Fonder

Avsnittet fonder omfattar de fonder som i bokföringen utgör självständiga balansräkningsenheter. Helsingfors stad har fem sådana fonder: Bostadsproduktionsfonden, Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, Försäkringsfonden, Innovationsfonden och Delaktighetsfonden.

Bostadsproduktionsfonden

Syftet med fonden är att säkerställa den egna finansieringen för ny bostadsproduktion i form av bolag som kommer i stadens ägo, för ombyggnad och för servicelokaler som är fast anknutna till bostadsproduktionen, och därtill att hantera byggherreriskerna vid stadens egen bostadsproduktion och att finansiera utvecklings- och försöksbyggnadsverksamhet inom bostadsproduktionen. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fonden sammanslogs 1.1.2013 med Bostadslånefonden.

Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Fonden har till syfte att underlätta finansieringen av idrotts- och friluftsanläggningar som ska byggas i Helsingfors stad. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden.

Försäkringsfonden

Fonden har till syfte att omvandla skaderisken för stadens oförsäkrade egendom och utomstående tillhörig oförsäkrad egendom i stadens besittning till jämna årliga kostnader. Till fonden överförs årligen i samband med bokslutet det belopp som utgör fondens över- eller underskott.

Innovationsfonden

Syftet med fonden är att kunskapsbasen ska stärkas i Helsingfors i samråd med högskolorna och näringslivet. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som är i överensstämmelse med syftet och som skapar en näringsbas för framtiden. Projekten kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Delaktighetsfonden

Syftet med delaktighetsfonden är att främja en jämlik stad genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att invånare och samfund i Helsingfors ska kunna genomföra föreslagna projekt. Till fonden överförs de medel som stadsfullmäktige separat fattat beslut om och de används för finansiering av investeringar, projekt eller utgifter för medborgarbudgetering vilka stämmer överens med syftet och som baserar sig på ett separat beslut av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. De kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Kombinerad resultaträkning och finansieringskalkyl för de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter

1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Omsättning 2 2362 2452 2812 325
Övriga verksamhetsintäkter98    
Material, förnödenheter och−241 −105−165−165
Köp av tjänster−1 530−1 765−720−840−840
Personalkostnader−1 083 −720−840−840
Övriga utgifter−5 054−6 949−8 955−9 655−9 655
Kostnader−7 908−8 714−10 500−11 500−11 500
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−7 810−6 479−8 255−9 218−9 175
Finansiella intäkter5 1382 7916 7776 7105 899
Övriga ränteutgifter−20    
Förändring av fonder2 692    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −3 688−1 478−2 508−3 276
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−7 810−6 479−8 255−9 218−9 175
Ränteinkomster2 6302 7916 7776 7105 899
Övriga finansieringsinkomster2 508    
Övriga finansieringsutgifter−20    
Investeringsutgifter−519−6 100−2 761−2 761−2 761
Kassaflöde från verksamheten och investerningar−1 695−9 788−4 239−5 269−6 037
Kassaflöde från finansiering     
Ökningar i lånefordringar−70 206−44 900−26 500−28 000−28 000
Minskningar i lånefordringar10 32113 47813 67513 82613 786
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos28 690    
Förändring i grundkapitalet33 287    
Övriga förändringar i likvid−397    
Kassaflöde från finansiering1 695−31 422−12 825−14 174−14 214

Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Övriga verksamhetsintäkter98    
Material, förnödenheter och     
Köp av tjänster−235    
Personalkostnader     
Övriga utgifter−727    
Kostnader−962    
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−864    
Finansiella intäkter2 6972 7913 7773 7103 499
Övriga ränteutgifter−20    
Ersättning på grundkapitalet     
Exrtaordinärä poster     
Förändring av fonder−1 813    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2 7913 7773 7103 499
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−864    
Ränteinkomster2 6302 7913 7773 7103 499
Övriga finansieringsinkomster67    
Övriga finansieringsutgifter−20    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar1 8132 7913 7773 7103 499
Kassaflöde från finansiering     
Ökningar i lånefordringar−15 962−14 000−11 500−13 000−13 000
Minskningar i lånefordringar2 9482 9163 6953 7313 774
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos8 021    
Förändring i grundkapitalet3 287    
Övriga förändringar i likvid−107    
Kassaflöde från finansiering−1 813−11 084−7 805−9 269−9 226

Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Omsättning     
Kostnader     
Avskrivningar     
Finansiella intäkter  3 0003 0002 400
Finansiella kostnader     
Förändring av fonder     
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)  3 0003 0002 400
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott     
Avskrivningar     
Ränteinkomster  3 0003 0002 400
Övriga finansieringsinkomster     
Verksamhetens och inv  3 0003 0002 400
Kassaflöde från finansiering     
Ökningar i lånefordringar−54 244−30 900−15 000−15 000−15 000
Minskningar i lånefordringa7 37310 5629 98010 09510 012
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos46 863    
Övriga förändringar i likvid8    
Kassaflöde från finansiering −20 338−5 020−4 905−4 988

Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden 

1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Omsättning 2 2362 2452 2812 325
Övriga utgifter15    
Kostnader15    
Rörelseöverskott/underskott152 2362 2452 2812 325
Finansiella intäkter2 441    
Förändring av fonder−2 456    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2 2362 2452 2812 325
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott152 2362 2452 2812 325
Övriga finansieringsinkomster2 441    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar2 4562 2362 2452 2812 325
Kassaflöde från finansiering     
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos−1 911    
Övriga förändringar i likvid−546    
Kassaflöde från finansiering−2 456    

Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden 

1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Övriga verksamhetsintäkter     
Material, förnödenheter och−135 −105−165−165
Köp av tjänster−890−1 765−720−840−840
Personalkostnader−933 −720−840−840
Övriga utgifter−2 825−3 470−4 455−5 155−5 155
Kostnader−4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Förändring av fonder4 784    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −5 235−6 000−7 000−7 000
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Kassaflöde från verksamhetens och investerningar−4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Kassaflöde från finansiering     
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos−25 474    
Förändring i grundkapitalet30 000    
Övriga förändringar i likvid257    
Kassaflöde från finansiering4 784    

Åren 2022–2024 beräknas ca 6-7 miljoner euro av medlen i innovationsfonden bli använda årligen. I enlighet med stadsstrategin är det ändamålsenligt att i allt högre grad genomföra tidsbestämda utvecklings‑, innovations- och näringslivsprojekt tillsammans med företag och andra partner.

Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden 

1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Omsättning     
Övriga verksamhetsintäkter     
Material, förnödenheter och−106    
Köp av tjänster−405    
Personalkostnader−151    
Övriga utgifter−1 517−3 479−4 500−4 500−4 500
Kostnader−2 178−3 479−4 500−4 500−4 500
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−2 178−3 479−4 500−4 500−4 500
Förändring av fonder2 178    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −3 479−4 500−4 500−4 500
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−2 178−3 479−4 500−4 500−4 500
Investeringsutgifter−519−6 100−2 761−2 761−2 761
Intäkter från försäljning av1 516    
Kassaflöde från verksamheten och investeringar−1 181−9 579−7 261−7 261−7 261
Kassaflöde från finansiering     
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos1 191    
Övriga förändringar i likvid−10    
Kassaflöde från finansiering1 181    

Från delaktighetsfonden redovisas 7,3 miljoner euro för medborgarbudgetering till investerings-, löne- och driftsekonomiutgifterna utifrån stadsbornas förslag och röstningsresultatet. För verkställande av delaktighetsmodellen löne- och driftsekonomiutgifter på 1,1 mn euro till stadskansliets anslag.