1 Inledning

Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av budgeten för år 2023 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet.

Stadsstyrelsen fattade 27.6.2022 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2023 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan. Vid beredningen av budgeten har man anpassat stadsstrategins riktlinjer med budgeten i budgetramen och anvisningarna för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan.

Budgeten för år 2023 baserar sig på stadsstrategin samt ramen och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan, och därtill på budgetförslagen från sektorerna, nämnderna och affärsverkens direktioner. I budgeten har man beaktat prognoserna för stadens ekonomi och verksamhet år 2022 och utsikterna för stadens inkomstunderlag de närmaste åren.Budgeten för 2024 publiceras som två separata böcker på finska och svenska. Det här gör det möjligt att publicera längre tidsserier om tjänsterna och enhetskostnaderna.