8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter56 785163 500139 600139 60091 80044 800
Netto−56 785−163 500−139 600−139 600−91 800−44 800
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter 187,9−14,6−14,6−34,2−51,2
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
81001 Kronbroarna41 36699 40075 60075 60074 50042 500
Överskridningar      
8100101 Grundprojekt12 11733 30028 00028 00015 6009 600
8100102 Sammanhängande grundberedning11 38928 30016 60016 60025 60013 700
8100103 Sammanhängande gator och trafikleder17 85937 80031 00031 00033 30019 200
81002 Fiskehamnen-Böle15 15450 90043 50043 5008 6001 500
Överskridningar      
8100201 Sammanhängande grundberedning7 59410 5002 9002 9004000
8100202 Sammanhängande gator och trafikleder7 56040 40040 60040 6008 2001 500
81003 Sörnästunneln26513 20020 50020 5008 700800
Överskridningar      
8100301 Sörnästunneln26513 20020 50020 5008 700800

8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

För stora trafikprojekt anvisas 139,6 miljoner euro för 2023, 91,8 miljoner euro för 2024 och 44,8 miljoner euro för 2025. Anslaget möjliggör ekonomiplaneperiodens spårtrafikprojekt: första fasen av projekthelheten Kronbroarna, spårvägen från Fiskehamnen till Böle och Sörnästunnelns norra mynning i samband med projektet från Fiskehamnen till Böle.

Anslagsbehoven för stora trafikprojekt är betydande under programperioden. Utöver grundprojektet genomförs s.k. anknytande projekt i samband med spårprojekten. Dessa är antingen nödvändiga investeringar för banarbeten eller totalekonomiskt förmånliga att genomföra samtidigt med en spårvägsentreprenad. De anknytande projekten är grundberedning, trafikregleringar, kompletteringar i nätverket för gång- och cykeltrafik, om- eller nybyggnad av broar eller gatuförbindelser som tjänar bostadsproduktionen.

Under 10-årsperioden håller man på att inleda förlängningen av spårvägen Kronbroarna till Busholmen, Helsingfors andel av Vandaspåran och spårvägsprojektet i Västra Helsingfors samt spårvägen Vik–Malm fr.o.m. år 2028.

8 10 01 Kronbroarna

För projekthelheten Kronbroarna anvisas sammanlagt 75,6 miljoner euro för 2023, 74,5 miljoner euro för 2024 och 42,5 miljoner euro för 2025.

Grundprojektet

Anslaget för Kronbroarna används för att bygga en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till Hagnäs via Högholmen och Fiskehamnen (Knekten). I genomförandekostnaderna deltar också Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab med kollektivtrafikens kostnadsandel. Projektplanen för projektet Kronbroarna godkändes i stadsfullmäktige 31.8.2016 och en höjning av maximipriset 25.8.2021. Projektet är indelat i två delprojekt. Båda delprojekten började byggas 2021 och förbindelsen kan öppnas för trafik 2027.

Grundberedning med anknytning till projektet

I Hagnäs görs nödvändiga ledningsflyttningar, muddringar och fyllnadsarbeten samt stödmurskonstruktioner som gör det möjligt att bygga den nya Hagnäsbron. Dessutom utförs grundberedning i Knekten. Anslagen används för att sanera förorenad mark i den omfattning som byggandet förutsätter.

Gator och trafikleder med anknytning till projektet

I Hagnäs fortsätter byggandet på gatuområden på grund av ändringar i markanvändningen. Byggarbetena på Hagnäsbron inleds. På Höholmen byggs Mischas och Maschas plats, och i Kronbergsstranden byggs västra delen av Hundholmsvägen och gatorna i Håkansvik.

8 10 02 Fiskehamnen-Böle

I projektet Från Fiskehamnen till Böle ingår byggandet av spårvägen i Fiskehamnen och gatu- och parkbyggande och grundberedning i områden kring spårvägen. Betydande objekt som ingår i projektet är bl.a. grundberedning och gatuarbeten i Knekten, norra delen av Hermanstads strandväg samt spårvägs- och gatuarrangemang i Böle. Sörnästunnelns norra mynning byggs som en del av byggarbetena i norra delen av Hermanstads strandväg. I Knekten genomför projektet det öst-västliga avsnittet av spårvägen, som även spårvägen Kronbroarna använder.

I budgetförslaget anvisas för projektet sammanlagt 43,5 miljoner euro för 2023, 8,6 miljoner euro för 2024 och 1,5 miljoner euro för 2025.

Grundberedning med anknytning till projektet

Den geotekniska grundberedningen av Knekten och Hermanstads strandväg fortsätter. Dessutom saneras förorenad mark i Knekten, på Hermanstads strandväg och i Böle i den omfattning som byggandet förutsätter.

Gator och trafikleder med anknytning till projektet

Helheten Knekten i Fiskehamnen omfattar byggandet av gatuområden och stödmurar i norra delen av Knekten. Byggandet av gator omfattar Sumparkajens, Containerhamnsgatans, Containerkransgrändens, Knektstrandens, Dykdalbsgatans, Låglyftargrändens och Hamnmästarkajens västra konstruktioner samt Sumparkajens stödmur.

I byggandet av gator i Böle ingår byggandet av Banbyggarvägen, Banmästargatan, Stinsgatan och Bölegatans södra del i den omfattning som fastställts i projektets utvecklingsfas.

Vallgårdsdalens park och dagvattenhanteringen i Gumtäktsbäcken förbättras i samband med att en cykelbana byggs bredvid spårvägsförbindelsen.

8 10 03 Sörnästunneln

I budgetförslaget anvisas för planering och byggande av Sörnästunneln 20,5 miljoner euro för 2023, 8,7 miljoner euro för 2024 och 0,8 miljoner euro för 2025.

Anslaget för det möjligt att bygga Sörnästunnelns norra mynning i samband med projektet Från Fiskehamnen till Böle (2022–2024) samtidigt med Hermanstads strandväg. Staden förbereder sig för att fortsätta bygga Sörnästunneln i slutet av det 10-åriga investeringsprogrammet.