2 Fostrans- och utbildningssektorn

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt83 15445 92073 18769 72069 72069 72069 720
Utgifter sammanlagt1 294 6671 335 7981 357 6041 381 5341 416 3641 469 2621 524 756
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 211 513−1 289 878−1 284 417−1 311 814−1 346 644−1 399 542−1 455 036
Avskrivningar25 99129 66127 50031 12231 12232 81634 985
Räkenskapsperiodens resultat−1 237 504−1 319 539−1 311 917−1 342 936−1 377 766−1 432 358−1 490 021
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 237 504−1 319 539−1 311 917−1 342 936−1 377 766−1 432 358−1 490 021
Förändring, %       
Inkomster −44,859,451,851,8  
Utgifter 3,21,63,46,03,73,8

Inkomsterna omfattar tjänster som från och med 2023 tas ut inom social-, hälso- och räddningssektorn.

Utgifter och verksamhetsbidrag för år 2023 är inte jämförbara med utgifter och verksamhetsbidrag för föregående år på grund av reformen av hyresmodellen. Den jämförbara förändringen av utgifterna mellan 2022 och 2023 är 67,9 miljoner euro / 5,1 procent.

Centrala prioriteringar i budgeten 2023 och sammandrag

Fostrans- och utbildningssektorns fyra viktigaste prioritetsområden 2023 är:

  • Alla skolor och daghem är bra
  • Välbefinnande
  • Vi förbättrar tillsammans personalens arbetsmiljö och förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft.
  • Vi gör Helsingfors till en huvudstad för läsning och läsförmåga

Utöver prioritetsområdena ligger fokus på att öka produktiviteten och på Helsingfors strategiska utvecklingsmål för utbildningen till 2030.

Sektorns viktigaste prioritetsområden främjas med olika åtgärder som en del av fostran och utbildningen i alla tjänster under 2023. De bindande verksamhetsmålen för 2023 och deras mätare anknyter till ett ökat välbefinnande och en bättre förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft.

Beskrivning av verksamheten

Fostrans- och utbildningssektorn betjänar årligen 200 000 helsingforsare på över 600 verksamhetsställen med hjälp av kompetensen hos 14 700 anställda. Ett centralt mål för sektorn är att erbjuda attraktiva närtjänster inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, möjligheter till studier på andra stadiet för alla helsingforsungdomar, yrkesutbildning samt ett kundorienterat och branschövergripande utbud inom fritt bildningsarbete för de vuxna invånarna.

Fostrans- och utbildningssektorn lyder under fostrans- och utbildningsnämnden. Nämnden har två sektioner: en finskspråkig och en svenskspråkig. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter samt administration.

Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning producerar småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska. Servicehelheten svarar för stadens stöd för privat vård och hemvårdsstöd samt för tillsynen av den privata småbarnspedagogiken. Servicehelheten ordnar småbarnspedagogik för cirka 35 000 barn. Det finns nio områden för småbarnspedagogik och förskoleundervisning och den privata småbarnspedagogiken är en separat tjänst.

Servicehelheten för grundläggande utbildning ordnar grundläggande utbildning på finska och övrig verksamhet med stöd av lagen om grundläggande utbildning, bortsett förskoleundervisning. Det finns sju områden för grundläggande utbildning. Elevvården inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är en egen tjänst, som producerar psykolog- och kuratorstjänster för stadens skolor och förskoleundervisning samt delvis för privata och statliga skolor.

Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete svarar för att ordna gymnasie- och vuxengymnasieutbildning, yrkesutbildning och fritt bildningsarbete på finska. Studerandevården på andra stadiet producerar även tjänster för privata läroanstalter. Servicehelheten ordnar dessutom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), läroavtalsutbildning, utbildningar för sysselsättningen, öppna studier, grundläggande utbildning för vuxna, verkstadsverksamhet för unga samt undervisning i läs- och skrivfärdigheter.

Svenska servicehelheten producerar tjänsterna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten, lekparksverksamheten, den grundläggande utbildningen och övrig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasieutbildningen, verkstadsverksamheten för unga samt det fria bildningsarbetet. Servicehelheten svarar för att producera den svenska elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster samt eftermiddags- och ferieverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Dessutom producerar servicehelheten de svenskspråkiga sakkunnig- och kontorstjänsterna. Yrkesinstitutet Prakticum ordnar utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) på svenska.

Sektorförvaltningen består av sju tjänster, som producerar förvaltnings-, personal-, informationsförvaltnings-, lokal- och kommunikationstjänster samt ekonomi- och planeringstjänster och pedagogiska utvecklingstjänster för daghem, skolor och läroanstalter. En del av förvaltningspersonalen arbetar i skolor och läroanstalter som skol-, gymnasie- och institutssekreterare, institutsvärdar och inredningsförvaltare.

Väsentliga förändringar under budgetåret vid varje servicehelhet och tjänst
2 10
(1 000 €)
Utgifter €Andel av
utgifterna
på budget-
momentet %
Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan
%
Viktigaste förklarande factor
Fostrans- och
utbildningssektorn
sammanlagt
1 416 364100 %80 5666,0 %Ändringar i
hyrorna med
anledning av
hyresmodellen,
strategiska
tyngdpunkter,
höjning av
prisnivån
Ändring av hyresmodellen12 6501 %   
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning446 85832 %11 2382,6 %Lagstadgade
förändringar
Grundläggande
utbildning
417 31029 %20 5085,2 %Ökning av
antalet kunder,
lagstadgade
förändringar,
ökning av den
behovsbaserade
finansieringen,
inklusionsåtgärder
Gymnasie- och
yrkesutbildning
och fritt
bildningsarbete
220 50316 %5 1552,4 % 
·  Gymnasieutbildning78 1406 %3 1364,2 %Ökning av
antalet kunder
·  Yrkesutbildning123 7029 %5450,4 %Operativa
ändringar
i kompetenscentret
Den svenska
servicehelheten
91 1506 %3 6364,2 %Ökning av den
behovsbaserade
finansieringen,
åtgärder för
att säkra
personaltillgången
inom
småbarnspedagogiken
Förvaltningen227 89316 %27 37913,7 %Ändringar i
hyrorna, 
åtgärder för
att säkra
personaltillgången,
utgifter för
den digitala
grunden,
ökande hemkommun-
sersättningar