1 Johdanto

Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarviota 2023 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Talousarvion valmistelussa on yhteensovitettu kaupunkistrategian linjaukset osaksi talousarviota raamin ja laatimisohjeiden lähtökohtiin.

Kaupunkistrategian sekä raamin ja laatimisohjeiden lisäksi vuoden 2023 talousarvio perustuu toimialojen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarviossa on otettu huomioon vuoden 2022 talouden ja toiminnan ennusteet sekä kaupungin lähivuosien tulopohjan näkymä.

Vuoden 2024 talousarvio tullaan julkaisemaan kahtena erillisenä kirjana suomeksi ja ruotsiksi. Tällä mahdollistetaan pidempien aikasarjojen julkaisu palveluista ja yksikkökustannuksista.