8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 56 785163 500139 600139 60091 80044 800
Netto−56 785−163 500−139 600−139 600−91 800−44 800
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot       
Menot  187,9−14,6−14,6−34,2−51,2
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Menot       
81001 Kruunusillat 41 36699 40075 60075 60074 50042 500
Ylitykset       
8100101 Perushanke 12 11733 30028 00028 00015 6009 600
8100102 Liittyvä esirakentaminen 11 38928 30016 60016 60025 60013 700
8100103 Liittyvät kadut ja liikenneväylät 17 85937 80031 00031 00033 30019 200
81002 Kalasatama-Pasila 15 15450 90043 50043 5008 6001 500
Ylitykset       
8100201 Liittyvä esirakentaminen 7 59410 5002 9002 9004000
8100202 Liittyvät kadut ja liikenneväylät 7 56040 40040 60040 6008 2001 500
81003 Sörnäistentunneli 26513 20020 50020 5008 700800
Ylitykset       
8100301 Sörnäistentunneli 26513 20020 50020 5008 700800

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Suuriin liikennehankkeisiin on osoitettu 139,6 miljoonaa euroa vuodelle 2023, 91,8 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 44,8 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella käynnissä olevat raideliikennehankkeet; Kruunusillat hankekokonaisuuden ensimmäisen vaiheen, Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien sekä Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentamisen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä.

Suurien liikennehankkeiden määrärahatarpeet ovat ohjelmakaudella merkittävät. Perushankkeen lisäksi raidehankkeiden yhteydessä toteutetaan ns. liittyviä hankkeita, jotka ovat joko ratatöiden edellytysinvestointeja tai kokonaistaloudellisesti edullisia toteuttaa raitiotieurakan yhteydessä. Liittyvät hankkeet ovat esirakentamista, liikennejärjestelyjä, jalankulun ja pyöräilyn verkoston täydennyksiä, siltojen peruskorjausta/uusimista tai asuntotuotantoa palvelevia katuyhteyksiä.

10-vuotiskaudella on käynnistymässä Kruunusillat raitiotien jatko Jätkäsaareen, Vantaan raitiotien Helsingin osuus ja Länsi-Helsingin raitiotiehanke sekä Viikki-Malmin raitiotie vuodesta 2028 alkaen.

8 10 01 Kruunusillat

Kruunusillat -hankekokonaisuudelle vuodelle 2023 on osoitettu määrärahaa 75,6 miljoonaa euroa, 74,5 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 42,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy joukkoliikenteen kustannusosuudella. Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 ja enimmäishinnan korotus 25.8.2021. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin. Molempien osaprojektien rakentaminen alkoi vuonna 2021, ja yhteyden avaaminen liikenteelle on mahdollista vuonna 2027.

Liittyvä esirakentaminen

Hakaniemen alueella tehdään tarvittavia johtosiirtoja, ruoppauksia ja täyttöjä sekä rantamuurirakenteita, jotka mahdollistavat uuden Hakaniemen sillan rakentamisen. Tämän lisäksi esirakentamista tehdään Nihdin alueella. Määrärahoilla puhdistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa alueen pilaantunutta maaperää.

Liityvät kadut ja liikenneväylät

Hakaniemen alueella jatketaan katualueilla maankäytön muutoksista johtuvaa rakentamista. Hakaniemensillan rakentaminen alkaa. Korkeasaaressa rakennetaan Mischan ja Maschan aukiota, ja Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarentien länsiosaa sekä Haakoninlahden katuja.

8 10 02 Kalasatama-Pasila

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisältää Kalasataman raitiotien toteuttamisen sekä raitiotietä ympäröivien alueiden katu-, puisto- ja esirakentamista. Merkittäviä hankkeeseen sisältyviä kohteita ovat mm. Nihdin esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien pohjoisosa sekä raitiotie- ja katujärjestelyt Pasilassa. Osana Hermannin rantatien pohjoisosan toteutusta rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen suuaukko. Nihdissä hanke toteuttaa raitiotien itä-länsisuuntaisen osuuden, jota myös Kruunusillat-raitiotie käyttää.

Hankkeelle on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 43,5 miljoonaa euroa, 8,6 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Liittyvä esirakentaminen

Nihdin ja Hermannin rantatien geotekninen esirakentaminen jatkuu. Lisäksi kunnostetaan pilaantunutta maaperää Nihdissä, Hermannin rantatiellä ja Pasilassa rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Kalasataman Nihdin kokonaisuus käsittää Nihdin pohjoisosan katualueiden ja rantamuurien rakentamista. Katurakentaminen sisältää Sompasaarenlaiturin, Konttisatamankadun, Konttinosturinkujan, Nihdinrannan, Tihtaalinkadun, Pinkkarinkujan ja Satamamestarinlaturin länsiosan rakenteet sekä Sompasaarenlaiturin rantamuurin.

Pasilan katurakentaminen sisältää Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun, Asemapäällikönkadun ja Pasilankadun eteläosan rakentamisen hankkeen kehitysvaiheessa määritellyssä laajuudessa.

Vallilanlaakson puistoa ja Kumpulanpuron hulevesien ohjausta parannetaan samalla, kun raideyhteyden viereen rakennetaan pyöräilyn baanayhteys.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu 20,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023, 8,7 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 0,8 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin tunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankeen yhteydessä (2022–2024) samaan aikaan Hermannin rantatien kanssa. Sörnäisten tunnelin rakentamisen jatkamiseen varaudutaan 10-vuotisen investointiohjelmankauden lopulla.