1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt6 7416 8006 7606 9617 7117 9787 978
Överskridningsrätter 42     
Verksamhetsbidrag−6 741−6 800−6 760−6 961−7 711−7 978−7 978
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−6 741−6 800−6 760−6 961−7 711−7 978−7 978
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−6 741−6 800−6 760−6 961−7 711−7 978−7 978
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 0,9−0,62,413,43,5 

Anslaget omfattar utgifterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, den högsta ledningen, stadens PR och representation samt historiekommittén. De största kostnadsposterna är lokalhyror för organens och borgmästarkollegiets lokaler till stadsmiljösektorn. Anslaget omfattar förtroendevaldas arvoden samt borgmästarkollegiets och specialmedarbetarnas löner. Historiekommitténs utgifter består av produktion av historiska verk och webbplatsen historia.hel.fi.

Borgmästaren beslutar om användningen av anslagen för PR och representation. Anslagen för organen, den högsta ledningen, tjänsteresorna och historiekommittén ställs till stadskansliets disposition.