1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt2 1792 3482 2482 3482 3482 3482 348
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−2 179−2 348−2 248−2 348−2 348−2 348−2 348
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−2 179−2 348−2 248−2 348−2 348−2 348−2 348
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−2 179−2 348−2 248−2 348−2 348−2 348−2 348
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 7,7−4,3    

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till sammanslutningar vilkas verksamhet inte hör till någon annan nämnds område. I anslaget ingår bl.a. vissa understöd till sammanslutningar som hör till stadskoncernen och understödsmässiga ersättningsanslag. I anslaget ingår dessutom understöd för invånardelaktighet och understöd till övriga sammanslutningar. Understöden för de övriga sammanslutningarna består bl.a. av stöd för internationellt samarbete mellan städer, understöd till personalorganisationer, främjande av kommunal informationsverksamhet och understöd för ordnande av guideutbildning.