8 Beslutsförslag

Enligt förvaltningsstadgan har finansdirektören till uppgift att inom de gränser som stadsfullmäktige godkänt besluta om upptagande av budgetlån och tillfälliga lån, om återbetalning av lån och om ändring av lånevillkoren. Förslaget till budget för år 2023 baserar sig på att långfristiga externa lån på 100 miljoner euro tas upp för staden. Likaså bör det med tanke på behovet av kortfristiga lån beviljas rätt att ta upp tillfälliga lån, bl.a. med hjälp av ett kommuncertifikatsprogram.

Finansdirektören bör dessutom berättigas att ta upp nya lån i stället för sådana lån som eventuellt återbetalas tidigare än planerat (s.k. konvertering av lån) och för dottersammanslutningarnas eventuella behov av kassalån. För konvertering behövs fullmakt att ta upp lån, fastän stadens lånekapital inte ökar.

Det finansieringsbehov som trafikaffärsverkets investeringar förutsätter ska i första hand täckas internt inom staden med en skuld på samlingskonto i bokföringen. I beslutsförslagen har man emellertid berett sig på att konvertera skulden på samlingskonto till externa lån på sammanlagt 200 miljoner euro redan 2023, om det är befogat med tanke på helheten.

Vidare bör finansdirektören ha rätt att ingå leasingavtal enligt villkoren i beslutsförslaget.

Enligt verksamhetsstadgorna för stadens affärsverk beslutar affärsverkets direktion om upplåning inom de gränser för upplåningsbefogenheter som stadsfullmäktige årligen fastställer. Stadsfullmäktige beslutar om befogenheterna i budgeten och lånet upptas genom stadskansliet försorg.

Direktionen för trafikaffärsverket bör ges rätt att uppta lån på högst 200 miljoner euro för att konvertera affärsverkets skuld på samlingskonto till externa lån. Affärsverkets investeringar ska i första hand finansieras med en skuld på samlingskonto internt inom staden, som senare konverteras till externa skulder. Man bereder sig på att konvertera skulden redan 2023.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

1)   att finansdirektören under 2023 har rätt

a)   att uppta inhemska och/eller utländska lån på 500 miljoner euro med en löptid på minst ett år och högst 30 år och med en nominell ränta på högst 5 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet eller en på grundval av emissionskursen och den nominella räntan beräknad effektiv ränta på högst 5 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet,

b)   att uppta tillfälliga lån, dock så att de tillfälliga lånen får uppgå till högst 300 miljoner euro,

c)   att ingå nya leasingavtal på högst 30 år för ett kapitalvärde på 100 miljoner euro och med en ränta på högst 5 procent,

e)   att ingå derivatavtal som skydd mot ränte- och valutarisker vid upptagande av nya lån eller i fråga om befintliga lån, dock så att avtal kan ingås med inhemska eller utländska parter som under en lång tid har god kreditvärdighet, och

2)   att direktionen för trafikaffärsverket under 2023 har rätt

a)   att ta externa lån på högst 200 miljoner euro för att konvertera den interna skulden på samlingskonto till externa lån.

Enligt 14 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Enligt förvaltningsstadgan har nämnderna och direktionerna till uppgift att besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om sådana. Stadsstyrelsen anser att det vore motiverat att i anslutning till godkännandet av budgeten besluta om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

3)   att såsom allmänna grunder för de avgifter om vilka det inte har beslutats separat följs en taxa som motsvarar självkostnadspriset eller en lägre taxa föreskriven av en myndighet.

Enligt stadsstyrelsens direktiv om övervakningen av hur understöden används har stadens myndigheter och revisionskontoret möjlighet och rätt att granska understödstagarnas medelsdisponering för att utreda om villkoren för understödet uppfylls. Stadsstyrelsen anser det samtidigt vara ändamålsenligt att det i dessa villkor görs en komplettering om att de sammanslutningar som får understöd ska följa stadsstyrelsens direktiv. Dessutom anser stadsstyrelsen att stadsstyrelsen bör beredas möjlighet att använda understödsanslag för att ersätta utgifter som staden åsamkats genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar

4)   uppmana nämnderna och direktionerna att i besluten om beviljande av understöd ställa som villkor för understödet att de sammanslutningar som får understöd följer stadsstyrelsens direktiv i sin verksamhet och ekonomi och

bemyndiga stadsstyrelsen att använda understödsanslag  för ersättning av utgifter som staden eventuellt åsamkas genom den understödda verksamheten på grund av borgen för lån eller av annan orsak.

För funktionerna vid stadens sektorer är det möjligt med extern privat finansiering. Då ska sektorerna på inkomstsidan i sina budgetförslag införa undermomentet Externt finansierad verksamhet, på vilket de beräknade inkomsterna för funktionen i fråga antecknas. Motsvarande beräknade utgifter antecknas för de berörda utgiftsslagen. Specialmotiveringarna i de enskilda sektorernas budgetar anger en hur stor del av anslagen som reserverats för externt finansierad verksamhet. Denna del av anslagen får bara användas i samma utsträckning som extern finansiering har flutit in. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

5)   att de sektorer som i budgeten har ett anslag reserverat för externt finansierad verksamhet har rätt att använda detta anslag endast på villkor att ett motsvarande belopp från externa finansieringskällor upptas på inkomstsidan.

Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för följande kalenderår. I samband med att den godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Utvecklingen av de enskilda sektorernas budgetuppställningar har alltjämt fortsatt. Avsikten är att bättre tjäna verksamhetsledningen och beslutsfattandet. I anslutning till att budgetstrukturen läggs om har man också strävat att utveckla de interna planerings- och uppföljningssystemen. För att utvecklingsarbetet ska bli smidigt, är det ändamålsenligt att förnyelserna i budgetstrukturen fortfarande godkänns i samband med budgetbehandlingen. Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige beslutar

6)   godkänna de ändringar i budgetstrukturen som gjorts vid beredningen av förslaget till 2023 års budget och

7)   bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla det interna räkenskapsväsendet och rapporteringen.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan har fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. En motion som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år ska väckas senast den 15 mars. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen i anslutning till budgeten.

Stadsstyrelsens svar på 42 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

8)   betrakta motionerna 1–42 som slutbehandlade. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

9)   godkänna bilagda förslag till Helsingfors stads budget för år 2023 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2024–2025

10)  godkänna stadens och affärsverket HST:s investeringsprogram som anvisning för åren 2026–2032 enligt bilagorna 4 och 12 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.