8 01 Kiinteä omaisuus

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 6 6845 0004 2504 2504 2503 250
Menot 32 89333 40032 20032 20028 90035 400
Netto−26 209−28 400−27 950−27 950−24 650−32 150
Ylitykset  9 386    
Muutos, %       
Tulot  −25,2−15,0−15,00−23,5
Menot  1,5−3,6−3,6−10,222,5
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
80150 Kiinteän omaisuuden myynti 6 6845 0004 2504 2504 2503 250
Menot       
80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 7 99013 50013 50013 50013 50017 500
Ylitykset  9 386    
80103 Esirakentaminen,täyttötyöt,rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 24 90319 90018 70018 70015 40017 900
Ylitykset       
8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen 24 90319 90018 70018 70015 40017 900

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2023 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 85 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 4,25 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 80 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2024 suunnitellaan saavutettavan edelleen 85 miljoonan euron maanmyyntitulot ja vuonna 2025 aleneva 65 miljoonan euron myyntitulo. Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene, myytäviksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu. 

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 miljoonan euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–23. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukesi vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutuneen myyntivolyymin, rakentamisen suhdannetilanteen epävarmuuksien ja hankkeiden etenemistä hidastavien kaavavalitusten myötä myyntituloarviota on muutettu alenevaksi vuodesta 2023 lähtien alle 100 miljoonan euron tasolle.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekäkaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on vuodelle 2023 osoitettu 13,5 miljoonaa euroa, 13,5 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 17,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Määräraha pitää sisällään aiemmin talousarviokohtaan Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit (8 01 03 02) sisältyneen määrärahan 3,5 miljoonaa euroa. 

Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestoinneilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Kaupunginhallituksen 26.4.2021 hyväksymän Maapoliittisten linjausten 2. osan hyväksymisen myötä hankintamäärärahaa ennakoidaan tarvittavan erityisesti myös muiden yleiskaavan toteuttamissuunnitelman kärkihankkeiden kuin AM-ohjelman kaupunkiuudistusalueiden tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. Esitetty määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia. 

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi, on lakkautettu. Projektialueiden esirakentamiseen varattu määräraha siirtyi uuden talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, alakohtaan 8 08 01 Esirakentaminen vuodesta 2022 alkaen. Samoin siirtyi vuoden 2021 toteumatieto lakkautetulta kohdalta uudelle kohdalle.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen 

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 18,7 miljoonaa euroa, 15,4 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 17,9 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

Projektialueiden ulkopuolisten täydennysrakennusalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varattua määrärahaa käytetään luomaan edellytyksiä erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiseen. Vuosittain keskimäärin 40–70 asunto- ja toimitilatonttia sekä useita kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvää tonttia saatetaan määrärahalla rakentamiskelposeksi. Määrärahalla toteutettavat toimenpiteet koskevat muun muassa pilaantuneiden maiden puhdistamista, johtosiirtoja, rakennusten purkuja sekä muuta esirakentamista. 

Vuonna 2023 määrärahalla toteutetaan vuodelta 2022 jatkuvia hankkeita sekä niitä hankkeita, joihin on sitouduttu erilaisin sopimuksin. Lisäksi käynnistetään uusia palveluverkon kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä esirakennushankkeita. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Keskusten terveys- ja hyvinvointikeskuksen esirakentaminen, Vuosaarentie 3:n tontin pilaantuneen maan puhdistaminen sekä Hiekkarannantien ja Taivallahden esirakentaminen.