1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt6 7945 6255 6256 3296 3296 3296 329
Utgifter sammanlagt8 2108 4208 42010 12911 37911 37911 379
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 416−2 795−2 795−3 801−5 051−5 051−5 051
Avskrivningar18 0    
Räkenskapsperiodens resultat−1 434−2 795−2 795−3 801−5 051−5 051−5 051
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 434−2 795−2 795−3 801−5 051−5 051−5 051
Förändring, %       
Inkomster −17,2 12,512,5  
Utgifter 2,6−0,020,335,1  

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för EU-projekt som staden betalar centraliserat och för projekt som betalas med annan extern finansiering, bland annat för Helsingfors, Esbo och Vanda stads gemensamma ekosystemavtal för innovationsverksamhet som finansieras av Europeiska unionen. Staden får finansieringsandelar för projekt som finansieras av Europeiska unionen och andra utomstående finansierare i förhållande till projektkostnaderna, och därmed är budgetmomentet bindande på verksamhetsbidragsnivå. I verksamhetsbidraget har det också beaktats att det vid utbetalningen av inkomster och utgifter kan uppstå ändringar i tidsschemat som inte beror på staden och att inkomsterna och utgifterna därmed kan hänföra sig till olika år. Utgångspunkten är att de projekt för utveckling av sektorernas egen verksamhet som finansieras av Europeiska unionen eller någon annan utomstående bör ingå i sektorernas egen budget. Med det centraliserade projektanslaget bereder staden sig att finansiera de projekt som sektorerna inte har kunnat förbereda sig för. Det gäller till exempel projekt som sektorerna inte har kunnat bereda sig på till följd av tidsschemat eller projekt som fortfarande väntar på ett finansieringsbeslut när budgeten utarbetas.

Kriterier för beviljande av centraliserade anslag är:

  • Projektet verkställer Helsingfors stadsstrategi och projektets mål kan kopplas till målen i stadsstrategin.
  • Projektet medför tillräckligt nyhets- och mervärde för staden samt har tydliga mål, utbyten och avgränsningar.
    Dessutom har projektet tydligt definierade mätare för genomslagskraft.
  • I projektförslaget föreslås tillräckliga och realistiska resurser för genomförandet och för att säkerställa nyttor.

Det är mer sannolikt att projektet beviljas centraliserat projektanslag, om projektet genomförs i samarbete över organisationsgränserna och/eller med flera partner som är viktiga för Helsingfors. Projektet kan få kommunandel om det är betydande för Helsingfors eller annars sådant att det är viktigt att staden deltar i det. I beredningen och genomförandet av utvecklingsprojekt ska man göra företagen, högskolesektorn, organisationerna och stadsborna delaktiga. I beredningen av utvecklingsprojekt är det dessutom viktigt att beakta kund- och användarupplevelsen. Stadskansliets strategiavdelning ansvarar för samordningen av beredningen, beslutsfattandet och uppföljningen av de centraliserade anslagen.

I anslaget på budgetmomentet har man också förberett sig på att efter prövning finansiera näringspolitiskt viktiga funktioner och projekt, i vars verkställighet det ingår externa inkomstflöden. Dylika centrala funktioner är stöd till och utveckling av uppstartsklustret Maria 01, deltagande i den internationella fastighetsmässan tillsammans med ett brett konsortium och främjande av Helsingfors turism med hjälp av partnerskap. Även i de här funktionerna är budgetmomentet bindande på verksamhetsbidragsnivå, eftersom det hänför sig till alla kostnader som staden betalar för övriga aktörer till tredje parter, men för vilka de övriga aktörerna betalar sin egen andel tillbaka till staden. Stadskansliets näringslivsavdelning ansvarar för samordningen av de funktioner och projekt som riktas näringspolitiskt och som använder det centraliserade anslaget.

Av utgiftsanslaget för 2023 riktas 2 250 000 euro till interna hyror för uppstartsklustret Maria 01 som fakturerats av stadsmiljösektorn, vilka hänför sig till reformen av stadens kapitalhyresmodell (stadsstyrelsen 3.10.2022).