9 Talousarvion sitovuus

1        Yleistä

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuuston nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Toiminnallisia tavoitteita voidaan myös määritellä sitoviksi. Sitovuus merkitsee sitä, että esim. määrärahaa ei voi ylittää ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Talousarviossa on bruttobudjetoituja ja nettobudjetoituja yksiköitä sekä kaupunginvaltuuston perustamia kunnan liikelaitoksia. Näille kaikille määritellään erikseen talousarvion sitovuustaso.

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Kunnan liikelaitoksia sitovat erät on esitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosassa.

Talousarviokirjassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on varjostettu.

Mikäli tulot yhteensä, toiminnalliset tavoitteet sekä eräiden hallintokuntien tuottotavoitteet ovat hallintokuntia sitovia kaupunginvaltuustoon nähden, on ne erikseen määritelty näiden hallintokuntien kohdalla.

Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat on määritelty talousarvion liitteen 1 mukaisesti (Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat). Lautakunnilla ja  jaostoilla on oikeus päättää avustusliitteessä mainituista kokonaismäärärahojen käytöstä lukuun ottamatta rasteroidulla merkattuja avustusmäärärahoja.

2        Käyttötalousosan sitovat määrärahat

2.1 Bruttobudjetoidut yksiköt

Seuraavien lukujen/kohtien menot on sitova

1 10 01Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
1 20Tarkastuslautakunta ja -virasto
1 30 01Kaupunginhallituksen käyttövarat  
1 30 02Kaupunginhallituksen avustukset
1 30 03Valtionperinnöt
1 40 01Kaupunginkanslia
1 50 01Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
1 50 02Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 50 03Maksuosuudet ja korvaukset, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 50 05Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
2 10 01Kaupungin tuottamat palvelut
2 10 03Korvaukset ja avustukset
3 10 01Kaupunkirakenne
3 10 04HSY- ja HSL-kuntayhtymien maksuosuudet  
3 10 06Tuki Liikenneliikelaitokselle
4 10 02Kulttuurin laitosavustukset
4 10 03Liikunnan laitosavustukset
  

2.2  Nettobudjetoidut yksiköt

Seuraavien lukujen/kohtien Toimintakate” on sitova

1 40 02ICT-yhteispalvelut
1 50 04Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
2 10 02Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta
3 10 02Rakennukset
3 10 03Asuntotuotanto
3 10 07Joukkoliikenne
3 10 08Palvelut ja luvat
4 10 01Kulttuuri ja vapaa-aika
5 10Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

3        Tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat ja tuloarviot

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla (talousarviotilin viiden merkin tarkkuudella).

Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa.

Kunnan liikelaitoksia sitovat perustamispäätösten mukaisesti perustamislainan korot ja peruspääoman tuotto, jotka on esitetty tuloslaskelmaosassa tuloina luvun 7 02 alakohtina, ja perustamislainan lyhennykset tuloina rahoitusosan luvun 9 01 alakohtina. Kunnan liikelaitoksia ovat palvelukeskusliikelaitos, rakentamispalveluliikelaitos, taloushallintopalveluliikelaitos, työterveysliikelaitos ja liikenneliikelaitos.

4        Tilivelvollisuus

Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toimielimen jäsenen ja viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, siihen voidaan kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja valtuusto päättää myönnettävästä vastuuvapaudesta. Kaupunginhallituksen hyväksymässä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeessa on määritelty, että kaupungin toiminnoissa tulee noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Sillä tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon laillisuutta ja tuloksellisuutta.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavana viranhaltijana voidaan pitää toimielimen esittelijää ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavaa henkilöä hänen toimiessaan toimielimen alaisena. Toimielinten varajäseniin ja johtavien viranhaltijoiden varahenkilöihin sovelletaan samoja säännöksiä heidän toimiessaan tehtävässä. Lisäksi tilivelvollisten määrittelyssä on otettu huomioon kaupungin tilintarkastajan näkemys tilivelvollisista. Helsingissä johtavat viranhaltijat ja toimielinten esittelijät on pääsääntöisesti määritelty hallintosäännössä. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Määritelmää tilivelvollisista sovelletaan ottaen huomioon, että kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan määritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä. Vaikka kaupungin työntekijä ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimerkiksi esimiestä valvontavastuusta. Tilivelvollisten määrittely ei estä kohdistamasta vahingonkorvausvaatimusta tai rikossyytettä muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan sisällytettävä lausunto mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa tilivelvolliseen. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen.

Tarkastusviraston toimittama luettelo tilivelvollisista

Luottamushenkilöt

 • Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet
 • Lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
 • Liikelaitosten johtokuntien jäsenet
 • Pormestari

Keskushallinto

 • Kansliapäällikkö
 • Elinkeinojohtaja
 • Hallintojohtaja
 • Henkilöstöjohtaja
 • Strategiajohtaja
 • Rahoitusjohtaja
 • Viestintäjohtaja
 • Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja
 • Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja
 • Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja
 • Työterveysliikelaitoksen toimitusjohtaja
 • Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja
 • Kaupunginlakimies
 • Sisäisen tarkastuksen päällikkö
 • Hankintajohtaja
 • Digitalisaatiojohtaja

Tarkastusvirasto

 • Tarkastusjohtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
 • Varhaiskasvatusjohtaja
 • Perusopetusjohtaja
 • Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
 • Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
 • Hallintojohtaja

Kaupunkiympäristön toimiala

 • Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
 • Maankäyttöjohtaja
 • Tekninen johtaja
 • Asiakkuusjohtaja
 • Hallintojohtaja
 • Rakennusvalvontapäällikkö
 • Ympäristöjohtaja
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö
 • Ympäristöseuranta ja -valvontayksikön päällikkö
 • Rakennetun ympäristön valvontayksikön päällikkö
 • Lupayksikkö 1:n päällikkö
 • Lupayksikkö 2:n päällikkö
 • Talotekniikkayksikön päällikkö
 • Rakenneyksikön päällikkö
 • Kunnallinen pysäköinninvalvoja
 • Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
 • Kirjastopalvelujen johtaja
 • Kulttuurijohtaja
 • Nuorisoasiainjohtaja
 • Liikuntajohtaja
 • Hallintojohtaja
 • Museonjohtaja
 • Intendentti
 • Taidemuseon johtaja
 • Kulttuurin edistämisen päällikkö
 • Kulttuurikeskuksen päällikkö
 • Liikuntapalvelupäällikkö
 • Liikuntapaikkapäällikkö
 • Ulkoilupalvelupäällikkö
 • Aluepäällikkö (itäinen nuorisotyö)
 • Aluepäällikkö (pohjoinen nuorisotyö)
 • Aluepäällikkö (läntinen nuorisotyö)

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

 • Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan toimialajohtaja
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
 • Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
 • Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
 • Pelastuskomentaja
 • Hallintojohtaja
 • Lastensuojelun johtaja
 • Vammaistyön johtaja
 • Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
 • Perheiden erityispalveluiden päällikkö
 • Neuvolan- ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö
 • Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö
 • Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja
 • Asiakasmaksupäällikkö
 • Talous- ja suunnittelupäällikkö
 • Kotihoidon johtaja