10 Selityksiä

Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty määrärahojen käyttö vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2022 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty Kvston 25.8.2022 sekä sitä aikaisemmin kuluvan vuoden tileille myöntämät ylitysoikeudet.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 5, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 4 ja investointiosassa sarakkeeseen 5 on merkitty lauta- ja johtokuntien ehdottamat määrärahat vuodelle 2023. Seuraavien lukujen/kohtien/alakohtien em. sarakkeissa olevat määrärahat ovat Kaupunginkanslian (ei lauta- tai johtokuntien) ehdottamia:

Luku110Kaupunginkanslia
Luku1 30Kaupunginkanslia
Luku1 40Kaupunginkanslia
Luku1 50Kaupunginkanslia
Luku7 01Kaupunginkanslia
Kohta7 02 01 
alakohdat01–66, 68Kaupunginkanslia
Kohta7 02 02Kaupunginkanslia
Luvut7 03–7 05Kaupunginkanslia
Kohta8 05 01Kaupunginkanslia
Kohta8 06 02Kaupunginkanslia
Kohta8 07 02Kaupunginkanslia
Luku8 08Kaupunginkanslia
Kohta9 01 01Kaupunginkanslia
Kohta9 01 02 
alakohdat01–57, 59–61Kaupunginkanslia
Kohta9 01 03Kaupunginkanslia

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 6, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 5 ja investointiosassa sarakkeeseen 6 on merkitty vuoden 2023 talousarvion määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 7, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 6 ja investointiosassa sarakkeeseen 7 on merkitty vuoden 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 8, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 7 ja investointiosassa sarakkeeseen 8 on merkitty vuoden 2025 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Investointiosassa sarakkeeseen 1 on merkitty ao. luvun kohdan tunnus ja sarakkeeseen 2 kohdan sekä alakohdan nimike selityksineen.

Perusteluosan suluissa olevat luvut ovat vuoden 2022 lukuja, ellei tekstissä toisin ole mainittu.

Tuottavuuden kehityksen indeksisarjan perusvuosi on vuosi 2021 (= 100) ellei tekstissä ole toisin mainittu.

Taulukoissa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Yhdistelmä sidotuista avustuksista on liitteessä 1. Talousarvioon on lisäksi liitetty erittely jäsenmaksuista, liite 2 sekä luettelo konserniin kuuluvista eräistä yhtiöistä, liite 3. Liitteessä 4 on esitetty 10-vuotinen investointiohjelma, liitteessä 5 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma, liitteessä 6 on esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023–2025. Liitteessä 7 on katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2025, liitteessä 8 on puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2025, liite 9 sisältää projektialueiden infra- rakentamisohjelman vuosille 2023–2025, liitteessä 10 on kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2023–2025, liitteessä 11 on vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet ja liite 12 sisältää HKL-liikelaitoksen 10-vuotisen investointisuunnitelman. Ottolainat on eritelty liitteessä 13 ja liite 14 sisältää ilmastoliitteen.

Sosiaali-. terveys- ja pelastustoimen liitteessä 1 on sidotut avustukset, liite 2 sisältää erittelyn jäsenmaksuista ja investoinnit ovat liitteessä 3.  

Talousarviomäärärahojen käyttöoikeus on ao. lauta- tai johtokunnalla, ellei talousarvion luvun, kohdan tai alakohdan yhteydessä ole toisin ilmoitettu.