1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt40 83142 30042 30042 30042 30042 30042 300
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−40 831−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−40 831−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−40 831−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 3,6     

År 2023 gäller ca 8 000 000 euro av anslaget i 31 § i lagen om skatteförvaltning avsedda kostnader för genomförande av beskattningen, som staten debiterar. Staden kan inte påverka dessa kostnader. Dessa kostnader, som staden betalar, minskar från början av 2023 med cirka två tredjedelar samtidigt som en del av kommunernas skattefinansiering redovisas till staten som en del av vårdreformen.

I anslaget ingår reserveringar för betalningsandelen till Nylands förbund och för andelarna till Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader.

Ur anslaget betalas understöd och köp av tjänster i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen.

Ur anslaget betalas medlemsavgifter i anslutning till medlemskap som gäller hela staden, bl.a. till Finlands Kommunförbund, organisationen KT Kommunarbetsgivarna och Föreningen Nylands friluftsområden rf. Alla medlemskap med betalningar från momentet är förtecknade i bilaga 2 (medlemsavgiftsbilagan).