1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt6 9053 0003 0003 0003 0003 0003 000
Utgifter sammanlagt4 0488 1618 4116 5006 5006 5006 500
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag2 856−5 161−5 411−3 500−3 500−3 500−3 500
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat2 856−5 161−5 411−3 500−3 500−3 500−3 500
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)2 856−5 161−5 411−3 500−3 500−3 500−3 500
Förändring, %       
Inkomster −56,6     
Utgifter 101,63,1−20,4−20,4  

På budgetmomentet upptas de inkomster som fås i form av arv som tillfallit staten och de understöd som beviljas ur dessa. Understödsanslagen ur arvsmedlen motsvarar de inkomster som uppskattas komma in årligen. Dessutom anvisas från budgetmomentet de understödsanslag som hänför sig till ett enskilt arv som tillfallit staten och som staden mottog 2019. Budgetmomentets verksamhetsbidrag är negativt med anledning av de understödsanslag som anvisas från det ovan nämnda enskilda arv som tillfallit staten.

Stadsstyrelsen beslutade 27.6.2022 om ansökningsgrunderna och dispositionen av medlen i dödsbon som tillfallit staten som arv och som överlåts till staden att medlen ska användas för understöd för sådan verksamhet som stöder främjandet av välfärd och hälsa.

Stadsstyrelsen fastställde 9.11.2020 dispositionen av medlen i det enskilda arv som tillföll staten och mottogs år 2019. I anvisningarna för arbetet på 2023 års budget (stadsstyrelsen 27.6.2022) definierades som noggrannare användningssyfte av medlen i detta enskilda arv som tillfallit staten - i likhet med tidigare år - understöd för att förverkliga det för hela staden gemensamma målet att främja välbefinnande och hälsa. Målet ”de äldres välbefinnande och verksamhetsförmåga stärks genom bättre möjligheter att röra på sig och komma igång” hålls oförändrat, och understöden riktas till att öka äldre personers möjligheter till motion och till kulturell verksamhet.

Från budgetmomentet beviljas understöd ur arv som tillfallit staten

  • till kultur- och fritidssektorn 2 000 000
  • till stadskansliet 4 000 000