6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin kaupunkikonsernin, jonka kehityksen ohjaamisesta sekä tuottamien palveluiden määrittelystä kaupunki emo-organisaationa vastaa. Helsingin kaupungilla oli suorassa omistuksessaan 68 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 12 tytärsäätiötä per 31.8.2022. Suurin osa tytäryhtiöistä on täysin kaupungin omistamia. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt on lueteltu liitteessä.

Tytäryhteisöt täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa, toteuttavat erityisesti kaupungin elinkeinopolitiikkaan, kaupunkikehittämiseen, liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä tavoitteita sekä hoitavat kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Lisäksi yhteisömuotoja hyödynnetään kaupungin ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyössä hoitamissa tehtävissä. Tytäryhteisöt toimivat mm. seuraavilla toimialoilla: elinkeino, energia, henkilöstö, kiinteistöt, kulttuuri, liikunta, opetus, pysäköinti, sosiaalitoimi ja terveystoimi. Alueen elinvoimaisuutta tukevia yhteisöjä ovat mm. kehittämis- ja markkinointiyhtiöt.

Omistajapolitiikka luo puitteet kaupungin konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on kaupunkistrategia, konserniohje, tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain mukaan kaupunkistrategiasta, omistajaohjauksen periaatteista sekä konserniohjeesta. Edelleen konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus hyväksyy tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat. Muita omistajapolitiikkaa koskevia päätöksiä annetaan hallintosäännön mukaisesti.

Kaupungin omistajapolitiikka konkretisoi, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja omistaa sekä missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia, elinkeino-, liikunta-, kulttuuri- ym. poliittisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin tehtävään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämä tarkoitus sekä kaupungin yhteisölle asettamat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti tytäryhteisökohtaisissa omistaja- strategioissa.

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Kaupunki on pitkäjänteinen, vahva ja aktiivinen omistaja. Kaupungin omistaja-arvon tulee kehittyä myönteisesti ja sitä tulee suojata. Omistaja-arvon suojaamista kuvastaa muun muassa kaupungin tytäryhteisöjen omaisuuden arvon säilyttäminen. Tämän mukaisesti kaupunki edistää tytäryhteisöjen mahdollisuuksia omistaja-arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen sekä kannattavaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan kilpailuneutraliteettisäännökset huomioon ottaen

Kaupungin omistajuus yhteisöissä perustuu kaupunkikonsernin ja kaupunkilaisten etuun. Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti.

Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa tehdään yhteisön tehtävään, kaupungin omistukseen ja strategiseen tahtotilaan sekä yhteisön hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa. Näin omistuksen osalta keskeinen omistajastrategioissa linjattava asia on se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksiva.

Lisäksi omistajastrategioissa linjataan yhteisön salkutus eli kuuluminen joko markkinaehtoisesti toimivien tai muiden tytäryhteisöjen ryhmään. Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muut tytäryhteisöt kuuluvat joko pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan sen mukaan, miten asia on yhteisökohtaisessa omistajastrategiassa määritelty yhteisön pääasiallisen tehtävän ja toimialan perusteella.

Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta, mikä osaltaan edesauttaa myös tytäryhteisön omaa keskipitkän aikavälin strategiatyötä ja tukee yhtiön hallituksen ja johdon työskentelyä. Omistajastrategiaa päivitetään tarpeen mukaan kulloinkin voimassa olevaan kaupunkistrategiaan peilaten.

Kaupunginvaltuusto on konserniohjeen yhteydessä valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategioista. Konserniohjeen mukaisesti hyväksytyissä yhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisöille asetettavat keskipitkän aikavälin tavoitteet. Talousarviossa esitetään omistajastrategioissa asetettuja tavoitteita niiden tytäryhteisöjen osalta, jotka saavat kaupungilta avustusta, myyvät kaupungille merkittävissä määrin palveluita ja/tai ovat strategisesti tai toiminnan laajuuden kannalta merkittäviä tytäryhteisöjä. Talousarviossa esitettävät tavoitteet pohjautuvat ko. yhteisöjen seuraaviin omistajastrategisiin tavoitteisiin [ja niiden mittareihin]: HNH 2030 – ohjelman toteuttaminen ja asiakaskeskeisyys. Näiden tavoitteiden mahdollisesta toteutumatta jäämisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle erikseen vuosittain. Talousarvion erillisenä liitteenä esitetään kaikkien tytäryhteisöjen omistajastrategioissa asetetut tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista ja yhteisöjen etenemistä tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1–2 kertaa vuodessa. Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain. Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Kaupunkikonsernin talouden kannalta merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Helen Oy / Helen-konserni, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin Satama Oy / Helsingin Satama -konserni ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Kaupungin osingonjakoon liittyvänä tavoitteena keskeisten markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjensä osalta on, että yhtiöt jakavat suunnitelmakaudella noin puolet tuloksestaan osinkona. Kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2023 osakeomistuksistaan osinkoa yhteensä noin 64 miljoonaa euroa. Maksettava osinkotavoite on eritelty tytäryhteisöille asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa. Vuonna 2022 osinkotulot ovat yhteensä noin 29 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2023 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen avustamiseen:

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr, Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Stadion-säätiö sr, UMO-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Avustukset on yksilöity liitteessä 1. Lisäksi määrärahassa Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi on varauduttu Forum Virium Helsinki Oy:lle, Helsinki Partners Oy:lle, Helsingin Tapahtumasäätiö sr:lle, Kaupunkitilat Oy:lle, ja Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin sekä kaupungin elinkeinopolitiikan ja tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyvien avustusten maksamiseen kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Talousarviossa esitetään tytäryhteisökohtaiset omistajastrategioiden mukaiset tavoitteet ja mittarit kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille.

Tytäryhteisöille asetetut omistajastrategioihin pohjautuvat tavoitteet ja mittarit

Yhteisön nimiTavoiteMittarit
Forum Virium Helsinki OyToiminnan vaikuttavuusVaikuttavuusmittaristo
 Osaava henkilöstöSäännöllinen henkilöstön työtyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Riittävä maksuvalmiusQuick ratio 0,5
Helsingin kaupungin asunnot OyKiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta - Ekonomisk och effektiv förvaltning av fastighetsegendomenYhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Ylläpitokustannukset (€/m²)Investoinnit suhteessa poistoihin
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asukastyytyväisyyskysely
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 10 %
Helsingin Satama OyAluetaloudelliset vaikutuksetSataman taloudellinen ja työllistävä kokonaisvaikutus
 Sijoitetun pääoman tuottoKolmen vuoden keskiarvo vähintään 4 % (pl. 2020)
 Tuloksellisuus ja tehokkuusLiiketulos/htv
 Hiilineutraali Helsinki 2035
-ohjelman toteuttaminen
Oman toiminnan hiilineutraalius 2035 Satama-alueen CO2-päästöt vähenevät vähintään 30 % 2035 mennessä
 AsiakaskeskeisyysAsiakas-/matkustajakokemus ja -tyytyväisyys
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 40 %
Helsingin tapahtumasäätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi Yleisötyön kehittäminen
 Asiakaskeskeisyys-Säännöllinen kävijätyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 20 % Omarahoitusosuus
Helsingin teatterisäätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi Yleisötyön kehittäminen
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakastyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Omarahoitusosuuden kasvattaminenOmarahoitusosuus
Jääkenttäsäätiö srHelsingin kaupungin liikkumisohjelman edistäminenLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen Jäänkäyttöaste
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Kiinteistö Oy Helsingin ToimitilatOmaisuuden arvon säilyttäminenInvestoinnit suhteessa poistoihin
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusKiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m²
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 35 %
 Arvio yhtiön hallinnon kehittämisestäSelvitys keskittää yhtiölle kaupunkikonsernin yhtiömuotoisten toimitilojen ja koululainajärjestelmän piirissä olevien koulutaloyhtiöiden hallinnointia tehty
Korkeasaaren eläintarhan säätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi
 AsiakaskeskeisyysAsiakas- ja henkilöstötyytyväisyys
 Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminenHiilineutraalisuusohjelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Suojelutyön vaikuttavuusSuojelutyöhön käytetyt resurssit ja suojeltavien lajien määrä
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 35 % Omarahoitusosuus
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyHelsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne OyAsiakaskeskeisyysSäännöllinen matkustajatyytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely
Vastuullisuus työnantajanaHenkilöstötyytyväisyys
 Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuusOperatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus) Investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutusLuotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä)
 Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen –Genomförande av programmet Kolneutralt HelsingforsYhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo
 Yhtiön riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 15 %* *Omavaraisuusaste konsernitasoisesti konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus OyAsiakaskeskeisyysKanta-asiakkaiden määräAsiakastapahtumien määräNPS-luku
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun kehitysOsatutkintojen määrä Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset
 Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminenVerkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto Saavutettavuus
Stadion-säätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenSuurtapahtumien lukumäärä Kävijämäärä/vuosOlympiastadionin näkyvyyden mittaaminen
 Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
 Asiakaskeskeisyys -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Laadukas ja kustannustehokas toimintaTilojen vuokrausaste Liikevaihto/htv
UMO-säätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi Yleisötyön kehittäminen
 AsiakaskeskeisyysAsiakastyytyväisyys
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Omarahoitusosuuden kasvattaminenOmarahoitusosuus
Urheiluhallit OyHelsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Vuosaaren Urheilutalo OyHelsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %