3 10 07 Kollektivtrafik

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt 22 10022 10029 80029 80040 20041 000
Utgifter sammanlagt 31 42431 42439 70040 70049 60052 000
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag −9 324−9 324−9 900−10 900−9 400−11 000
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat −9 324−9 324−9 900−10 900−9 400−11 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −9 324−9 324−9 900−10 900−9 400−11 000
Förändring, %       
Inkomster   34,834,834,92,0
Utgifter   26,329,521,94,8
Kollektivtrafik

År 2023 betalar staden 40,7 miljoner euro i serviceersättning till Stadstrafik Ab för den service som bolaget producerat. Staden täcker en del av utgifterna med en infrastrukturersättning som HRT betalar. Infrastrukturersättningen är 29,8 miljoner euro år 2023.

Infrastrukturersättningen som HRT faktureras för omfattar driftskostnader, avskrivningar och räntor för infrastrukturen i enlighet med det gällande infrastrukturavtalet. Infrastrukturersättningen omfattar infrastrukturen för spårvagnar, tåg, färjor och bussar. Av bussinfrastrukturen ingår bussterminalerna i Esbo (Kampen), Malm, Elielplatsen, Hertonäs, Östra centrum och Järnvägstorget samt busstunneln i Svedängen och bussarnas laddningsinfrastruktur.

Staden betalar ersättning till stadstrafikbolaget för rätten att använda den infrastruktur som bolaget administrerar samt för investeringar i infrastrukturen, underhållet och administrationen och för annan service som stadstrafikbolaget producerar för staden. I serviceersättningen ingår infrastrukturen för spårvagns-, buss-, tåg- och färjetrafik samt övrig infrastruktur som stöder kollektivtrafiken, såsom infartsparkering och stadscyklar.

Serviceersättningen är mer omfattande än den infrastrukturersättning som HRT betalar. I serviceersättningen ingår bl.a. infrastrukturen för cyklister och infartsparkering, som inte ingår i HRT:s infrastrukturersättning. Dessutom ersätts endast 50 procent av kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) i HRT:s infrastrukturersättning. I serviceersättningen ersätts 100 procent av kapitalkostnaderna. I serviceersättningen ingår dessutom 1 miljon euro för färjetrafiken till Kronberget.

Nivån på serviceersättningen och HRT:s infrastrukturersättning stiger under 2023 och 2024. Ersättningen ökar på grund av att Spårjokern och projektet Från Fiskehamnen till Böle färdigställs och ingår i ersättningarna för 2023 och 2024. När serviceersättningen fastställdes, beräknades trafiken på Jokerbanan inledas 2023 och i helheten Från Fiskehamnen till Böle 2024. Dessutom innehåller serviceersättningen för 2022 och HRT:s infrastrukturersättning ersättning för endast 11 månader.

Även under de kommande åren ändras beloppet av den serviceersättning som betalas till bolaget till följd av bolagets investeringar.