1 40 01 Kaupunginkanslia

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä10 32916 48620 88783 52283 52283 52283 522
Menot yhteensä130 385128 310128 408136 879 138 129 137 685137 685
Ylitysoikeus 1 025     
Toimintakate−120 056 −111 824 −107 522 −53 357−54 607−54 163−54 163
Poistot14 3868 00011 55712 71612 71614 38917 165
Tilikauden tulos−134 442−119 824−119 079−66 073−67 323−68 552−71 328
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−134 442−119 824−119 079−66 073−67 323−68 552−71 328
Muutos, %       
Tulot 59,626,7406,6406,6  
Menot −1,60,16,77,7−0,3 

Vuoden 2023 menot ja toimintakate eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien menojen ja toimintakatteen kanssa vuokramallin uudistuksesta johtuen. Vertailukelpoinen menojen muutos vuosien 2022 ja 2023 välillä on 8,6 miljoonaa euroa / 7 prosenttia.

Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä
  • Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirron valmistelu osana TE2024-uudistusta
  • Kehitetään toimintaa ja palveluita digitalisaation keinoin
  • Tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta parannetaan
  • Helsingissä tavoitellaan AM-ohjelman mukaisesti 8 000 asunnon rakentamista vuonna 2023
  • Kaupunkiuudistusta edistetään kokonaisvaltaisella toimenpide- ja investointisuunnitelmalla
Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirron valmistelu osana TE2024-uudistusta:

Kaupunki valmistautuu mahdolliseen TE2024-uudistukseen, jonka myötä pääosa valtion työllisyyden edistämisen palveluista siirtyy kuntien järjestettäväksi 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen yhteydessä kaupungin rooli työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa kasvaisi ja muutos toisi kaupungille uusia lakisääteisiä tehtäviä. Järjestämisvastuun siirtoon liittyy useita kaupungin henkilöstöön, talouteen ja organisaatioon liittyviä valmistelutehtäviä.

Kehitetään toimintaa ja palveluita digitalisaation keinoin

Kaupungin toiminnan ja palveluiden uudistumista tuetaan vauhdittamalla digitalisaatiota. Keskeiset kaupunkiyhteiset sovelluspalvelut uudistetaan ja luodaan toimintamalli uuden infra- ja perustietotekniikan palveluita tarjoavan yhtiön DigiHelsinki Oy:n kanssa. Jatketaan useamman vuoden aikana toteutettavaa henkilöstöhallinnon, henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen digitalisointia. Kun palkkajärjestelmän käyttö saadaan vakautettua ja toimintatapojen muutos juurrutettua, on pyrkimyksenä kilpailuttaa esihenkilöiden työtä tukeva HR-kokonaisjärjestelmä ensi vuonna.

Tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta parannetaan

Kaupungin talouteen haetaan liikkumavaraa pyrkimällä entistä kunnianhimoisemmin tehokkuuteen ja parempaan tuotos-panossuhteeseen kaikessa omassa toiminnassa ja palvelutuotannossa. Vaikuttavimmat tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovat uudistushankkeet toteutetaan.

Helsingissä tavoitellaan AM-ohjelman mukaisesti 8 000 asunnon rakentamista vuonna 2023

8 000 asunnon rakentamista edistetään koordinoimalla asuntorakentamista aluerakentamisprojekteissa ja täydennysrakentamisessa, laajentamalla alueryhmätyöskentelyä sekä sujuvoittamalla asuntotuotantoprosessia.

Kaupunkiuudistusta edistetään kokonaisvaltaisella toimenpide- ja investointisuunnitelmalla

Kaupunkiuudistusta edistetään toteuttamalla kohdennettuja hankkeita alueille (Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä, Vuosaaren Meri-Rastila) kokonaisvaltaisen toimenpide- ja investointisuunnitelman mukaisesti. Alueille kohdistettavien investointien tulee mahdollistaa keskimäärin asuntokannan 2 prosentin vuosittainen lisäys sekä näkyvien muutosten toteuttaminen ja alueiden viihtyisyyden parantaminen.

Toiminnan kuvaus

Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona sekä vastaa kaupungin kehittämisestä. Kanslia huolehtii kaupungin keskushallinnosta. Kansliassa työskentelee noin tuhat asiantuntijaa kuudella osastolla sekä sisäisessä tarkastuksessa.

Elinkeino-osasto luo edellytyksiä kaupungin elinkeinoelämän kehitykselle ja kaupunkilaisten työllistymiselle sekä edistää yrityksiä arvostavaa palvelukulttuuria kaupungin organisaatiossa. Osasto vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta ja koordinoi maahanmuuttoasioita sekä edistää työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa. Osasto tukee yritysten perustamista ja kasvua sekä kehittää paikallista yrittäjyys- ja innovaatiojärjestelmää yhdessä alueen korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Osasto kehittää Helsingistä maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukohdetta.

Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, päätösvalmistelusta, täytäntöönpanosta, päätöksenteon käytännön järjestelyistä ja sihteeritehtävistä. Osasto ohjaa ja kehittää kaupungin hallintomenettelyä, asiakirjahallintaa ja asianhallintaa sekä kaupungin tietosuoja-asioita. Osasto huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista sekä kaupungintalokortteleiden virastopalveluista. Lisäksi osasto huolehtii kaupunginkanslian hallintopalveluista.

Henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikasta, kaupunkiyhteisten onnistumisen ja osaamisen johtamisen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön saatavuuden edistämisen toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, työkykyjohtamisen esihenkilötuesta, työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii myös henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittämisestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta sekä kansainvälisistä asioista. Osasto koordinoi kaupungin turvallisuus- ja varautumisasioita..

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.

Viestintäosasto tukee kaupunkistrategiaa ja brändiä aktiivisella, selkeällä, luotettavalla ja kiinnostavalla viestinnällä, markkinoinnilla ja osallisuuden käytännöillä. Osasto vastaa kaupunkitasoisista viestintäkanavista, tapahtumallisuuden kehittämisestä ja kumppanuustapahtumien hallinnasta. Tehtäväalueita ovat myös järjestöyhteistyön koordinointi, asukastalotoiminta, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, yleis- ja maahanmuuttoneuvonta sekä sovittelutoiminta.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

Sotepe-uudistuksen myötä aiemmin sosiaali- ja terveystoimialan vastuulla olleet asukastalotoiminta ja Stadin Safka -ruoka-apu henkilöstöineen siirtyvät kaupunginkanslian viestintäosastolle.

Työkykyjohtamisasiat siirtyvät työterveysliikelaitoksesta kaupunginkanslian henkilöstöosastolle.

Uusi järjestöyhteistyön ja kaupungin avustustoiminnan kaupunkiyhteinen malli käynnistetään ja koordinoidaan kaupunginkanslian viestintäosastolla.

Lainsäädäntö edellyttää, että Helsingin kaupunki eriyttää valtion rahoitukseen perustuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen (Sotepe) talousarvion kaupungin (kunta-Helsinki) talousarviosta. Talousarvion eriyttämisvelvoitteesta johtuu, että kunta-Helsingin tulee laskuttaa sotepelle tuotettavien tuki- ja tilapalvelujen, tietojärjestelmäpalvelujen sekä muiden palvelujen sisäiset kulut. Laskutus perustuu sotepe-toiminnan laskennalliseen osuuteen koko kaupungin toiminnasta. Yleishallinnon ja kaupunginkanslian osalta sotepelta laskutettava määrä kirjataan kaupunginkanslian tuloihin. Arvio vuodelle 2023 on 72 618 186 euroa.

1 40 01
(1 000 €)
Menot €Osuus ta-kohdan menoista %Muutos ed. vuoteen €Muutos ed. vuoteen %Keskeisin selittävä tekijä
Kaupunginkanslia yhteensä138 129 100 % 98198 % 
Vuokramallin muutos1 2501 %   
Kaupunginkanslia pl. digiyksikkö ja työllisyys77 65056 %6 6359 %Työterveys Helsinki 400 000,
Stadin Safka 745 000
ja asukastalot menot 1 467 000
(ja tulot 67 000),
järjestöyhteistyö ja avustustoiminta 286 000
Ostot DigiHelsinki Oy:ltä,
siirto keskitetyn it:n
menoista +2,5 milj. euroa
Työllisyydenhoito32 65624 %7562 % 
Digiyksikkö26 57319 %1 1785 %Ostot DigiHelsinki Oy:ltä
siirto -2,5 milj. euroa,
palkkajärjestelmän
ylläpitomenot +3 milj. euroa
Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella

Vuoden 2023 alusta tulee voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus, joka vaikuttaa laajasti kaupungin talouden ja toiminnan järjestämiseen. Talouden eriyttämisvelvoitteen mukaisesti Helsingin kaupunkiin muodostuu valtion rahoittama sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sekä kaupungin omien rahoituslähteiden kautta rahoitettava kunta-Helsinki. Eriyttämisen myötä kaupunkiyhteisten strategisten tavoitteiden toteutumisen edistämiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, jotta valtion kiristyvän rahoituksen vuoksi tavoitteet eivät jäisi toteutumatta tai toteutuisivat vain osittain. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ja kunta-Helsingin toimialat leikkaavissa tavoitteissa, kuten segregaation torjunnassa.

TE2024-uudistusta koskevat lait on tarkoitus hyväksyä keväällä 2023, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kunnille tai kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on, että työllisyyspalveluiden, kunnan koulutuspalveluiden ja elinkeinopalveluiden ollessa saman järjestäjän vastuulla palvelut tukisivat asiakkaiden nopeampaa työllistymistä. Uudistus lisäisi huomattavasti kuntien työllisyys- ja elinkeinopoliittista roolia ja toisi kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä. Järjestämisvastuun siirtoon liittyy useita kaupungin henkilöstöön, talouteen ja organisaatioon liittyviä valmistelutehtäviä. Työllisyydenhoidon järjestämisvastuun kokonaisuudesta voi muodostua kaupungille taloudellisesti epäedullinen muun muassa toiminnan rahoitusmalliin liittyvien ratkaisujen johdosta.

Lisäksi hallitus on uudistamassa kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, mikä lisää kunnan vastuuta sekä työttömien työnhakijoiden että työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisen edistämisestä.

Vuoden 2023 keskeisimmät toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevassa valtakunnallisessa sotepe-uudistuksessa Helsingillä säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Valtio rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Kaupungin tulee eriyttää valtion rahoittama toiminta muusta taloudestaan. Uudistuksen myötä vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia leikataan ja kaupungin verotulokertymä pienenee.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Toimintaympäristön riskit liittyvät yleisen globaalin taloustilanteen epävarmuuksiin (inflaatiokehitys, energian ja raaka-aineiden saatavuusongelmat, taantumariskin kasvaminen, rahoituskustannusten kasvu). Sotepe-uudistuksen riskeinä ovat sen vaikutukset kaupunkien rahoituspohjaan ja investointikykykyyn. Lisäksi riskejä liittyy valtion toimenpiteiden epävarmuuteen sekä henkilöstön saatavuuteen.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on selvä strateginen riski ja epävarmuustekijä myös kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumiselle. Sodan seurauksena esimerkiksi Helsingin asema matkailukohteena on muuttunut. Venäjän ilmatilan sulkeminen heikentää Helsinki-Vantaan lentokentän kautta kulkevia yhteyksiä Aasiaan, millä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia Helsinkiin kohdistuvaan matkailuun. Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen tai konfliktin muuttuminen voivat entisestään vaikuttaa Helsingin turvallisuusmielikuvaan ja sitä kautta ihmisten halukkuuteen matkustaa, investoida ja työskennellä Helsingissä.

Kunnianhimoisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen esteiksi voivat muodostua yleisen kustannustason nousun aiheuttamat epävarmuustekijät asuntomarkkinoilla, mahdollisesti jatkuva Venäjän hyökkäyssota, rakentamiskelpoisten tonttien määrän lasku, investointien painopisteen siirtyminen asuntotuotannosta liikenneinvestointeihin sekä rakentamisen painopisteen siirtyminen täydennysrakentamiseen.

Kaupunki jatkaa kriisivalmiutensa vahvistamista varautumistoiminnan strategisuutta ja tilannekuvatyötä kehittämällä.

Kaupunkistrategian toteuttaminen
Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa toteutetaan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä arvioidaan toimeenpanon edistymistä. Stadiluotsityössä panostetaan aliedustettujen väestöryhmien osallistumiseen sekä edistetään dialogisia toimintatapoja kaupunkilaisten välisen keskustelun vahvistamiseksi. Kaupunkilaisten osallisuutta vahvistavia monikanavaisia digitaalisia palveluja sekä digituen kokonaisuutta edistetään. Jatketaan seuraavan osallistavan budjetointikierroksen kehittämistä.

Kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Kaupunkiuudistusalueille kohdennetaan investointeja sekä asuntotuotantoon että asuinalueiden viihtyisyyteen. Alueilla edistetään laadukasta täydennysrakentamista ja parannetaan asuinalueiden palveluita, viihtyisyyttä, houkuttelevuutta sekä tavoitellaan eriytymiskehityksen pysäyttämistä. Lisäksi turvallisuuden tunnetta parannetaan alueilla muun muassa viranomaisten ja alueen toimijoiden turvallisuuskokouksia järjestämällä ja tutkimustyöllä.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisesti vuonna 2023 tavoitellaan 8 000 asunnon rakentamisen käynnistämistä. Asuntotuotannossa tarjonta on monipuolista esimerkiksi asuntojen hallintamuotojen, koon ja sijainnin näkökulmista.

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatavat, kuten uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämä neuvotteluvelvoite, otetaan käyttöön.

Kaupunginkanslia koordinoi ja toimeenpanee yhteistyössä toimialojen kanssa valtuustokaudelle hyväksyttyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa. Uusi järjestöyhteistyön ja kaupungin avustustoiminnan kaupunkiyhteinen malli käynnistetään. Sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyvät avustusten avustuslajit sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerit uudistetaan. Sotepe-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimialalta kaupunginkansliaan siirtyvät asukastalot ja Stadin Safka -ruoka-aputoiminta.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Kaupunginkanslia edistää strategian keskeisten taloustavoitteiden toteutumista. Käyttömenojen kasvu on sidottu vastuuperiaatteeseen ja vuosittaiset talousarvioesitykset eivät ylitä vastuuperiaatetta. Analysoidaan aktiivisesti yksikkökustannusten kehitystä keskeisissä peruspalveluissa. Taloudellisen toimintaympäristön epävarmuuteen varaudutaan jatkamalla tuottavuutta edistävien hankkeiden toimeenpanoa. Kaupungin palvelukyvyn varmistaminen ja tuottavuushyötyjen aikaansaaminen edellyttävät palvelujen ja toimintatapojen jatkuvaa uudistumista muun muassa digitalisaatiolla.

Konsernirakenteen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivisen osaamisen vahvistamista jatketaan.

Hankintastrategian toimeenpanolla luodaan edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle palvelutuotannolle. Kaupungin hankintatoimen järjestämismallin toimivuuden selvityksestä johdetaan ja käynnistetään kehittämistoimenpiteitä.

Kaupunginkanslian tuloksellisuutta parannetaan vähentämällä toimistotilojen vuokrakustannuksia vuoteen 2022 verrattuna.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Kaupungin työvoiman saatavuuden tukemiseksi jatketaan toimenpiteitä muun muassa työttömien työnhakijoiden työllistymiseksi kaupungin tehtäviin sekä vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä. Erityisesti vieraskielisten rekrytointia edistetään.

Riittävän henkilöstön turvaamiseksi jatketaan sisäisen liikkuvuuden toimenpiteitä ja sujuvoitetaan uudelleensijoittumisen prosessia. Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia parannetaan mittaustuloksiin perustuen.

Kaupungin seuraavien vuosien tavoitteena on laaja-alainen henkilöstöhallinnon, henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen digitalisointi. Palkanmaksutilanteen vakauttamisen jälkeen käynnistetään HR-kokonaisjärjestelmän kilpailuttaminen. 

Kaupungin henkilöstön työterveyspalvelujen laatukilpailutuksessa haetaan uusi työterveyshuollon kumppani, minkä on tarkoitus parantaa palvelujen saatavuutta ja asiakaskokemusta. Samalla työkykyjohtamista ja siihen liittyvää esihenkilöiden saamaa tukea kehitetään

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Kaupungin palvelukykyä kehitetään uudistamalla kaupunkiyhteisiä sovelluspalveluita. Erityisesti päivitetään HR-, talous,- ja dokumentinhallintajärjestelmät. Lisäksi palveluita kehitetään paremmaksi luomalla toimintamalli uuden infra- ja perustietotekniikan palveluita perustettavan yhtiön DigiHelsinki Oy:n kanssa. Hel.fi -verkkopalvelun uudistamista edistetään.

Kaupungin palkkajärjestelmäuudistuksen mittakaava on ollut merkittävän suuri ja järjestelmän käyttöönotto ja toimintatapamuutos ovat olleet vaikeita. Tilanteen vakauttaminen sekä järjestelmän jatkokehittäminen vaativat vielä erilaisia toimenpiteitä ja niitä jatketaan niin pitkään kuin tarve vaatii. Toimenpiteillä tavoitellaan järjestelmän käytettävyyden parantamista ja palkkaprosessin sujuvoittamista.

Kaupunginkanslia panostaa strategiseen tietotuotantoon, analytiikkaan ja datahankintaan erityisesti osana sotepe-uudistuksen toimeenpanoa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden parantamista. Turvallisuus- ja valmiustyön vaikuttavuutta parannetaan.

Strategiakauden puoliväliarviointi toteutetaan vuoden 2023 aikana laajassa yhteistyössä ja arvioinnissa tarkastellaan sekä strategiasisältöjen että -mittareiden edistymistä.

Asianhallinnan prosesseja kehitetään yhdenmukaisiksi. Asianhallintajärjestelmän hankkimista valmistellaan. Dokumentinhallinta otetaan käyttöön määritellyissä prosesseissa. Tiedonhallintalaissa säädetyt vielä toteuttamattomat velvoitteet toimeenpannaan. Luottamushenkilöiden palveluiden kartoitus toteutetaan ja määritellään luottamushenkilöille tarjottavat palvelut.

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen, mikä kasvattaisi kaupungin roolia työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa. Uudistusta perustellaan kuntien hyvillä lähtökohdilla tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluita, kun kunnat vastaisivat sekä työllisyys-, koulutus- että elinkeinopalveluista.

Työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa tukevien palveluiden kehittämiseen panostetaan. Työllisyyspalvelut tukevat erityisesti nuorten, vieraskielisten ja pitkään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille.

Uusien yritysten perustamista tuetaan järjestämällä neuvontapalveluita sekä tuottamalla yhdessä kumppaneiden kanssa innovaatio- ja hautomopalveluita. Yritysmyönteisyyttä kehitetään toimeenpanemalla maankäytölle linjattuja elinkeinopoliittisia tavoitteita sekä tukemalla ydinkeskustan elinvoimaisuutta. Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 2022–2026 toimenpiteitä toteutetaan matkailu- ja tapahtuma-alojen edistämiseksi.

Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä.

Kansallisessa edunvalvonnassa panostetaan hallitusohjelmavaikuttamiseen. Kaupungin edunvalvontatavoitteet päivitetään ottaen huomioon eduskuntavaalien jälkeen hyväksyttävä uusi hallitusohjelma. EU-edunvalvonnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä pyritään entistä suurempaan vaikuttavuuteen varmistamalla EU-rahoitusta Helsinkiin.

Talousarvion toiminnan tavoitteet
Taloudellinen kestävyys

Kaupunginkanslian tuottavuuslaskennassa seurataan yksikköhintojen kehitystä verrattuna peruspalveluiden hintaindeksiin. Laskennassa huomioidaan kaupunginkanslian käyttömenot ilman työllisyyspalveluita ja digitalisaatiota verrattuna asukasmäärään

Talousarvion tavoitteet

Kaupunginkanslialla on kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta, joista kaksi on yhteisiä toimialojen kanssa. Muita toiminnan tavoitteita kaupunginkanslialla on kahdeksan, joista viisi on kaupunkiyhteisiä tai toimialojen kanssa tehtäviä

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kaupunginkanslia vastaa yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kahdesta AM-ohjelman toteuttamiseen liittyvästä sitovasta tavoitteesta. Tavoitteena on, että kaupunkiuudistusalueille kohdennettavilla investoinneilla mahdollistetaan alueiden asuntokannan 2 prosentin vuosittainen lisäys verrattuna edelliseen vuoteen. Toisena tavoitteena on, että kaupungin asuntorakentamisen tavoitetta nostetaan nykyisestä 7 000 asunnon rakentamisen aloittamisesta 8 000 asuntoon vuonna 2023. Asuntotuotantotavoite on kunnianhimoinen, kun huomioidaan nykyinen toimintaympäristön tilanne.

Kaupunginkanslia edistää kaupungin vastuullista taloutta kestävän kasvun perustana. Käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteen mukaisesti tavoitteena on, että vuosittaiset talousarvioesitykset eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa. Tavoitetta seurataan sitomalla käyttötalousmenojen kasvu kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaamme tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä. Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran. Uusia tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan ensi vuonna. Mittarina on, että uudet 16,5 miljoonaa euroa/ vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua.

Helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä tuetaan ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin. Tavoitteen toteutumista seurataan aktivointiasteella, jota verrataan työllisyyspalveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen edellisen vuoden kuukausikeskiarvoon.

Muut toiminnan tavoitteet

Kaupunginkanslia ja toimialat edistävät AM-ohjelman ja kaupunkiuudistuksen tavoitteita.  Tavoitteena on, että turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä. Toimenpiteet aloitetaan kokoamalla alueiden viranomaiset ja toimijat yhteisiin turvallisuuskokouksiin.

Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavilla investointihankkeilla tavoitellaan näkyviä muutoksia elinympäristön turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen sekä parannetaan alueiden virkistyspalveluita. Toteutumista seurataan kaupunkiuudistusalueiden investointi- ja toimenpidesuunnitelman avulla.

Kaupunkiyhteisiä HYTE-tavoitteita toteutetaan tarjoamalla digitukea ikäihmisille sekä nuorten ja lasten mielenterveyteen liittyvällä tutkimuksella.

Tuottavuusohjelman mukaista kaupunkiyhteistä tavoitetta käyttötalouden kasvun hillitsemiseksi toteutetaan kaupunginkansliassa jatkamalla siirtymistä monitoimitilatyöskentelyyn ja tiivistämällä toimistotilojen käyttöä sekä vähentämällä vuokrakustannuksia.

Kun palkkajärjestelmän käyttö saadaan vakautettua ja toimintatapojen muutos juurrutettua, pyrkimyksenä on kilpailuttaa esihenkilöiden työtä tukeva HR-kokonaisjärjestelmä ensi vuonna.

Hel.fi-sivut uudistaminen saadaan valmiiksi ja sivut otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Osana hankintastrategian toteuttamista otetaan käyttöön markkinatoimijoille suunnattu hankintabarometri. Hankintabarometri on kysely, jolla selvitetään hankintayksikön onnistumista hankintoihin liittyvässä yhteistyössä sekä markkinatoimijoiden odotuksia yhteistyöstä. Saatujen palautteiden perusteella tunnistetaan kehittämistoimenpiteet.

Talousarvion vaikutusten arviointi
Yritys- ja työllisyysvaikutukset

Talousarvioehdotus edistää helsinkiläisten työllistymistä pidemmällä tähtäimellä tukemalla työllisyyspalveluiden vaikuttavaa järjestämistä sekä mahdollistamalla TE2024-uudistuksen tarkoituksenmukaisen valmistelun Helsingissä. Työllisyyden kuntakokeilun palvelut tukevat erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja vieraskielisten sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja osaamisen kehittymistä.

Työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelman toteuttaminen tukee osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta Helsingissä. Yritysten perustamisneuvonta tukee uusien yritysten perustamista Helsingissä ja lisää samalla työpaikkojen määrää. Neuvontapalveluiden asiakkaat perustavat yli 1 000 yritystä vuodessa. Kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhteiset panostukset innovatiivisten yritysten perustamista ja kasvua tukeviin yrityspalveluihin edistävät helsinkiläisen elinkeinoelämän uudistumista pitkällä aikajänteellä. Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma edistää matkailu- ja tapahtumatoimialojen yritysten kilpailukykyä sekä kestävyyttä.

Kuntalaisvaikutukset
Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Sotepe-uudistuksen myötä voimaantulevilla uusilla neuvotteluvelvoitteilla voidaan varmistaa laaja-alainen yhteinen tahtotila ja tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiselle. Tämän voi arvioida lisäävän keskipitkällä tähtäimellä hyvää asiakaskokemusta sekä palvelujen löydettävyyttä.

Lapsivaikutukset

Suurena työnantajana kaupunki on merkittävässä asemassa tukemassa nuorten työllistymistä. Kaupunki tarjoaa vuosittain tuhansille nuorille kesätyön.

Ympäristövaikutukset

Talousarvioehdotus vahvistaa matkailualan yritysten sekä kaupungin edellytyksiä hallita matkailutoimialan negatiivisia ympäristövaikutuksia, kun kaupunki yhdessä elinkeinoelämän kanssa kehittää hiilijalanjäljen laskentaa sekä uusia ympäristöystävällisempiä matkailutuotteita. Helsinki matkailukohteena kehittyy kestävämpään suuntaan.

Henkilöstösuunnitelma

Kaupunginkansliassa toteutetaan voimassa olevaa kaupunkistrategiaa pääosin nykyisellä henkilöstömäärällä, joskin toimintaympäristöön kohdistuvat muutokset aiheuttavat muutoksia henkilöstömäärään lähivuosina.

Tavoitteena on entistä paremmin hyödyntää kaupunginkansliassa olemassa oleva osaaminen ja asiantuntemus sekä lisätä osastojen välistä yhteistyötä ja asiantuntijoiden työskentelyä yli osastorajojen. Henkilöstön sisäisen liikkuvuuden käytäntöjä on tarkoitus vakiinnuttaa entisestään. Samaan aikaan vahvistetaan kaupunginkanslian asemaa asiantuntijaorganisaationa, joka pitää kiinni osaajistaan ja toisaalta houkuttelee uusia osaajia niissä tilanteissa, kun tarvittavaa osaamista ei ole kehitettävissä tai löydettävissä sisäisesti. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Kunta 10- ja Fiilari-tutkimuksin, joiden tuloksia hyödynnetään niin toiminnan suunnittelussa kuin henkilökohtaisissa onnistumiskeskusteluissa, joiden kattavuus on ollut perinteisesti kaupunginkansliassa korkea.

Kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalisen perustan palvelut siirtyvät DigiHelsinki Oy -yhtiöön 1.1.2023 alkaen. Muutoksen myötä noin 144 henkilöä siirtyy kaupunginkansliasta yhtiöön, mikä näkyy huomattavana pudotuksena henkilöstömäärässä. Niin ikään vuoden 2023 alussa kaupunginkansliaan siirtyy uusia toimintoja Stadin Safka- ja asukastalotoimintojen siirtyessä sosiaali- ja terveystoimialalta keskushallintoon. Siirron yhteydessä viestintäosaston henkilöstömäärä kasvaa noin 15 henkilöllä. Viestintäosastolle siirtyvissä toiminnoissa aloittaa 160 työllistettyä vuoden aikana.

Kaupungin palkkajärjestelmän vakiinnuttamista jatketaan ja uuden HR-kokonaisjärjestelmän hankintaa edistetään. HR-kokonaisjärjestelmään liittyvää toimintatapamuutosta varmistamaan kootaan toimialojen ja liikelaitosten HR-asiantuntijoita osaksi projektiorganisaatiota.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet
Sitovat toiminnan tavoitteet
Strategian painopisteTavoiteMittari(t)Kytkeytyminen strategian ohjelmiin
KAUPUNKIYHTEINEN TAI TOIMIALOJEN YHTEINEN TAVOITE
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaanKaupunkiuudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)Mittari 1: Vuoden 2022 asuntojen kokonaismäärä + 2% alueittain ilmaistunaAM-ohjelma
Toimiva ja kaunis kaupunkiVuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)Mittari 1: 8 000 aloitettua asuntoaAM-ohjelma
TOIMIALAN TAVOITE
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.Mittari 1:   Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.   
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana  Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.Mittari 1: Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta -0,5 % suhteessa Helsingin BKT:hen) 
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana  Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistaen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt.Mittari 1: Uudet 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua.   
Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksilleTuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin.  Mittari 1: Työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on vuonna 2023 suurempi kuin vuonna 2022. Tausta mittarille: -Vuoden 2022 kuukausikeskiarvo   heinäkuuhun mennessä on 24,7 % -Vuoden 2021 kuukausikeskiarvo: 21,3 % 
Muut toiminnan tavoitteet
Strategian painopisteTavoiteMittari(t)Kytkeytyminen strategian ohjelmiin
KAUPUNKIYHTEINEN TAI TOIMIALOJEN YHTEINEN TAVOITE
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaanTurvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä. (kaupunginkanslia, kulttuuri- ja vapaa-ajan, kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen ja sosiaali- ja terveyden toimialat)Mittari 1: Turvallisuus- ja valmiustiimi järjestää nimetyillä kaupunkiuudistusalueilla alueen toimijat ja viranomaiset yhdistäviä turvallisuuskokouksia kaksi kertaa vuodessa.  AM-ohjelma
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan  Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavat investointihankkeet aikaansaavat näkyviä muutoksia elinympäristön turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen sekä parantavat alueiden virkistyspalveluita. (kaupunginkanslia, kulttuuri ja vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön toimialat)Mittari 1: Ohjelmoitujen hankkeiden toteutumisaste 100 %  Kaupunkiuudistus ja AM-ohjelma  
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustanaKäyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaation itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on vuodesta 2023 lähtien 0,5 prosenttiyksikköä.Mittari1: Vuonna 2023 kaupunginkanslian toimistotilojen vuokrakustannukset vähenevät 676 896 euroa verrattuna vuoteen 2022.Tuottavuusohjelma
Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevatHyte-tavoite: Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessäMittari 1: Toteutetaan kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyyskysely yhdessä kirjaston, palvelukeskusten, asukastalojen ja Helsinki-infon kanssa. Kyselyn tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden toivomat digitukipalvelun kehittämiskohteet. Mittari 2: Toteutetaan 2-3 uutta toimintamallikokeilua (etädigituki/kotidigituki/digiystävä)Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiston toteuttaminen
Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevatHyte-tavoite: Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessaMittari 1: Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista on päivitetty uudet indikaattoritiedot hyvinvointitietokantaan ja hyte-seurantaan. Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tilaa on kuvattu kattavasti Kouluterveyskyselyn perusraportissa syksyllä 2023Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiston toteuttaminen
TOIMIALAN TAVOITE
Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäenEsihenkilöiden työtä ja tiedolla johtamista tukeva HR-kokonaisjärjestelmäuudistus aloitetaan palkkajärjestelmän käytön vakauduttua ja toimintatapojen juurruttuaMittari 1:  HR-kokonaisjärjestelmä ja käyttöönottokumppani (implementointi) on kilpailutettu ja valittu vuoden 2023 aikana.Digiohjelma
Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen  Uusitut hel.fi-sivut otetaan käyttöönMittari 1: Vanhan hel.fi-sivuston alustasta on luovuttu 6/2023 (kyllä/ei) Mittari 2: Hel.fi-omistajuusmalli on otettu käyttöön toimialoilla ja kaupunginkansliassa 6/2023 mennessä (kyllä/ei) Mittari 3: Vuoden 2023 loppuun mennessä on asetettu ja otettu käyttöön hel.fi:n asiakaskokemusta mittaavat tunnusluvut (kyllä/ei)Digiohjelma
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana Toteutetaan kaupunkiyhteinen hankintabarometri markkinatoimijoille (osana vuoden 2022 tavoitteena olevien toimittajayhteistyön periaatteiden jalkauttamista) Kuvaus: Hankintabarometri on markkinatoimijoille suunnattu kysely, jolla selvitetään hankintayksikön onnistumista hankintoihin liittyvässä yhteistyössä sekä markkinatoimijoiden odotuksia yhteistyön suhteenMittari 1: Barometri toteutettu, tulokset käsitelty ja kehittämistoimenpiteet tunnistettu. ​Hankintastrategia
Suoritteet
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
 20212022ennuste
2022
202320242025
Suoritetavoitteet      
asiakasta aloittanut työpaikalla tapahtuvassa
työttömien osaamista vahvistavassa toimenpiteessä
1 6511 0151 8002 500 2 500 3 000
Henkilöstösuunnitelma
 20212022ennuste
2022
202320242025
Henkilöstön käyttö      
Henkilöstön määrä1008 1008 1 077952952 952
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)861 861 930 822822822
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa / x20212022ennuste
2022
202320242025
Kanslian menot ilman digi&työllisyys e/as94107105116115114
Tilankäytön mittarit
 20212022ennuste
2022
202320242025
Tilan käyttö      
Tilat19 41418 22318 22315 47515 02915 029
Tilojen pinta-alamäärä (htm2)
suhteessa asiakasmäärään
19,918,718,716,916,416,4