2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn och övrig verksamhet med extern finansiering

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt   23 80023 80023 80023 800
Utgifter sammanlagt   23 80023 80023 80023 800
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag   0000
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat       
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)       
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter       
Beskrivning av verksamheten

Budgetmomentet omfattar elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster, som produceras av fostrans- och utbildningssektorn i enlighet med stadsstyrelsens beslut 7.3.2022 (§ 179). Dessutom omfattar budgetmomentet den morgon- och ferieverksamhet för personer med utvecklingsstörning som fostrans- och utbildningssektorn producerar för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

En lagändring som gäller personaldimensioneringen för psykologer i elev- och studerandevården träder i kraft 1.8.2023. I fortsättningen ska det finnas minst en psykolog per 780 studerande.

Tillgången på psykologer är dålig. Därför blir elev- och studerandevårdens kvalitet lidande.

Fostrans- och utbildningssektorn och social-, hälsovårds- och räddningssektorn intensifierar sitt samarbete inom elev- och studerandevården för att barn och unga ska ha tillgång till mentalvårdstjänster och korttidsinterventioner i sin vardagsmiljö i skolorna. Dessutom utreds behovet av elevvård inom den handledande utbildningen.

Till budgetmomentet riktas även inkomster och utgifter för verksamhet som ordnas med eventuell extern, t.ex. statlig, projektfinansiering. Projektfinansieringen och den verksamhet som ordnas med den konkretiseras först under budgetåret. Följaktligen har anslagen för den inte fastställts när budgeten utarbetas och inkluderas inte i budgetårens inkomster och utgifter.  

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen beräknas minska avsevärt 2023. Efter lagändringen reserveras permanent cirka 15 miljoner euro om året för understöden. Det övriga anslaget slås fast årligen i statsbudgeten. Hittills har anslaget uppgått till cirka 40–60 miljoner euro om året.

Det statliga Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildnings- och kompetenstjänster för arbetslivets behov. Servicecentret beviljar statsunderstöd och erbjuder därmed en ny finansieringskanal för det fria bildningsarbetet. Finansiering för kontinuerligt lärande söks särskilt av arbetarinstituten för kurser som stöder integration och baskunskaper.