3 10 08 Tjänster och tillstånd

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt73 51271 88875 13573 88875 88877 40779 024
Utgifter sammanlagt40 53142 70142 75746 81346 88348 24149 686
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag32 98129 18732 37827 07529 00529 16629 338
Avskrivningar297378446257257257257
Räkenskapsperiodens resultat32 68428 80931 93226 81828 74828 90929 081
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)32 68428 80931 93226 81828 74828 90929 081
Förändring, %       
Inkomster −2,24,52,85,62,02,1
Utgifter 5,40,19,69,82,93,0
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation                                                                                                           
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar171919191919
Övervakningskontakter i parkeringen1 086 9331 600 0001 600 0001 500 0001 500 0001 500 000
Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar676060606060
Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst1628080757070
Antal beslut om bulleranmälningar   180180180
Antal beslut om sanering av förorenad mark eller grundvatten   353535
Inomlivsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst2 4503 0003 0003 0003 0003 000
Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst902850800850850850
Verksamhetens omfattning      
Gatuarbetstillstånd7 3347 5007 5007 5007 5007 500
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st.144 040180 000180 000180 000180 000180 000
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st.3 1203 2003 2003 2003 2003 200
Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m²1 007 846700 000700 000700 000700 000700 000
Bostäder i beviljade tillstånd, st.7 5557 0007 0008 0008 0008 000
Färdigställda bostäder, st.7 1067 0007 0007 0007 0007 000
Registrerade fastigheter och servitut706650650700700700
Nybyggnadsmätningar993650650900900900
Personalplan                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Användning av personal      
Antal anställda504532538538538538
Årsverken (egen personal)439525525525525525
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100   99,2102,8101,9
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden827,66994,05970,621 015,231 052,141 076,62
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation)152,95178,40174,90178,43181,20186,63
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st.26,7922,6324,5023,2321,8322,78
Ändring i procent i enhetskostnaderna                                                                                            
20212022Prognos
2022
202320242025
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden6,8 %20,1 %−2,4 %2,1 %3,6 %2,3 %
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation)−4,4 %16,6 %−2,0 %0,0 %1,6 %3,0 %
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st.−47,6 %−15,5 %8,3 %2,7 %−6,0 %4,4 %
Mätare för lokalanvändningen
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalanvändning      
Lokaler, m2      
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder