Rahastot

Rahastot osa sisältää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty itsenäisiksi taseyksiköiksi. Helsingin kaupungilla on viisi tällaista rahastoa: Asuntotuotantorahasto, Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, Vakuutusrahasto, Innovaatiorahasto ja Osallisuusrahasto.

Asuntotuotantorahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja peruskorjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen ja lisäksi kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen ja asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1.1.2013 Asuntolainarahasto.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahastoa kartutetaan vuosittain rahaston tilikauden tuloksella.

Vakuutusrahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin oman ja sen huostassa olevan vieraan vakuuttamattoman omaisuuden vahingonvaaran muuntaminen tasaisiksi vuosikustannuksiksi. Rahastoa kartutetaan tai puretaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston yli- tai alijäämällä.

Innovaatiorahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Osallisuusrahasto

Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle. Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä määrillä. rahaston tarkoituksen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämiin menoihin.

Itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen yhdistetty tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Liikevaihto  2 2362 2452 2812 325
Muut toimintatulot 98    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −241 −105−165−165
Palvelujen ostot −1 530−1 765−720−840−840
Henkilöstökulut −1 083 −720−840−840
Muut menot −5 054−6 949−8 955−9 655−9 655
Varsinaiset kulut −7 908−8 714−10 500−11 500−11 500
Poistot      
Liikeylijäämä/alijäämä−7 810−6 479−8 255−9 218−9 175
Rahoitustuotot 5 1382 7916 7776 7105 899
Muut korkomenot −20    
Rahastojen Muutos, % 2 692    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  −3 688−1 478−2 508−3 276
1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä/alijäämä−7 810−6 479−8 255−9 218−9 175
Korkotulot 2 6302 7916 7776 7105 899
Muut rahoitustulot 2 508    
Muut rahoitusmenot −20    
Investointimenot −519−6 100−2 761−2 761−2 761
Toiminnan ja investointien rahavirta −1 695−9 788−4 239−5 269−6 037
Rahoituksen rahavirta      
Antolainasaamisten lisäykset −70 206−44 900−26 500−28 000−28 000
Antolainasaamisten vähennykset 10 32113 47813 67513 82613 786
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos28 690    
Peruspääoman Muutos, % 33 287    
Muut maksuvalmiuden muutokset −397    
Rahoituksen rahavirta 1 695−31 422−12 825−14 174−14 214

Asuntotuotantorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Muut toimintatulot 98    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
Palvelujen ostot −235    
Henkilöstökulut      
Muut menot −727    
Varsinaiset kulut −962    
Poistot      
Liikeylijäämä/alijäämä−864    
Rahoitustuotot 2 6972 7913 7773 7103 499
Muut korkomenot −20    
Korvaus peruspääomalle      
Satunnaiset erät      
Rahastojen Muutos, % −1 813    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  2 7913 7773 7103 499
1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä/alijäämä−864    
Korkotulot 2 6302 7913 7773 7103 499
Muut rahoitustulot 67    
Muut rahoitusmenot −20    
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 8132 7913 7773 7103 499
Rahoituksen rahavirta      
Antolainasaamisten lisäykset −15 962−14 000−11 500−13 000−13 000
Antolainasaamisten vähennykset 2 9482 9163 6953 7313 774
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos8 021    
Peruspääoman Muutos, % 3 287    
Muut maksuvalmiuden muutokset −107    
Rahoituksen rahavirta −1 813−11 084−7 805−9 269−9 226

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Liikevaihto      
Varsinaiset kulut      
Poistot      
Rahoitustuotot   3 0003 0002 400
Rahoituskulut      
Rahastojen Muutos, %      
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   3 0003 0002 400
1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä/alijäämä     
Poistot      
Korkotulot   3 0003 0002 400
Muut rahoitustulot      
Toiminnan ja investointien rahavirta   3 0003 0002 400
Rahoituksen rahavirta      
Antolainasaamisten lisäykset −54 244−30 900−15 000−15 000−15 000
Antolainasaamisten vähennykset 7 37310 5629 98010 09510 012
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos46 863    
Muut maksuvalmiuden muutokset 8    
Rahoituksen rahavirta  −20 338−5 020−4 905−4 988

Vakuutusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Liikevaihto  2 2362 2452 2812 325
Muut menot 15    
Varsinaiset kulut 15    
Liikeylijäämä/alijäämä152 2362 2452 2812 325
Rahoitustuotot 2 441    
Rahastojen Muutos, % −2 456    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  2 2362 2452 2812 325
1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä/alijäämä152 2362 2452 2812 325
Muut rahoitustulot 2 441    
Toiminnan ja investointien rahavirta 2 4562 2362 2452 2812 325
Rahoituksen rahavirta      
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos−1 911    
Muut maksuvalmiuden muutokset −546    
Rahoituksen rahavirta −2 456    

Innovaatiorahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Muut toimintatulot      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −135 −105−165−165
Palvelujen ostot −890−1 765−720−840−840
Henkilöstökulut −933 −720−840−840
Muut menot −2 825−3 470−4 455−5 155−5 155
Varsinaiset kulut −4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Poistot      
Liikeylijäämä/alijäämä−4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Rahastojen Muutos, % 4 784    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  −5 235−6 000−7 000−7 000
1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä/alijäämä−4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Toiminnan ja investointien rahavirta −4 784−5 235−6 000−7 000−7 000
Rahoituksen rahavirta      
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos−25 474    
Peruspääoman Muutos, % 30 000    
Muut maksuvalmiuden muutokset 257    
Rahoituksen rahavirta 4 784    

Vuosina 2022–2024 innovaatiorahastosta arvioidaan käytettävän noin 6-7 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunkistrategian mukaisesti on tarkoituksenmukaista toteuttaa kasvavasti määräaikaisia kehittämis-, innovaatio- ja elinkeinohankkeita yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.

Osallisuusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Liikevaihto      
Muut toimintatulot      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −106    
Palvelujen ostot −405    
Henkilöstökulut −151    
Muut menot −1 517−3 479−4 500−4 500−4 500
Varsinaiset kulut −2 178−3 479−4 500−4 500−4 500
Poistot      
Liikeylijäämä/alijäämä−2 178−3 479−4 500−4 500−4 500
Rahastojen Muutos, % 2 178    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  −3 479−4 500−4 500−4 500
1 000 €Käyttö
2021
Ennuste
2022
Talousarvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä/alijäämä−2 178−3 479−4 500−4 500−4 500
Investointimenot −519−6 100−2 761−2 761−2 761
Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 516    
Toiminnan ja investointien rahavirta −1 181−9 579−7 261−7 261−7 261
Rahoituksen rahavirta      
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen muutos1 191    
Muut maksuvalmiuden muutokset −10    
Rahoituksen rahavirta 1 181    

Osallisuusrahastosta tuloutetaan 7,3 miljoonaa euroa osallistuvaan budjetointiin investointi-, palkka- ja käyttötalousmenoihin kaupunkilaisten ehdotuksiin ja äänestystulokseen perustuen. Osallisuusmallin toimeenpanoon 1,1 miljoonaa euroa palkka- ja käyttötalousmenoja kaupunginkanslian määrärahoihin.