8 04 Puistot ja liikunta-alueet

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 18 38931 90022 40031 40028 70024 800
Netto−18 389−31 900−22 400−31 400−28 700−24 800
Ylitykset  800    
Muutos, %       
Tulot       
Menot  73,5−29,8−1,6−8,6−13,6
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Menot       
80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 18 38931 90022 40031 40028 70024 800
Ylitykset  800    
8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset 10 84114 40013 30016 80018 90016 000
8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 7 54817 5009 10014 6009 8008 800

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 31,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 on osoitettu 28,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 on osoitettu 24,8 miljoonaa euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluluiden alustaviin hanketarpeisiin perustuen, joita on valmisteltu kaupungin keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Ehdotuksen sisältämät hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten investointiohjelmien kanssa ja varmistettu hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi ehdotuksessa on otettu huomioon puistojen turvatarkastuksissa, ylläpidossa ja aluesuunnitelmissa esiin nousseet peruskorjaustarpeet. Liikunta-alueinvestoinneissa peruskorjaus- ja uusien investointikohteiden tarvemäärittelyn tekee liikunta-alueomaisuutta hallinnoiva ja ylläpitävä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 16,8 miljoonaa euroa, 18,9 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 16,0 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Vuonna 2022 käynnistyneitä ja vuonna 2023 jatkuvia hankkeita ovat Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän peruskorjaus sekä Kiertotähden viljelypalsta-alue. Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Puistoihin ja liikuntapaikkoihin vuodelle 2022 saatu lisämääräraha on mahdollistanut Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen pienimuotoisen käynnistämisen. Kaisaniemenpuiston toteutusta jatketaan suunnitelmakaudella. 

Uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen määrärahalla toteutetaan viher- ja virkistyspalveluiden peruskorjaus ja täydentäminen sekä leikkipuistojen ja -paikkojen turvallisuuspuutteiden korjaaminen. Pandemian myötä kasvanut virkistysalueiden käyttöasteen nousu kasvattaa tarvetta virkistysverkoston ja opastuksen parantamiseen.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saataisiin pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena. Taloussuunnitelmakaudella käynnistyviä hankkeita ovat muun muassa Sigurd Frosteruksen puisto Taivallahdessa, Haaganpuronlehto Ruskeasuolla, uuteen sijaintiin siirtyvä leikkipuisto Viiri Pikku Huopalahdessa, Vallilanpuisto, Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentaminen ja Haruspuisto Meri-Rastilassa.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit suunnitelmakaudella kohdistuvat uusien luonnonsuojelualueiden toteuttamiseen sekä nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamisiin. Luonnonsuojelualueille ja myös luontoarvojen turvaamiseen kohdistetuilla investoinneilla vastataan kaupungin strategian mukaiseen monimuotoisen luonnon suojelun ja vaalimisen tavoitteeseen.

Peruskorjausinvestoinnit kohdistuvat lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaamiseen, jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mukaan enää täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat välitöntä peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikkojen ja -puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden parantamista sekä laite- ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Merkittävimmät vuonna 2023 käynnistyvät hankkeet ovat leikkipuisto Maunula, leikkipuisto Vähätupa Konalassa, Museonpuiston leikkipaikka Etu-Töölössä ja leikkipuisto Rusthollari Vartiokylässä.

Suunnitelmakaudella käynnistyy leikkipuisto Ruoholahden peruskorjaus tietokoneaiheisena leikkipuistona ja leikkipuisto Sannan peruskorjaus Länsi-Pasilassa.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita suunnitelmakaudella ovat mm. Sigurd Frosteruksen puisto ranta-alueineen, Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat mm. laitureiden uusimiset ja sähköistämiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Lauttasaaren reitin opastus, Lapinlahden sairaalapuiston rantamuurin korjaus ja Idän opastettua rantareittiä koskevat rakenteelliset korjaukset.

Luontoarvojen turvaamiseen liittyvillä investoinneilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus luonto- sekä puisto- ja virkistysalueiden käytön ja kulutuspaineen ollessa huomattavassa kasvussa. Samalla pyritään ehkäisemään vieraslajien leviämistä sekä varmistamaan liito-oravien yhteyksien oikea-aikainen, maankäyttöä tukeva toteutus. Suunnitelmakaudella luontoarvojen turvaamiseen liittyviä investointeja ovat muun muassa kurtturuusun torjunta, pääosin Ida Ahlbergin puistoon sijoittuvan liito-oravayhteyden toteuttaminen sekä kulkijoita opastavat ja ohjaavat toimenpiteet. Luontoarvojen turvaamiseen liittyvät investoinnit kohdistuvat useammalle talousarviokohdalle.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 14,6 miljoonaa euroa, 9,8 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 8,8 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet sisältävät kaikki muut kuin talonrakentamiseen kuuluvat liikunta- ja alueinvestoinnit. Tehtäviin kuuluvat muun muassa rantarakenteet, venelaiturit, veneväylät, kentät, katsomot, ulkoilureitit ja uimarannat. Merkittävimmät ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat parina ensimmäisenä vuotena pääosin liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen. Määrärahalla toteutetaan muun muassa vuonna 2022 käynnistynyt Johanneksenkentän tekojäärata ja Keskuspuiston opastuksen parantaminen, Viikin kentän ja Pirkkolan yleisurheilukentän perusparantaminen sekä käynnistetään Herttoniemen liikuntapuiston perusparantaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan myös tekonurmikenttien peruskorjauksia, lähiliikuntapaikkojen ja pienpelikenttien rakentamista sekä varaudutaan merellisen strategian saaristoinvestointeihin.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, on lakkautettu. Projektialueiden puisto- ja liikunta-alueiden rakentamiseen varattu määräraha siirtyi uuteen perustettuun talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, alakohtaan 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, vuodesta 2022 alkaen. Samoin siirtyi vuoden 2021 toteumatieto lakkautetulta kohdalta uudelle kohdalle.