1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä183      
Menot yhteensä28 10834 91333 00013 91329 91323 41320 413
Ylitysoikeus 29 904     
Toimintakate−27 925−34 913−33 000−13 913−29 913−23 413−20 413
Poistot       
Tilikauden tulos−27 925−34 913−33 000−13 913−29 913−23 413−20 413
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−27 925−34 913−33 000−13 913−29 913−23 413−20 413
Muutos, %       
Tulot −100,0     
Menot 24,2−5,5−60,1−14,3−21,7−12,8

Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan vuosittain varaus vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suurtapahtumiin, poikkeuksellisiin yksittäisiin hankkeisiin tai kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyvät kertaluonteiset hankkeet, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan.

Kohdentamattoman määrärahan lisäksi käyttövaroihin on varattu määrärahoja pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja seutuyhteistyöhön, Helsinki-mitaleihin, tutkimusapurahoihin ja tiedepalkintoon.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyvät varaukset tiedepalkintoa varten 10 000 euroa ja tutkimusapurahoihin 77 000 euroa.

Kaupunki jatkaa vuonna 2023 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 7,0 miljoonaa euroa. Tämä summa ei sisällä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osuutta palkkakehityssuunnitelmasta, sillä hyvinvointialueuudistuksen myötä Helsingin sotepe-toimiala varaa palkkakehityssuunnitelman mukaiset määrärahavarauksen omassa budjetissaan. Palkkakehityssuunnitelmassa palkankorotuksia kohdennetaan ammattiryhmiin, joissa kaupungilla on haasteita saada osaavaa henkilöstöä. Lisäksi korotuksilla vahvistetaan pienipalkkaisimpien työntekijäryhmien palkkoja. Korotustarpeita kartoitetaan laaja-alaisesti.

Khn käyttövaroihin varataan 3 miljoona euroa koko henkilöstön työmatkaedun kasvattamiseen erikseen toteutettavan selvityksen pohjalta.

Kaupungin palkanmaksuongelmien tekniseen hoitamiseen varataan Khn käyttövaroihin kertaluonteinen 6 miljoonan euron varaus.

Lisäksi Khn käyttövaroihin varataan erillinen kertaluonteinen vuotta 2023 koskeva toimialojen energiakustannusten kasvun kattamiseen tarkoitettu varaus 5 miljoonaa euroa. Määrärahan kohdentamisen tarvetta arvioidaan talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä energiakustannusten toteumatietoihin perustuen.

Säätiöiden pääomitukset tulee tehdä kirjanpitosäännösten mukaan kunnan käyttötaloudesta, eikä niitä voi kohdentaa investointien määrärahoista kuten mm. osakeyhtiöiden pääomittamiset tehdään. Tämä kirjausohjeistus huomioidaan talousarvion 2023 valmistelussa Arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön sekä HAM Helsingin taidemuseosäätiön pääomittamisten yhteydessä.

Arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö. Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 225 valtion ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupunki olivat tehneet 24.3.2021 uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon edistämiseksi. Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen pääomatavoitteeksi sovittiin yhteensä 150 miljoonaa euroa, josta valtion ehdollinen pääomitusosuus olisi 60 miljoonaa euroa, kaupungin vastaavasti 60 miljoonaa euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 30 miljoonaa euroa. Kaupungin pääomitus toteutuu tasatahtia valtion kanssa vuosina 2023−2026. Vuosittaiset pääomituserät valmistellaan osana kunkin vuoden talous-arviosuunnittelua. Alkusyksyn 2022 valmisteluvaiheen arvion mukaan kaupungin pääomituserät ovat 2 miljoonaa euroa vuonna 2023, 13 miljoonaa vuonna 2024, 10 miljoonaa vuonna 2025 ja 35 miljoonaa vuonna 2026. Edellä mainitut luvut on varattu vuosille 2023−2025 Khn käyttövaroihin.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö. Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021 (§ 942) Helsingin taidemuseosäätiön perustamisesta pienellä pääomalla. Säätiön puitteissa on kevään 2022 aikana tehty tarkempia lisäselvityksiä, joilla on varmistettu taidemuseon edellytykset toimia säätiö-muotoisena. Syksyllä 2022 kaupunginvaltuuston päätettäväksi on tarkoitus esittää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämistä perustettuun säätiöön. Esitys sisältää ehdotukset mm. henkilöstö- ja omaisuussiirroista, säätiön talousmallista ja kaupungin maksamasta laitosavustuksen tasosta sekä säätiön kertaluontoisesta pääomittamisen tasosta. HAM Helsingin taidemuseosäätiön pääomittamista varten on Khn käyttövaroihin vuodelle 2023 varattu 2 miljoonaa euroa.