8 01 Fast egendom

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster6 6845 0004 2504 2504 2503 250
Utgifter32 89333 40032 20032 20028 90035 400
Netto−26 209−28 400−27 950−27 950−24 650−32 150
Överskridningar 9 386    
Förändring, %      
Inkomster −25,2−15,0−15,00−23,5
Utgifter 1,5−3,6−3,6−10,222,5
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
80150 Försäljning av fast egendom6 6845 0004 2504 2504 2503 250
Utgifter      
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition7 99013 50013 50013 50013 50017 500
Överskridningar 9 386    
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition24 90319 90018 70018 70015 40017 900
Överskridningar      
8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara24 90319 90018 70018 70015 40017 900

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Fast egendom beräknas år 2023 bli såld för 85 miljoner euro, varav 4,25 miljoner euro i enlighet med balansvärdet upptas under försäljning av fast egendom. Skillnaden på 80 miljoner euro, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet Stadsstruktur. För 2024 planeras att markförsäljningsinkomster om 85 miljoner euro fortfarande uppnås, och för 2025 lite sjunkande försäljningsinkomst om 65 miljoner euro. Den uppskattade försäljningen uppnås om konjunkturläget inte försämras avsevärt, detaljplanerna för tomterna som man har beslutat sälja har fastställts enligt planerna och finansierings- och realiseringsresurserna för gatorna, grundberedningen och byggbarhetsåtgärderna som överlåtelsen av tomterna kräver har säkrats i tid.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 nya riktlinjer för överlåtelse av tomter, enligt vilka tomterna i första hand överlåts genom utarrendering och endast av särskilda skäl genom försäljning. I avtal och reserveringar som tecknats före beslutet om riktlinjer iakttas dock de avtal som redan ingåtts (utarrendering med köpoption) samt beslut om överlåtelseformen. I samband med linjedragningen gjordes bedömningen att de redan tecknade avtalen och reserveringarna, om de blir av, möjliggör årliga markförsäljningsinkomster om i medeltal 100 miljoner euro under perioden 2019–23. Största delen av de köpoptioner som är i kraft förfaller i slutet av 2022. De uppskattade försäljningsintäkterna för 2023 har ändrats på grund av den realiserade försäljningsvolymen under första hälften av 2022, besvär angående detaljplaner som hindrar projektens framskridande och det osäkra konjunkturläget inom byggnadsbranschen. Från och med 2023 är de uppskattade försäljningsintäkterna sjunkande och ligger under 100 miljoner euro.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande

För köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande (8 01 01) anvisas 13,5 miljoner euro för 2023, 13,5 miljoner euro för 2024 och 17,5 miljoner euro för 2025.

Anslaget omfattar ett anslag om 3,5 miljoner euro som tidigare ingick i budgetmomentet Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar (8 01 03 02).

Med ersättningar för kompletteringsbyggande anskaffas mark och ny bostadsbyggrätt till staden. Områden som skaffats med ersättande investeringar görs till byggbara tomter. I och med att andra delen av de markpolitiska riktlinjer som stadsstyrelsen godkänt 26.4.2021 godkänns väntas det behövas anskaffningsanslag för att främja målen för i synnerhet även andra spetsprojekt inom generalplanens realiseringsplan än bara de stadsförnyelseområden som ingår i BM-programmet. I det föreslagna anslaget ingår inte s.k. tekniska anslag som markbyten, (brådskande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt och markanvändningsavtalens markanvändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang kräver och vars storlek varierar avsevärt på årsnivå. För dem föreslås överskridningsrätter från fall till fall.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmomentet 8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition slopas. Anslaget för grundberedning i projektområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, punkt 8 08 01 Grundberedning, från och med 2022. Likaså överförs det slopade momentets utfall 2021 till det nya momentet.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder  

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

På budgetmomentet har det anvisats anslag på sammanlagt 18,7 miljoner euro för 2023, 15,4 miljoner euro för 2024, och 17,9 miljoner euro för 2025.

En del av de anslag som reserverats för att göra sådana kompletteringsbyggområden byggbara som inte ingår i projektområden används för att skapa förutsättningar för att genomföra olika slags byggprojekt. Med anlagen görs årligen cirka 40–70 tomter för bostäder och verksamhetslokaler samt flera tomter för utveckling av stadens servicenätverk till byggbara tomter. De åtgärder som genomförs med anslaget används bland annat för att rengöra förorenad mark, flytta ledningar, riva byggnader, och för annan markberedning.

År 2023 används anslaget för att fortsätta på projekt från år 2022 och för de projekt som man förbundit sig till genom olika slags avtal. Dessutom inleds nya markberedningsprojekt i anknytning till utvecklingen av servicenätet och till kompletteringsbyggandet. De viktigaste objekten är grundberedning av Centrums central för hälsa och välbefinnande, sanering av förorenad mark på tomten Nordsjövägen 3 och grundberedning av Sandstrandsvägen och Edesviken.