Trafikaffärsverket (HST)

Centrala prioriteringar i budgeten 2023 och sammandrag

Trafikaffärsverket viktigaste prioritetsområden 2023 är:

  • Fokus i trafikaffärsverket HST:s verksamhet under budgetåret 2023 ligger på att säkerställa att metron trafikerar tillförlitligt och förbättra kostnadseffektiviteten, genomföra tillsyns- och utvecklingsåtgärder som hänför sig till den allmänna säkerhetssituationen samt på att säkerställa finansieringen och genomförandet av renoveringar av särskilt stammetrons stationsinfrastruktur. Dessutom genomför HST åtgärder inom ramen för stadens utvecklingsprogram för koldioxidneutralitet tillsammans med Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab (stadstrafikbolaget), som underhåller, driver och investerar i metrosystemet.
  • Metrons trafikarbete kommer att öka 2023 jämfört med 2022. Västmetron börjar trafikera till Stensvik i Esbo när projektets andra fas inleds.
  • Den största investeringen 2023 är ett projekt för att förbättra brandsäkerheten vid Järnvägstorgets metrostation. Andra stora investeringar är renoverings- och ersättningsinvesteringar i utrustning, spår och spårelektricitet, vilka syftar till att säkerställa metrons funktionssäkerhet.
Beskrivning av verksamheten

HST sköter huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och fungerar som trafikutövare och förvaltare av metrons spårnätverk. HST producerar metrons trafik- och infrastrukturtjänster genom att köpa tjänsterna av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

År 2021 gjordes cirka 56 miljoner resor med metron (2019 cirka 93 miljoner). HST äger 50 metrotåg, cirka 22 km spår, 17 stationer och en metrodepå i Kasåkern. När västmetron börjar trafikera till Stensvik har huvudstadsregionens metronät totalt cirka 43 km spår, 30 stationer och två depåer.

Trafikaffärsverket lyder under direktionen för Helsingfors trafikaffärsverk.

Stadsfullmäktige beslutade 22.9.2021 om bolagiseringen av HST:s dåvarande verksamhet med undantag för funktioner i anknytning till metrons infrastruktur- och trafikavtal. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab inledde sin verksamhet 1.2.2022. I samband med bolagiseringen stannade HST:s metroegendom och de centrala avtalen som hänför sig till metron kvar hos affärsverket.

De delar av affärsverksamheten som hänför sig till metron ska i framtiden separat överföras till stadstrafikbolaget efter att den pågående rättegången med Siemens-koncernen har avslutats. Till aktiebolaget överfördes HST:s samtliga övriga egendom och avtal och HST:s dåvarande personal i sin helhet.

Förändringar i omvärlden 2023
Förändringar i omvärlden under ekonomiplaneperioden

De långsiktiga förändringsfaktorer som påverkar HST:s verksamhet har att göra med befolkningstillväxt, en åldrande befolkning och strängare miljökrav. Befolkningstillväxten och den allt tätare stadsstrukturen väntas leda till ett ökat antal passagerare i kollektivtrafiken på lång sikt. HST svarar mot dessa behov till exempel genom ett projekt som syftar till att säkerställa metrons tillförlitlighet och öka kapaciteten i framtiden.

Förändringarna i den allmänna säkerhetssituationen i världen understryker för HST:s del också vikten av kontroll- och beredskapsåtgärder för att upprätthålla den allmänna säkerheten. En åldrande befolkning och ökad mångfald ökar också kraven på tillgänglighet och säkerhet i kollektivtrafiken.

De strängare miljömålen både på ett riksomfattande plan och inom staden ställer nya krav särskilt på hållbart byggande och upphandling av förnybar energi samt i fråga om energi- och materialeffektivitet. Även HST kräver i sin verksamhet av sina partner att de ska vidta åtgärder för att säkerställa att målen för klimatneutralitet uppnås.

Ett fungerande trafiksystem är en del av en trivsam och livskraftig stad. Metrosystemet är över 40 år gammalt och kräver långsiktiga renoveringar och ersättningsinvesteringar. HST ser till att systemet fungerar genom att förutse och prioritera investeringar som hänför sig till det befintliga metrosystemets funktion.

Centrala förändringar i omvärlden 2023

När passagerartrafiken börjar i den andra fasen av västmetroprojektet kommer volymen av passagerartrafiken i metron och underhållet av infrastrukturen att öka. Samtidigt lanseras ett projekt för att modernisera systemet för tågkontroll i syfte att förbättra tillförlitligheten hos de äldre delarna av metrosystemet. Projektet kommer också att göra det möjligt att öka metrons kapacitet i framtiden.

De tillsyns- och utvecklingsåtgärder samt investeringar som hänför sig till brand- och räddningssäkerheten på stationerna samt den allmänna säkerhetssituationen fortsätter.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Coronapandemin har påverkat HST:s verksamhet avsevärt. Antalet passagerare har minskat betydligt under pandemin, vilket har medfört en svårförutsebar variation i den trafikeringsvolym som beställts. Förändringarna i användningen av kollektivtrafiken som påskyndats av pandemin kan också på längre sikt påverka människornas behov av att resa kollektivt.  Den allmänna kostnadsökningen kan också påverka tidpunkten för de planerade investeringarna och de ekonomiska förutsättningarna att genomföra investeringsprojekt. Samtidigt måste man se till att verksamheten är kostnadseffektiv, att de åldrande systemen är funktionsdugliga och att det finns en beredskap att utvidga verksamheten i framtiden.

Med hjälp av tätt samarbete och kontinuerlig uppföljning ser man till att upprätthålla förmågan att svara mot förändringar i behoven gällande efterfrågan och säkerhet.  Man satsar på produktion av analyser av verksamhetens produktivitet och förbättrar kostnadseffektiviteten utgående från de data som erhållits.

Tillgången till material och arbetskraft har försämrats till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina. De stigande energipriserna och ränteförändringarna bidrar till att skapa osäkerhet i fråga om finansieringen av kollektivtrafiken. Samtidigt ökar det växande metronätet verksamhetens volym. De förlängda leveranstiderna för reservdelar samt det ökande antalet prestationer förutsätter att hanteringen av livscykeln för materiel och spårinfrastruktur utvecklas. Förararbetets produktivitet följs upp och utvecklas. Ett projekt för stegvis automatisering av metron inleds. Uppföljningen av elkonsumtionen och åtgärder för att minska förbrukningen utvecklas.

Genomförande av stadsstrategin
En ansvarsfull och hållbar ekonomi

De finansiella utmaningarna för kollektivtrafiken som orsakats av det allmänna världsläget och de ändringar i resandet som fått fart under coronpandemin kräver kontinuerliga förbättringar av kostnadseffektiviteten. Investeringar på stadsnivå för utveckling av metrostationerna och utvecklingsprojektens genomförande bedöms och utvecklas tillsammans med stadsmiljösektorn.

Ambitiöst klimatansvar

HST har för sin del åtagit sig att senast 2030 uppnå målet för klimatneutralitet i enlighet med Helsingfors stadsstrategi och programmet Kolneutralt Helsingfors. Dessutom har HST tillsammans med Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab utarbetat ett eget program för klimatneutralitet (HILKKA). Programmets mål är nollutsläpp senast 2025 när det gäller direkta utsläpp från egen verksamhet och utsläpp från levererad energi, och klimatneutralitet senast 2030 när det gäller utsläpp från försörjningskedjan (byggverksamhet och anskaffning).

Trivsam stad och förebyggande av segregation

I HST:s verksamhet är det viktigt att säkerställa att de renoveringar och ersättningsinvesteringar som krävs för att det befintliga metrosystemet ska vara tillförlitligt genomförs samt att förbereda sig för stadens framtida tillväxt. Vid renoveringar av metrostationerna fungerar HST som partner för stadsmiljösektorn och beaktar målen i stadsstrategin för en trivsam och livskraftig stad, utveckling av och kompletteringsbyggande i stationernas omgivning samt förebyggande av segregation.

Passagerarnas trygghetskänsla på metrostationerna har försämrats som en följd av coronapandemin. Detta kommer vi att svara på genom ett nära samarbete med säkerhets- och socialmyndigheterna samt genom renoveringar av metrostationer i syfte att förbättra tillgängligheten, belysningen, övervakningen och servicen på stationerna. Dessutom utvecklas bl.a. cykelanslutningsparkering och andra tjänster på stationerna i samarbete med stadstrafikbolaget.

Verksamhetsmål i budgeten

HST:s tre bindande mål har ställts med avseende på kunderna, tillförlitligheten och ekonomin.

I fråga om tillförlitligheten eftersträvas en hög grad tillförlitlighet i enlighet med 2022 års mål. I fråga om kundtillfredsställelsen har målet fastställts utgående från genomsnittet för de tre föregående åren.

Ekonomisk hållbarhet
Produktivitet 

I nyckeltalen för HST:s budget anges produktivitetsutvecklingen åren 2021–2025. Prestationen som produktivitetsmätaren följer upp är platskilometer som producerats. Som insats i mätaren används HST:s totalutgifter.

HST:s produktivitetsutveckling kan inte jämföras med tidigare år på grund av organisationsförändringen i februari 2022. I budgetförslaget för 2023–2025 kommer produktiviteten att ligga på samma nivå som 2023.

Inom stadstrafikbolaget pågår ett kostnadseffektivitetsprojekt där produktivitetsindikatorer, produktivitetsmål och ett åtgärdsprogram för att nå produktivitetsmålen fastställs även för metron. Fastställandet av mål och åtgärder ska slutföras under 2022 och målen beaktas vid beredningen av resultatbudgeten för 2023.

Enhetskostnader

HST:s enhetskostnadsutveckling kan inte jämföras med tidigare år på grund av organisationsförändringen i februari 2022. I nyckeltalen för 2021 och januari 2022 ingår förutom metron även de funktioner som överfördes till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab 1.2.2022.

Under perioden 2024–2025 beräknas produktiviteten förbli på samma nivå som 2023. Prestationerna förändras inte i någon större utsträckning. I utgifterna beräknas elutgifterna och ersättningarna för västmetron minska, medan avskrivningsutgifterna stiger från år 2023. Avskrivningsnivån höjs till exempel genom reparation av gamla metrovagnar och renovering av stationer.

Prestationer

År 2023 stiger prestationsnivån i takt med att metrotrafiken utvidgas efter starten av västmetroprojektets andra fas. Antalet metrokilometrar ökar med omkring 15 procent från år 2022. Under perioden 2024–2025 beräknas antalet prestationer förbli på samma nivå som 2023.

Bedömning av budgetens effekter
Ekonomiska effekter

HST tillhandahåller kollektivtrafik och gör det på så sätt möjligt för invånarna att effektivt röra sig under fritiden och i arbetet. HST förbättrar också företagens verksamhetsförutsättningar genom att frigöra utrymme för vägtrafik.

Effekter för kommuninvånarna

En ökad och tillgänglig kollektivtrafik gör det möjligt för alla att röra sig smidigt, oavsett ålder, kondition och social ställning.

Miljöeffekter

HST producerar positiva miljökonsekvenser, eftersom den hållbara mobilitetens tjänster stöder en tätare stadsstruktur i Helsingforsregionen samt uppnåendet av klimatneutralitet och andra miljömål. Den el som HST använder i trafikeringen är förnybar, och spårtrafiken minskar bullret från trafiken och förbättrar luftkvaliteten. HST viktigaste negativa miljökonsekvenser hänför sig till koldioxidutsläpp när investeringar genomförs. Utsläppen kommer att minskas genom konkreta åtgärder som identifierats i programmet för klimatneutralitet.

Personalplan

HST köper underhållstjänster för trafiken och infrastrukturen av underleverantörer. HST har ingen egen operativ personal.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab har cirka 300 anställda som arbetar med metrotrafiken och underhåll av vagnsmateriel och infrastruktur.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen
Bindande verksamhetsmål
Strategiskt prioritets-
område
MålMätareKoppling till program i strategin
AFFÄRSVERKETS MÅL
En funktionell och vackerstad Vi minimerar antalet uteblivna avgångar för att upprätthålla en hög tillförlitlighet i kollektivtrafiken. De körda avgångarnas andel av de beställda avgångarna.  Målnivå: 99,85 %   
En funktionell och vackerstad Vi tillgodoser kundernas viktigaste behov för att upprätthålla en högklassig kundupplevelse. Det vitsord som kunderna gett trafikföretaget i HRT:s enkätundersökning. Målnivå: 4,11    
En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt HST:s ekonomi sköts väl. Räkenskapsperiodens resultat Målnivå: räkenskapsperiodens resultat är minst noll.   
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                        
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
Spårtrafik7286764   
Metrotrafik3 2573 1943 1973 6833 6873 676
Sammanlagt3 9853 2613 2613 6833 6873 676
Verksamhetens omfattning      
Omsättning, milj. €220137135153154154
Omsättning/person, 1 000 €1761 2941 27776 37776 87177 122
Förändring i omsättningen, %3,5−37,8−38,512,70,60,3
Personalplan                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Användning av personal      
Antal anställda1 251106106222
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100100,0 64,661,962,362,6
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Paikkakilometrikustannus0,067 0,0430,0420,0420,042
Ändring i procent i enhetskostnaderna                                                                                            
20212022Prognos
2022
202320242025
   −35,4−4,20,60,6
Finansiering och investeringar

HST tar inte upp några nya lån från utomstående 2023–2025. Metroinvesteringarna finansieras genom stadens interna kreditfinansiering (skuld på gateway-depositionskonto) Skulden på depositionskontot är 296 miljoner euro 31.12.2025.

Trafikaffärsverkets investeringsplan omfattar åren 2023–2032. Investeringarnas totala värde är cirka 690 miljoner euro.

Soliditetsgraden är 33,9 % år 2023, 32,7 % år 2024 och 31,0 % år 2025.

Det största enskilda investeringsprojektet 2023–2032 är anskaffningen av M400-metromateriel, som budgeterats till 270 miljoner euro för åren 2027–2032. Totalt cirka 85 miljoner euro har reserverats för förbättring av brand- och räddningssäkerheten på Järnvägstorgets metrostation, renovering av stationen och den därmed anslutna renoveringen av Brunnsgatans däck för åren2023–2027. För förnyelsen av metrons trafikdirigeringssystem har det reserverats 66 miljoner euro för åren 2023–2029.

Den största investeringshelheten under ekonomiplaneperioden är renoveringen av Järnvägstorgets metrostation och därtill hörande investeringar i syfte att förbättra brand- och räddningssäkerheten, som totalt har budgeterats till cirka 25 miljoner euro. Under planperioden förbereds förnyelsen av metrons trafikdirigeringssystem med en reservering på 24 miljoner euro och ersättandet av metrons spårledningar med 13 miljoner euro.

Det största enskilda investeringsobjektet år 2023 är förbättringen av brandsäkerheten på Järnvägstorgets metrostation, 7,4 miljoner euro. För reparation av M200-tågen har budgeterats 6,2 miljoner euro och för ersättande av metrons spårledningar 5,0 miljoner euro.

Effekter på stadens ekonomi

HST betalar staden en avkastning på grundkapitalet på 3,4 miljoner euro år 2023. Staden betalar HST direkt understöd på 6,0 miljoner euro. Stadens understöd täcker de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för.

HST:s nettoeffekt på stadens budget är totalt -2,6 miljoner euro år 2023.

Under åren 2024–2025 beräknas nettoeffekten på stadens budget vara -2,8 miljoner euro respektive -3,9 miljoner euro.

Investeringar
Investeringar, 1 000€20212022202320242025
Investeringar (brutto)242 89183 26469 96663 75678 448
Finansieringsandelar-22 8240000
Investeringar (netto)220 06783 26469 96663 75678 448
De största investeringarna, 1 000€20212022202320242025
Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen9001 5004 20010 3009 600
Rautatientorin metroaseman perusparannus05001 2001 50015 000
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus10005006 50010 000
Metron raidevirtapiirien korvaaminen07005 0005 0003 000
Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen01007 40000
M200-junien peruskorjaus3005006 200100400
Itäkeskus metroasema, laituritason ja itäisten sisäänkäyntien perusparannus0005005 500
Kampin metroaseman perusparannus / Tehyke-hanke00006 000
Konsekvenser för staden, 1 000€20212022202320242025
Räntor på grundläggningslånet00000
Avkastning på grundkapitalet8 4423 7953 3773 3773 377
Ränteinkomst för infrastruktur18 9610000
Amortering av grundläggningslånet00000
Stöd från staden-24 777-1 617-5 956-6 193-7 281
Höjning av grundkapitalet B0264 351000
Netto2 625266 529-2 578-2 816-3 904
Ökning i långfristigt främmande kapital00000
Minskning i långfristigt främmande kapital14 210165 1652 5002 5002 500
Ränta på långfristigt främmande kapital2 1603632 9033 2033 453
Resultaträkning och finansieringskalkyl
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Stöd för kapitalkostnader37 7581 6175 9566 1937 281
Övriga försäljningsinkomster182 721133 882146 798147 548146 962
Omsättning220 479135 499152 754153 741154 243
Tillverkning för eget bruk7 146527   
Övriga intäkter av affärsverksamheten19 0293 8451 7551 7551 755
Kostnader−161 170−99 548−110 792−108 104−106 514
Avskrivningar−52 066−31 438−32 525−35 967−37 738
Rörelseöverskott/underskott33 4188 88411 19211 42511 746
Finansiella intäkter−66    
Finansiella kostnader     
Räntekostnader för stadens lån−2 160−363−2 903−3 203−3 453
Övriga ränteutgifter−3 155−2 504−3 309−3 309−3 309
Ersättning på grundkapitalet−8 442−3 795−3 377−3 377−3 377
Övriga finansieringsutgifter−18 961    
Extraordinära poster     
Överskott/underskott före reserveringar7672 2221 6021 5361 607
Förändring i avskrivningsdifferens2 83014 1662 5912 5912 591
Förändring i reserveringar 1 617   
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)3 59718 0054 1934 1274 198
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott33 4188 88411 19211 42511 746
Avskrivningar52 06631 43832 52535 96737 738
Finansiella intäkter och kostnader     
Ersättning på grundkapitalet−8 442−3 795−3 377−3 377−3 377
Räntekostnader för stadens lån−2 160−363−2 903−3 203−3 453
Övriga−21 859−2 474−3 309−3 309−3 309
Kassaflöde från investeringar     
Investeringsutgifter−245 053−83 264−69 966−63 756−78 448
Finansieringsandelar investeringsutgifter22 824    
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar4 585−30   
Kassaflöde från verksamheten och investeringar−164 620−49 604−35 839−26 253−39 103
Kassaflöde från finansiering     
Ökning av långfristiga lån207 665    
Minskning av långfristiga lån −167 665−2 500−2 500−2 500
Minskning av långfristiga lån från andra −85 163−11 953−11 953−11 953
Förändring i grundkapitalet −264 351   
Övriga förändringar i likviditeten1 560−185 37750 29440 70653 556
Kassaflöde från finansiering209 225−702 55635 84126 25339 103
Effekt på likviditeten44 605−752 160200