Affärsverket byggtjänsten

Centrala prioriteringar i budgeten 2023 och sammandrag

Affärsverket byggtjänstens viktigaste prioritetsområden år 2023 är:

  • Att utveckla reparationsbyggande, byggande av infrastruktur och underhåll av allmänna områden i samarbete med stadsmiljösektorn. 
  • Att verkställa Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram, som utarbetats utifrån den tekniska servicestrategin, och att genomföra de personalkonsekvenser som beskrivs i de servicestrategiska riktlinjerna enligt stadens personalprinciper.
  • Att främja digitaliseringen och slutföra införandet av produktionsstyrningssystemen. 
  • Att främja Green Deal-avtalet om utsläppsfria byggplatser och övriga mål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030.

Affärsverket byggtjänsten (Stara) fortsätter som ett affärsverk med stadsmiljösektorn som sin viktigaste kund och satsar dessutom på andra kundrelationer inom staden. Det bindande ekonomimålet i budgeten är en ersättning på 1,944 miljoner euro på grundkapitalet. Affärsverkets bindande verksamhetsmål är en positiv utveckling av kundnöjdheten, att öka andelen helelektriska personbilar och att förbättra arbetsgivarens rekommendationsindex, som mäts med en personalenkät, jämfört med förra mätningen.

På grund av Helsingfors stads strategiska riktlinjer för teknisk service och målnivån för 2024 finns det ett tryck på att anpassa Staras produktion. Stara har startat ett utvecklings- och lönsamhetsprogram, vars åtgärder ska genomföras under 2021–2024. Programmets syfte är att utveckla den egna verksamheten på så sätt att man når det uppställda målet. Förändringar som påverkar Staras verksamhet är bland annat ändrade områden för stadstekniskt underhåll samt minskad projektstorlek i byggen. Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets kostnadsbesparingsmål för budgetåret är 3 miljoner euro. Stadsmiljösektorn har berett utvecklingsplaner för att nå målnivån för beställningar i enlighet med stadsstyrelsens beslut. Planerna för att utveckla beställningsprocessen beaktas under budgetåret i Staras planer och verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Affärsverket byggtjänsten producerar sakkunnig-, produktions- och underhållstjänster inom byggbranschen, miljövården och logistiken i huvudsak för Helsingfors stads behov. Affärsverket byggtjänsten lyder under affärsverkets direktion och hör till centralförvaltningen. Affärsverket byggtjänsten är uppdelat i sex enheter på avdelningsnivå enligt följande: förvaltning, stadstekniskt byggande, stadstekniskt underhåll, logistik, byggteknik och miljövård.

Förändringar i omvärlden 2023
Förändringar i omvärlden under ekonomiplanperioden

De samhälleliga ändringar som mest påverkar Staras mål och verksamhet är eventuella globala kriser och störningar, återhämtningen från coronapandemin, samhällets och de ekonomiska regionernas föränderliga roll och kampen mot klimatförändringen.

Centrala förändringar i omvärlden 2023

Den hårdnande konkurrensen, pristrycket och de stigande priserna på entreprenader, service, material och energi förorsakar förändringstryck inom branschen. Även kundernas krav och kraven på ansvar och transparens förutspås öka. Den teknologiska utvecklingen i byggandet och den byggda miljön leder till att branschens verksamhetsmodeller utvecklas, det blir svårare att hitta kompetent personal och arbetskraften blir alltmer mångkulturell.

Interna orsaker till förändringstryck är bland annat kompetens- och åldersstrukturen, utvecklingen av resurser, kompetenser och förändringskapacitet, riktandet av dessa till framtidens behov och unga experters förväntningar samt behovet att svara på ökningen av mångkultur. Dessutom ökar kraven på verkställighetsförmågan, och verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi och ansvarsfullhet införs i allt högre grad.

Enligt servicestrategin för teknikbranschen minskar de allmänna områden som Stara underhåller i och med att nya områden konkurrensutsätts. Ändringen leder till att Staras arbetsmängd minskar, vilket bör beaktas vid resursplaneringen.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Staras beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen anger ett gemensamt tillvägagångssätt och förfaranden för den organisering, verkställighet, bedömning och rapportering som gäller den interna kontrollen och riskhanteringen. Den permanenta anvisningen för intern kontroll och riskhantering preciserar och kompletterar riskhanteringsanvisningen på stadsnivå i fråga om procedurer inom affärsverket byggtjänsten.

De mest väsentliga ekonomiska riskerna hänger samman med försäljningsvolymer, minskad arbetsmängd bl.a. för de områden som ska skötas om och eventuella lönsamhetsproblem på grund av detta, ifall Stara inte lyckas anpassa verksamheten. Att byggprojekten blir mindre tillför också vissa utmaningar. Verksamheten ska anpassas så att Staras egna resurser används optimalt under alla förhållanden och verksamheten samtidigt är tillräckligt konkurrenskraftig. Det här förutsätter att arbetsmängden delas upp så jämnt som möjligt på hela året.

Verksamheten påverkas inte längre så mycket av coronapandemin, men däremot har Rysslands anfallskrig i Ukraina stigit fram som ett yttre hot. Pandemin har i kombination med kriget orsakat problem med tillgången, förseningar i leveranserna och tvära prishöjningar på bland annat energi, bränsle och byggnadsmaterial, vilket särskilt drabbar bygg- och underhållsverksamheten.

De mest betydande funktionella riskerna är typiska för branschen och gäller bekämpning av grå ekonomi och särskilt risken för allvarliga arbetsolyckor. Av de mest betydande riskerna på stadsnivå gäller förbättringen av byggkvaliteten direkt även Stara. I byggbranschen utgör den kompetenta arbetskraftens rörlighet och tillgången till denna en risk för verksamheten. Störningsfria datasystem och den tillhörande datasäkerheten är viktiga med tanke på riskhanteringen, eftersom följderna av störningar kan vara funktionellt och ekonomiskt omfattande.

Genomförande av stadsstrategin
En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Stara producerar bygg-, underhålls-, miljövårds- och logistiktjänster och ser för sin del till att daghem, skolor, gator och parker är fungerande och säkra att använda. Stara tar hand om staden och ser till att dess fastigheter och allmänna områden är funktionella, användbara, säkra och städade i enlighet med kundernas beställningar.

Staras strategi reviderades 2021 utifrån stadsstrategin. Den nya strategin omfattar åren 2022–2025. Staras vision är att vara en eftertraktad, agil, konkurrenskraftig och betrodd partner.

Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram uppfyller stadsstrategins mål om en ansvarsfull ekonomi. Bland Staras egna projekt påverkas ekonomin framför allt av den strategiska utvecklingen av upphandlingar och upphandlingsnätverk, utredningen av verksamhetslokaler samt analyserna av produktionssätt. Bland de avdelningsspecifika projekten påverkas ekonomin framför allt av anpassningen och effektiviseringen av underhållsverksamheten, effektiviseringen av den projektspecifika uppföljningen och styrningen av infrastrukturbyggen, utvecklingen av smidigare processer, utvecklingen av projektledningskompetensen inom byggteknik, förenhetligandet av praxis för kundbeställningar och arbetet för att göra processerna smidigare. Inom logistiken bidrar följande projekt till att de ekonomiska målen kan nås: väntetider och annan förspilld tid skärs ner i samarbete med produktionsavdelningarna, logistikens mervärde ökas genom att rationalisera och centralisera tjänsteutbudet och användnings- och återanvändningsgraden ökas.

Med projekten strävar Stara bland annat efter kostnadseffektiva och högklassiga upphandlingar, produktionssätt och arbetsstationer samt att anpassa verksamheten till de servicestrategiska riktlinjerna. Stara strävar även efter en smidigare praxis för kundbeställningar, en jämnare arbetsbörda, en högre användningsgrad av resurser och kortare genomgångstider för att förbättra produktiviteten, den prismässiga konkurrenskraften och kvaliteten. Med dessa projekt vill Stara uppnå en enhetlig praxis, en förlängd livscykel för investeringar och fördelar i och med att användningsgraden stiger. Detta leder till att kapital frigörs, anskaffningarna minskar och produkterna förblir i bruk till slutet av sin livscykel och återvinns ansvarsfullt.

Lokalanvändningen effektiviseras utifrån utredningen av verksamhetslokaler 2022 så att lokalerna motsvarar Staras faktiska behov i förhållande till ändringar i de områden affärsverket ska sköta om 2023 och 2024. Ändringarna gäller främst det stadstekniska underhållet och dess lokaler, men återspeglas även starkt i det stadstekniska byggandet och logistikens lokaler. Resultaten presenteras årligen i lokalplanen.

Stara har ett giltigt Rala-certifikat, och i anslutning till det vidareutvecklas verksamhetssystemet och processerna. År 2023 görs det interna och externa auditeringar i enlighet med ett auditeringsprogram. Auditeringarna stöder utvecklingen av processerna och säkerställer Rala-certifikatets giltighet.

Stara utvecklar sin verksamhet i samarbete med stadsmiljösektorn. Den gemensamma utvecklingen förverkligar stadsstrategins mål om en mer ambitiös effektivitet och ett bättre input-output-förhållande i stadens all verksamhet och serviceproduktion. Stara och stadsmiljösektorn satsar på att hantera olägenheter vid gatubyggen under byggtiden och minskar i mån av möjlighet olägenheterna genom att utveckla processen i samarbete med kunderna.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Stara har som mål att systematiskt utveckla ledarskapet och chefsarbetet och att följa principerna om coachande ledarskap på alla ledarskapsnivåer.

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets program för förnyelse av chefernas verksamhet och kompetens samt strategiskt kompetensledarskap uppfyller stadsstrategins mål om ett Helsingfors som är attraktivt för personalen. Syftet med projekten är bland annat att förnya chefernas kompetenser och praxis enligt en modern ledarskapsmodell, att effektivare utnyttja HR-data i vardagsledarskapet, att fördjupa kompetenserna och att utnyttja personalens allt mångsidigare kompetenser över avdelningsgränserna.

Stara tar hand om personalens arbetshälsa och säkerheten i arbetsmiljön i enlighet med sin verksamhetsplan för arbetshälsa och utvecklar arbetshälsoledarskapet tillsammans med stadskansliet och övriga sektorer och affärsverk.

En kunnig och motiverad personal utgör grunden för vår verksamhet. Vi utvecklar personalens kompetens och självledarskap och strävar efter att göra arbetet mer meningsfullt. Vi stöder anställda som vill utbilda sig och arbetsrotation inom personalen och riktar personalresurserna enligt behov.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Stara har ett giltigt miljösystem för åren 2020–2023. Staras miljöprogram ska uppdateras 2023 och miljösystemets processer och rapportering ska utvecklas. Staras miljöpolicy grundar sig på Helsingfors stads uppdaterade miljöpolicy.

Stara är i en avgörande position när det gäller att genomföra upphandlingsstrategin, digitaliseringsstrategin samt programmet för klimatneutralitet 2030. Stara deltar dessutom aktivt i utvecklingen av cirkulär ekonomi inom stadens verksamhet.

Helsingfors stad har förbundit sig till avtalet om utsläppsfria byggplatser (Green Deal), vars syfte är att alla byggplatser är utsläppsfria senast 2030. Stara är en av de aktörer inom staden som är med och genomför Green Deal. Enligt avtalet ska stadens egna byggplatser vara fossilfria och materielen på nya byggplatser tillhöra utsläppsklasserna Stage 4 och Euro 6 år 2023. Även direktivet om rena fordon, som nyligen trätt i kraft, styr upphandlingen av nya fordon.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för ett digitalt språng i produktionen uppfyller stadsstrategins mål om datadrivet ledarskap och användning av digitala underlag. Projektet för att effektivera förvaltningens processer och praxis inom det operativa och ekonomiska ledarskapet utvecklar de ekonomiska processerna.

Syftet med projekten är bland annat att göra det möjligt att förbättra produktionsstyrningen och det datadrivna ledarskapet, att automatisera och effektivisera verksamheten och rapporteringen samt att utveckla verksamheten och arbetsfördelningen tillsammans med produktionsavdelningarna så att processerna blir effektivare och systemen utnyttjas bättre.

Produktionen digitaliseras ganska långt som ett ICT-alliansprojekt och i samarbete med ICT-leverantören. Staras datalager utvidgas under 2023 och i anslutning till det utvecklas rapporteringen och det datadrivna ledarskapet. Staras digitaliseringsprogram revideras enligt stadens gemensamma digitaliseringsstrategi.

Stara deltar i stadens gemensamma digitala utvecklings- och förändringsprojekt samt i olika digitaliseringsgruppers verksamhet.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Syftet med utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för bedömning av beredskapsverksamhetens uppgifter samt kostnader och värde är att man känner till beredskapsverksamhetens krav, kostnader och värde och kan skilja dem från kostnaderna för den grundläggande verksamheten. Stara fortsätter med projektet i samarbete med stadskansliet, stadsmiljösektorn och räddningsverket.

Helsingfors lockar proffs och företag

Syftet med utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för strategisk utveckling av upphandlingar och upphandlingsnätverk är bland annat en enhetlig och professionell upphandlingspraxis och en förbättring av upphandlingsverksamhetens uppmätta mognadsnivå.

En funktionell och vacker stad

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för förbättring av förmågan att skapa vinst samt utveckling av underhåll, miljövård och logistiktjänster uppfyller framför allt stadsstrategins mål om en funktionell och vacker stad.

Syftet med projekten är bland annat att proaktivt utveckla tjänsterna så att de motsvarar stadsstrategins långsiktiga mål, att tillsammans med kunden fastställa det ekonomiska värdet på och miljökonsekvenserna av de ekosystemtjänster som producerar mervärde i staden och att hitta nya kunder inom de övriga sektorerna.

Verksamhetsmål i budgeten

I budgeten ställs tre bindande verksamhetsmål och fem övriga verksamhetsmål upp.

Bindande verksamhetsmål

Staras bindande verksamhetsmål och mätare har att göra med tre teman i stadsstrategin: ambitiöst klimatansvar och naturskydd, en funktionell och vacker stad och ett Helsingfors som är attraktivt för personalen. Målen har koppling till både kundernas, miljöns och personalens perspektiv.

Kundnöjdheten ska utvecklas i positiv riktning. Nettorekommendationsindex (NRI) utifrån kundenkäten ska vara större än 35, alltså nivå bra. Angående miljömålen strävar Stara efter att 28 procent av personbilarna ska vara helelektriska (läget 31.12.2023, bilarna används av Stara eller är uthyrda till Helsingfors stads sektorer). Staras dragningskraft som arbetsgivare mäts med hjälp av rekommendationsindex. Målet är att arbetsgivarens rekommendationsindex i personalenkäten Fiilari 2023 är större än 75,8 procent.

Övriga verksamhetsmål

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammet genomförs i enlighet med planen och målen.

Andelen förnybar diesel ska ökas i den totala användningen på så sätt att dess andel är minst 51 procent 2023.

Stara ska börja använda ett miljörapporteringssystem för att noggrannare kunna följa avfallsrapporteringen inom miljörapporteringen.

Två arbetsstationer (Atomvägen och Mejselgränden) ska energibesiktas under 2023.

Antalet anmälda säkerhetsobservationer ska växa jämfört med medeltalet för de fyra senaste åren

Ekonomisk hållbarhet
Produktivitet

Staras produktivitetsvärde bildas av avdelningarnas index, som beräknats utifrån utvecklingen av de avdelningsspecifika kostnaderna per enhet och som har viktats med avdelningsspecifika kostnader. Viktningen med avdelningsspecifika kostnader beaktar avdelningens genomslagskraft när produktivitetsutvecklingen för hela Stara beräknas.

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammet består av olika projekt, vars avancemang följs upp. Produktivitetsmätarna och efterkalkyleringen utvecklas 2023. Det är meningen att produktiviteten jämförs med både den privata och den offentliga sektorn. De produktionsmätare som tillämpas är relaterade till yta eller andra prestationer och onyanserade. Exempelvis inom underhållet finns det nämligen inte alltid exakta uppgifter om ytan att tillgå, och väderförhållandena varierar mycket under olika år och årstider, vilket påverkar arbetsmängden och därmed produktiviteten. I utvecklings- och lönsamhetsprogrammet ingår mätare vars utgångsvärden ännu inte är färdigberäknade. Dessa mätare följs upp enligt programmets uppföljning.

Enhetskostnader

Med det nuvarande sättet att presentera enhetskostnader strävar Stara efter att följa med de centrala funktionerna på respektive operativa avdelning och deras enhetskostnader. Det är inte nödvändigtvis oproblematiskt att presentera ett samlat medelvärde av enhetskostnaderna. Enstaka och mycket olika byggobjekt kan till exempel vara en utmaning för den traditionella kalkyleringen och uppföljningen av enhetskostnaderna. Kalkyleringen av enhetskostnader och målsättningen utvecklas som en del av Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram.

Övriga ändringar i den ekonomiska omvärlden

Beslutet om den tekniska servicens strategiska riktlinjer påverkar Staras ekonomi avsevärt under de kommande åren. Ändringar i verksamhetens prioritetsområden och speciellt i underhållet och volymen liksom prispressen påverkar hela Stara och dess resurser. Det är utmanande att förbättra produktiviteten samtidigt som omsättningen sjunker. Det medför utmaningar för verksamheten och ekonomin under ekonomiplanperioden att Stara ska sköta om allt mindre områden. Det är viktigt att ta fram lösningar i samarbetsgrupper både inom Stara och i samverkan med stadsmiljösektorn.

Omsättningen inom byggteknik beräknas minska under budgetåret i takt med att de stora projekten minskar och fokus flyttas till mindre projekt. Under ekonomiplanperioden blir omsättningen emellertid antagligen relativt stabil. Också mängden köpta tjänster minskar, eftersom underleveransen påverkas när de stora projekten blir färre. Det finns ett tryck på att höja enhetspriserna inom byggteknik på grund av den kraftiga prishöjningen av byggnadsmaterial. Omsättningen för byggandet av stadsteknik har beräknats vara ganska stabil under ekonomiplanperioden, men också där kan projektstorlekarna minska, i linje med den tekniska servicestrategin. När projektstorleken minskar och antalet objekt ökar är det särskilt viktigt att trygga arbetsledningsresurserna.

I riktlinjerna för den tekniska servicestrategin ingår ett mål om att Stara ska underhålla 50 procent av den sammanlagda ytan av stadens allmänna områden. Stadstekniskt underhåll möter de största utmaningarna under ekonomiplanperioden. I nuläget är Staras andel cirka 70 procent och minskningen enligt detta cirka 700 hektar. Minskningen i antalet områden som underhålls av Stara sker gradvis i slutet av 2022–2024 enligt de serviceavtal som förnyas. Ändringarna har en avsevärd effekt på verksamheten och ekonomin. Miljövårdsavdelningen förnyar sitt serviceavtal med stadsmiljösektorn för 2023–2027. Verksamhetens ekonomi är stabil. Logistiken förutspår att dess omsättning kommer att öka lite grand bl.a. på grund av den allmänna prisstegringen och genom ökad försäljning till stadens sektorer och enheter, såsom den digitala basen.

Prestationer

I enlighet med riktlinjerna för den tekniska servicestrategin minskar Staras andel av den totala ytan för underhåll av allmänna områden under ekonomiplaneperioden. Det uppskattas att verksamhetens omfattning inom byggande är på samma nivå.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Staras verksamhet har också sociala konsekvenser. Samarbetet med social- och hälsovårdssektorn fortsätter. Målet med samarbetet är att hitta och erbjuda ändamålsenliga och rehabiliterande arbetsuppgifter som främjar sysselsättningen, likaså arbetsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen, och att därmed motarbeta långtidsarbetslösheten i Helsingfors och de materiella och immateriella problem och kostnader som denna orsakar på stads- och individnivå. Inom Stara ändras och omorganiseras arbetsuppgifter ofta av hälsoskäl så att de anställda ska kunna fortsätta sin karriär och inte behöver gå i förtidspension.

Stara fortsätter samarbetet med stadsmiljösektorn och stadskansliet när det gäller förlikning av brott som minderåriga begått. Samarbetet syftar till att minska utslagning och ojämlikhet bland unga genom att erbjuda ungdomar som skadat stadens egendom en möjlighet att försona sin skadegörelse med ersättande arbete. Stara erbjuder platser där ungdomar kan utföra ersättande arbete.

Stara sysselsätter ett betydande antal sommaranställda och beställer lärdomsprov, tar emot yrkesexamina och medverkar i olika slags forum för utbildningssamarbete.

Stara fortsätter sitt samarbete med förvaltningsnämnden för Sveaborg och Brottspåföljdsmyndigheten för att möjliggöra fångarbete. Målet är att hitta och erbjuda ändamålsenliga arbetsuppgifter, vilket gör det lättare för fångar att få arbete när de har sonat sina brott.

Stara deltar i det uppdaterade åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030 som en av stadens aktörer. Kostnaderna kommer antagligen att stiga när Stara går över till miljövänliga material och tekniker. Stara fortsätter vidta åtgärder för att främja cirkulär ekonomi och spara naturresurser. Miljösystemets processer och avfallsrapporteringen utvecklas.

Stara bedriver en god personalpolitik i enlighet med stadsstrategin och strävar efter att personalens arbetshälsa och trivsel förbättras trots de förändringar som stadens strategiska riktlinjer för den tekniska servicen för med sig. Stara uppmuntrar sina anställda, erbjuder stöd för ständig kompetensutveckling och främjar intern rörlighet. Chefernas arbete och en medveten utveckling av ledarskapet spelar en väsentlig roll när produktiviteten ska ökas.

Personalplan

I december 2021 hade Stara sammanlagt 1 175 ordinarie anställda och 142 visstidsanställda. Antalet ordinarie anställda minskade med 21 sedan december året innan. Staras arbete är säsongsbetonat, och därför behövs temporära medarbetare. Under 2021 var Staras totala personalstyrka (fast anställda + tidsbundna) som högst i juni med 1 666 medarbetare. Stara hade i genomsnitt 1 428 medarbetare under 2021. Antalet årsverken var 1 279. Det förutspås att Staras totala personalstyrka kommer att minska de närmaste åren. I slutet av 2025 väntas Stara ha i totalt 1 290 anställda, varav 1 173 ordinarie anställda och 117 visstidsanställda.

Pensionsavgången kommer att vara betydlig under de närmaste åren. Under 2023–2025 kommer 95 ordinarie anställda att uppnå den beräknade pensionsåldern. Under åren 2022–2032 uppnår 429 ordinarie anställda (36,4 %) den beräknade pensionsåldern. Nyrekryteringar som ersätter pensionsavgångar och övrig personalomsättning bedöms alltid utifrån de långsiktiga behoven inom tjänsteproduktionen.

Stadens strategiska riktlinjer för teknisk service kommer att ha konsekvenser för personalen under 2023 och 2024. Stara förbereder sig på dem i tid och verkställer dem i enlighet med stadens personalprinciper. Stara utvecklar kompetensledarskapet och personalplaneringen och skapar möjligheter för personalen att fortbilda sig och avlägga nya examina för sådana uppgifter som behövs i Staras verksamhet. Dessutom används personalresurserna mer effektivt och personalens inre rörlighet och vidareutbildning stöds, i synnerhet när det egna arbetet minskar eller slutar på grund av förändringar. Den totala interna rörligheten granskas som en del av Staras program för utveckling och lönsamhet.

Stara anser att det är viktigt att personalen är motiverad att utveckla sitt eget arbete och öka produktiviteten. Utvecklingen av ledarskapet och chefsarbetet fortsätter. Dessutom fortsätter Stara utveckla arbetshälsan och säkerheten i arbetsmiljön och förbereder sig på att konkurrensutsättningen av företagshälsovården eventuellt för med sig ändringar i de nuvarande processerna.

Stara fortsätter införa personalsystemet Sarastia i enlighet med stadens tidsplan under 2023 och deltar i förberedelserna för stadens övergripande HR-projekt.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen
Bindande verksamhetsmål
Strategiskt prioritetsområdeMålMätareKoppling till program i strategin
AFFÄRSVERKETS MÅL
Ambitiöst klimatansvar och naturskyddAndelen helelektriska personbilar ökarMer än 28 % av personbilarna ska vara helelektriska (läget 31.12.2023, bilarna används av Stara eller är uthyrda till Helsingfors stads sektorer). (Andel 2021: 11 %) 
En funktionell och vacker stadKundnöjdheten utvecklas positivt, nivån god eftersträvas (NRI 20–40)Värdet på nettorekommendationsindex (NRI) utifrån kundenkäten är > 35 (variationsintervall -100–100) (Värde 2021: 53) 
Ett Helsingfors som är attraktivt för personalenArbetsgivarens rekommendationsindex förbättras i personalenkätenArbetsgivarens rekommendationsindex i personalenkäten Fiilari 2023 är > 75,8 % 
Övriga verksamhetsmål

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammet genomförs i enlighet med planen och målen.

Andelen förnybar diesel ska ökas i den totala användningen på så sätt att dess andel är minst 51 procent 2023.

Stara ska börja använda ett miljörapporteringssystem för att noggrannare kunna följa avfallsrapporteringen inom miljörapporteringen.

Två arbetsstationer (Atomvägen och Mejselgränden) ska energibesiktas under 2023.

Antalet anmälda säkerhetsobservationer ska växa jämfört med medeltalet för de fyra senaste åren.

Nyckeltal för produktivitetsutvecklingen
Kvantitativa och ekonomiska mål
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                        
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
Omsättning/person, 1 000 €173,5176,3164,7167,6173,0175,4
Förädlingsvärde/person, 1 000 €3,26,14,91,11,41,5
Driftsbidrag, %1,83,43,00,70,80,8
Rörelseöverskott av omsättningen, %0,31,91,4−1,0−0,8−0,8
       
Verksamhetens omfattning      
Förändring i omsättningen, %−14,35,5−1,8−0,61,5−0,1
Investeringar av omsättningen, %0,71,72,72,01,41,4
Byggd gatumark, ha *)13,916,413,913,913,913,9
Rakennettu katuvihreä, Byggd grön gatumark, ha *)1,63,91,61,61,61,6
Byggd parkyta *)451945454545
Vatten- och avloppningsledningar, lm *)22 05013 50022 05022 05022 05022 050
Ny och ombyggnadsobjekt, st *)5 0594 6835 0595 0595 0595 059
Till följd av kundernas beställingar, projektens svårighetsgrad och produktivitetsutvecklingen kan mängderna variera årligen  +/- 10 %.
Gatuområden att underhålla, ha **)1 1771 1161 1361 000831831
 Gröna gatuområden att underhålla, ha **)302281291257213213
Parkområden att underhålla, ha **)953876920810673673
Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)278314278278278278
 Till följd av årsvariationen och utbyggande av nya områden ökar underhållsytan årligen med  1-5 %. Å andra sidan kommer verkställandet av riktlinjerna i den tekniska servicestrategin att minska de områden som Stara underhåller, den beräknade ändringen träder i kraft vare år 1.10.
Personalplan                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Användning av personal      
Antal anställda (31.12.)1 3171 3691 3651 3331 3111 292
Årsverken (egen personal)1 2791 3241 3241 2931 2711 253
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100100103103104104105
baserar sig på index som beräknats enligt utvecklingen i kostnaderna per enhet)
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Naturvård, årskostnad €/ha (Underhållskostnader € korrigerade med förtjänstnivåindex 2015=100/underhåll av skogsområden+underhåll av landskapsåkrar+underhåll av naturskyddsområden ha)966,47957,67957,67943,39930,07917,62
Kostnader per byggd/reparerad effektiv yta i stora byggprojekt, över 500 k€ (€/m2)1 114,191 098,811 098,811 079,641 067,231 054,11
Stadstekniskt byggande, (€/ändrad gata m²), (byggd gatu- och parkyta beaktad samt va-km)10610410410210098
Kostnader för underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden (k€/ha)32,85831,38731,38731,65232,18832,832
Mätare för lokalanvändningen
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalanvändning      
Index (2020= 77 307 htm2) 99,999,999,996,889,889,8
Lokalyta (m² lägenhetsyta)77 20677 20677 20674 82769 43969 429
Resultaträkning och finansieringskalkyl
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Omsättning228 885224 792223 413226 775226 626
Tillverkning för eget bruk     
Övriga intäkter av affärsverksamheten5 2505 4344 8905 1365 386
Kostnader−229 935−223 586−226 846−230 122−230 119
Avskrivningar−3 410−3 545−3 604−3 600−3 600
Rörelseöverskott/underskott7903 095−2 147−1 811−1 708
Övriga ränteutgifter−7    
Ersättning på grundkapitalet−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 1611 151−4 091−3 755−3 652
1 000 €Förbrukning
2021
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott7903 095−2 147−1 811−1 708
Avskrivningar3 4103 5453 6043 6003 600
Ersättning på grundkapitalet−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Övriga finansieringsutgifter−7    
Övriga korrigeringar−427    
Kassaflöde från investeringar     
Investeringsutgifter−1 604−6 058−4 525−3 286−3 220
Intäkter från försäljning av427    
Kassaflöde från verksamheten och investeringar646−1 362−5 012−3 441−3 272
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i lånestocken, kortfristiga−466    
Övriga förändringar i likviditeten−1801 362512−1 059−1 228
Kassaflöde från finansiering−6461 362512−1 059−1 228
Effekt på likviditeten00−4 500−4 500−4 500