna 2024 arvioidaan myynnin olevan 10 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 10 milj. euroa.

Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Muihin kehittämishankkeisiin kuten alueelliseen ympäristötaiteeseen varaudutaan vuosittain 1 miljoonalla eurolla.