6 Helsingforskoncernens dottersammanslutningar och koncernstyrning

Helsingfors stadskoncern består av staden och dess dottersammanslutningar. I egenskap av moderorganisation svarar staden för att styra stadskoncernens utveckling och bestämma vilka tjänster den tillhandahåller. 31.8.2022 hade Helsingfors stad 68 dotterbolag i sin direkta ägo och bestämmande inflytande i 12 dotterstiftelser. De flesta dotterbolagen ägs av staden till hundra procent. Sammanslutningarna och stiftelserna inom stadskoncernen är förtecknade i en bilaga.

Dottersammanslutningarna kompletterar stadens egen serviceproduktion, deltar i arbetet för stadens målsättningar främst inom näringspolitik, stadsutveckling, idrott och kultur samt har hand om stödfunktioner som stadskoncernen har behov av. Dessutom används olika sammsanslutningsformer i sådana uppgifter som staden och utomstående organisationer sköter tillsammans. Dottersammanslutningarna fungerar bl.a. på följande områden: näringsliv, energi, personal, fastigheter, kultur, idrott, undervisning, parkering, socialväsendet och hälsovårdsväsendet. Till sådana sammanslutningar som främjar områdets livskraft hör bl.a. utvecklings- och marknadsföringsbolagen. 

Ägarpolitiken skapar ramar för stadens koncernstyrning och ägarstyrning. Utgångspunkten för stadens ägarpolitik är stadsstrategin, koncerndirektivet, de enskilda dottersammanslutningarnas ägarstrategier och de övriga beslut som gäller ägarpolitiken. Enligt kommunallagen beslutar stadsfullmäktige om stadsstrategin, principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet. Vidare godkänner stadsstyrelsen enligt koncerndirektivet dottersammanslutningarnas respektive ägarstrategier. Övriga beslut som gäller ägarpolitiken utfärdas i enlighet med förvaltningsstadgan. 

Stadens ägarpolitik bestämmer vilket slags egendom staden skaffar och äger och i vilka uppgifter och projekt staden deltar som ägare och investerare för att nå sina mål. Ägande hör inte till stadens grunduppgifter utan utgångspunkten är att det ska stödja och betjäna serviceutbudet, stadens ekonomi eller politiska mål inom t.ex. samhällsfrågor, näringsliv, idrott och kultur. Av den anledningen bör staden grunda, äga eller vara medlem av sammanslutningar endast ifall detta är motiverat med tanke på stadens uppgift och strategi. Motivet för stadens ägarställning samt de mål som staden ställt upp för sammanslutningen fastställs i allmänhet i de enskilda dottersammanslutningarnas ägarstrategier. 

Stadens ägarpolitik är så öppen och aktiv som möjligt och strävar efter konsekventa och förutsägbara lösningar. Staden är en stark och aktiv ägare som arbetar långsiktigt. Stadens ägarvärde bör utvecklas positivt och skyddas. Ägarvärdet skyddas bl.a. genom att man ser till att värdet på den egendom som ägs av stadens dottersammanslutningar består. Därför främjar staden dottersammanslutningarnas möjligheter till långsiktig höjning av ägarvärdet och till lönsamma och kostnadseffektiva lösningar som respekterar föreskrifterna om konkurrensneutralitet. 

Stadens ägarskap i sammanslutningarna grundar sig på stadskoncernens och stadsbornas fördel. I enlighet med koncerndirektivet är stadens ägarskap till sin natur strategiskt i den meningen att det på lång sikt leder till ekonomisk och/eller funktionell nytta. Stadskoncernen leds och utvecklas totalekonomiskt och som en helhet bestående av staden och de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande. 

I ägarstrategierna för de enskilda dottersammanslutningarna dras riktlinjer upp för sammanslutningens uppgift, stadens ägande och strategiska vilja samt sammanslutningens styrelse. Detta gäller för varje dottersammanslutning liksom för varje underkoncern som bildas av dem. Målet med dessa riktlinjer är att bidra till att stödja en positiv utveckling av det ägarvärde som staden får av att äga sammanslutningen.

Ägarstrategierna för enskilda dottersammanslutningar avspeglar också hur staden som ägare förbinder sig vid dottersammanslutningarnas utvecklingsmål och andra riktlinjer på medellång sikt, vilket stöder långsiktigheten och förutsägbarheten i ägarskapet. En fråga som är central med avseende på ägandet och som ska ingå i ägarstrategierna är därmed huruvida stadens ägande ska bibehållas oförändrat eller om det är meningen att göra ändringar i det.

Dessutom fastställs sammanslutningarnas portföljindelning i ägarstrategierna, dvs. huruvida de verkar på marknadsvillkor eller inte. I arbetsfördelningen mellan borgmästaren och de biträdande borgmästarna hör de dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor till borgmästarens ansvarsområde. Övriga dottersammanslutningar tillhör antingen borgmästarens eller en biträdande borgmästares ansvarsområde beroende på vad som bestämts i ägarstrategin utgående från sammanslutningens huvudsakliga uppgift och verksamhetsområde.

Ägarstrategiernas tidsperspektiv är i regel 5–7 år, vilket också främjar dottersammanslutningens eget strategiarbete på medellång sikt och stöder bolagets styrelse och ledning i deras arbete. Ägarstrategin uppdateras efter behov och i förhållande till den stadsstrategi som gäller hos staden vid ifrågavarande tidpunkt. 

Stadsfullmäktige har i samband med koncerndirektivet gett stadsstyrelsen fullmakt att besluta om ägarstrategierna för stadens dottersammanslutningar. Dottersammanslutningarnas målsättningar på medellång sikt definieras i deras enskilda ägarstrategier som godkänts i enlighet med koncerndirektivet.  I budgeten presenteras ägarstrategiernas målsättningar för sådana dottersammanslutningar som erhåller understöd från staden, säljer en betydande mängd tjänster till staden och/eller kan anses vara viktiga dottersammanslutningar antingen strategiskt eller med tanke på verksamhetens omfattning. De målsättningar som presenteras i budgeten baserar sig på respektive sammanslutningars ägarstrategiska mål [och deras mätare] enligt följande: KNH 2030 – genomförande av programmet och kundorientering. Stadsfullmäktige bör årligen få en särskild rapport om läget ifall de här målsättningarna inte uppfylls. I en särskild bilaga till budgeten presenteras de mål som uppställts i samtliga dottersammanslutningars ägarstrategier. Som en del av dottersammanslutningarnas rapportering och uppföljningen av dem är det viktigt att regelbundet följa med i vilken mån målsättningarna uppfylls och sammanslutningarna utvecklas i den önskade riktning som målen indikerar. Resultaten rapporteras till koncernsektionen åtminstone i samband med sammanslutningsrapporterna 1–2 gånger om året. Om mätarna visar att utvecklingen vid någon dottersammanslutning inte motsvarar målsättningarna, ingriper staden vid behov genom koncernstyrning. Målen som anger utvecklingstrenden kan vid behov också preciseras årligen genom att man fastställer gränsvärden för de mätare som anges i ägarstrategierna. 

Behovet att uppdatera ägarstrategierna och de viktigaste målen och mätarna som fastställts i dem granskas i fortsättningen åtminstone en gång varje stadsstrategiperiod. I enlighet med koncerndirektivet beslutar stadsstyrelsen om ägarstrategierna på framställning av koncernsektionen.

De viktigaste dottersammanslutningarna med tanke på stadskoncernens ekonomi är Helen Ab/Helen-koncernen, Helsingfors stads bostäder Ab, Helsingfors Hamn Ab/koncernen Helsingfors Hamn och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. 

Stadens utdelningsmål för de viktigaste av de dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor är att bolagen under planperioden ska betala ungefär hälften av sitt resultat i form av dividender. Staden beräknas år 2023 få sammanlagt ca 64 miljoner euro i dividender för sitt aktieinnehav. Målet för dividender som betalas har specificerats i de funktionella mål som ställts upp för dottersammanslutningarna. År 2022 uppgår dividendinkomsterna till sammanlagt ca 29 miljoner euro.

Helsingfors stad har i budgeten 2023 reserverat anslag för understöd till följande dottersammanslutningar:

Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr, Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Helsinki Stadion Oy, Isbanestiftelsen sr, Stiftelsen för Högholmens djurgård sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, Stadion-stiftelsen sr, UMO Stiftelsen sr, Urheiluhallit Oy och Vuosaaren Urheilutalo Oy. Understöden har specificerats i bilaga 1. I anslaget Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition, ingår dessutom reserveringar för andelarna till Forum Virium Helsinki Oy, Helsinki Partners Ab, Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Helsingfors stadslokaler Ab och Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader och för understöd i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen

I budgeten anges mål och mätare för enskilda dottersammanslutningar i enlighet med ägarstrategierna, närmare bestämt för de dottersammanslutningar som får understöd av staden eller som i övrigt är mest centrala.

Mål och mätare som har ställts upp för dottersammanslutningarna på basis av ägarstrategierna

Sammanslutningens namnMålMätare
Forum Virium Helsinki OyVerksamhetens genomslagskraftMätare för genomslagskraft
 Kunnig personalRegelbunden arbetshälsoenkät för personalen
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare som fastställs i kolneutralitetsprogrammet
 Tillräcklig likviditetQuick ratio 0,5
Helsingfors stads bostäder AbKiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta - Ekonomisk och effektiv förvaltning av fastighetsegendomenBolagets hyresnivå hålls skälig, på så sätt att skillanden mellan bolagets genomsnittliga hyra och Statistikcentralens marknadshyra i Helsingfors är minst 40 %Underhållskostnader (€/m²)- Investeringar i förhållande till avskrivningar
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035- Uppföljning av mätare som fastställs i kolneutralitetsprogrammet
 KundorienteringRegelbunden enkät om invånarnöjdhet
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 10 %
Helsingfors Hamn AbOmrådesekonomiska konsekvenserHamnens ekonomiska och sysselsättningsmässiga helhetseffekt
 Avkastning på investerat kapitalTre års medelvärde minst 4 % (exkl. 2020)
 Resultat och effektivitetAffärsresultat/årsverken
 Genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Kolneutralitet i den egna verksamheten 2035Hamnområdets CO2-utsläpp minskar med minst 30 % före 2035
 KundorienteringKund-/turistupplevelse och -nöjdhet
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 40 %
Helsingfors evenemangsstiftelsen srÖka stadens attraktivitetUtveckling av publikarbetet
 KundorienteringRegelbunden enkät om besökarnöjdhet
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 20 %Självfinansieringsandel
Helsingfors teaterstiftelse srÖkande av stadens attraktivitetAntal besökare/årUtveckling av publikarbetet
 KundorienteringRegelbunden enkät om kundnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Ökning av självfinansieringsandelenSjälvfinansieringsandel
Isbanestiftelsen srFrämjande av Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i motions- och rörlighetsprogrammetAnvändningsgrad för isbanan
 KundorienteringRegelbunden enkät om kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 30 %
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i HelsingforsBevarande av värdet på egendomenInvestering i förhållande till avskrivningar
 KundorienteringRegelbunden enkät om nöjdhet bland hyresgäster och användare
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetFastigheternas underhållskostnader €/m²
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 35 %
 Värdering av utvecklingen av bolagets förvaltningUtredning om att koncentrera förvaltningen av stadskoncernens verksamhetslokaler i bolagsform och skollånesystemets skolhusbolag till bolaget har utförts
Högholmens djurgård stiftelse srÖkande av stadens attraktivitetUtveckling av publikarbete
 KundorienteringKund- och personalnöjdhet
 Genomförande av programmet Kolneutrala HögholmenUppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Effektivitet i skyddsarbetetResurser som använts för skyddsarbete och antal arter som skyddas
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 35 %Självfinansieringsandel
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyHelsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i motions- och rörlighetsprogrammet
KundorienteringRegelbunden enkät om kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 30 %
Huvudstadsregionens Stadstrafik AbKundorienteringRegelbunden enkät om kundnöjdhet och intressentenkät 
ArbetsgivaransvarPersonalnöjdhet
 Kostnadseffektivitet och leveranssäkerhetOperativ effektivitet (kostnader per platskilometer)Kostnadseffektiva och genomtänkta investeringarTillförlitlighet (de körda avgångarnas andel av de beställda avgångarna)
 Genomförande av programmet Kolneutralt HelsingforsMätare enligt bolagets egen plan för att genomföra programmet
 Tillräcklig soliditet- Soliditetsgrad minst 15 %** Soliditetsgrad på koncernnivå efter att koncernstrukturen införts
Huvudstadsregionens Återandvändningscentral AbKundorienteringAntal stamkunderAntal kundkontakterNettorekommendationstalet (NPS)
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Utveckling av positiv fortsättningsväg för personer i arbetsträningAntal delexamenÄndringar i andelen positiva fortsättningsvägar
 Mångsidiga tjänster och utnyttjande av digitaliseringenOmsättning som kommer genom webbutikenTillgänglighet
Stadion-stiftelsen srÖkande av stadens attraktivitetAntal storevenemangBesökare/årMätning av synligheten av Olympiastadion
 Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
 KundorienteringRegelbunden enkät om kund- och besökarnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Högklassig och kostnadseffektiv verksamhetLokalernas uthyrningsgradOmsättning/årsverke
UMO Stiftelsen srÖkande av stadens attraktivitetAntal besökare/årUtveckling av samarbetet
 KundorienteringKundnöjdhet
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Ökning av självfinansieringsandelenSjälvfinansieringsandel
Urheiluhallit OyHelsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
KundorienteringRegelbunden enkät om kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %
Vuosaaren Urheilutalo OyHelsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
 KundorienteringRegelbunden enkät om kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %