8 02 Byggnader

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter255 616267 406296 597304 520292 225272 619
Netto−255 616−267 406−296 597−304 520−292 225−272 619
Överskridningar 15 736    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter 4,610,913,9−4,0−6,7
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
80201 Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition126 263119 773145 142145 364138 891154 660
Överskridningar 15 736    
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt5541 0001 0001 0001 0001 000
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn101 571104 929130 839131 060120 650115 340
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn3 32610 3203 532000
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn10 1585541 5141 5141611 600
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn6232 9708 25711 79017 08036 720
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt9 031     
8020107 Förvärv av byggnader och aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler1 000     
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition129 287147 633151 455159 156153 334117 959
Överskridningar      
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt9311 0001 0001 0001 0001 000
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn80 46074 93584 68587 390100 35086 540
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn8 9799 6524 9057 640040
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn4 2772 6181 0791 07916 48426 900
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn20 067 4196802 200320
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt14 57359 42859 36761 36733 3003 159
80203 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition66     
Överskridningar      

8 02 Byggnader

För husbyggnadsinvesteringar har det för 2023 anvisats sammanlagt 304,5 miljoner euro, varav 145,4 miljoner euro för ny- och tillbyggnadsprojekt och planering av sådana, och 159,2 miljoner euro för reparationsprojekt och planering av sådana. För husbyggnadsinvesteringar under planperioden 2023–2025 har det reserverats 292,2 miljoner euro för 2024 och sammanlagt 272,6 miljoner euro för 2025.

Förslaget till byggnadsprogram för åren 2023–2032 baserar sig på det 10-åriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt i 2022 års budget. Tidsschemat för genomförande av projekten i byggnadsprogrammet och dessas byggkostnader har uppdaterats att motsvara de uppgifter som nu finns att tillgå. I det tioåriga byggnadsprogrammet har det lagts till nybyggnadsprojekt utifrån sektorernas projektförslag, likaså reparationsprojekt utifrån såväl det av servicehelheten Byggnader och allmänna områden utarbetade reparationsprogrammet på lång sikt som sektorernas projektförslag.

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2023–2032 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. De viktigaste nybyggnadsprojekten som är i byggskedet under budgetåret 2023 är alliansprojektet för skolor och daghem i Baggböle, nybyggnaden för grundskolan Kannelmäen peruskoulu och därtill anknytande daghem, grundskolan Pasilan peruskoulu och därtill anknytande daghem, den ersättande nybyggnaden för Kottby grundskola och Helsingin kielilukio, daghemmen Kaarelanraitti och Vanhainen samt Gårdsbacka räddningsstation.

Andra omfattande ny- och tillbyggnadsprojekt under programperioden 2023–2032 är Skomakarböle allaktivitetshus, grundskolan Hernesaaren peruskoulu, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu och därtill anknytande daghem och motionslokaler i Kronbergsstranden, en ersättande nybyggnad för Merilahden peruskoulu samt en utvidgning av Malms sjukhus. Under tioårsperioden byggs över 40 nya daghem, antingen separat eller i anslutning till en skola.

Utgångspunkten i planeringen av reparationsbyggande är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra. Nivån för investeringar i reparationsbyggande är 154 miljoner euro år 2023. Av nybyggnaderna är 78 miljoner euro ersättande nybyggnader, varför det under budgetåret 2023 används 229 miljoner euro för att dämpa ökningen i det eftersatta underhållet i fråga om byggnader. Renoveringsskulden i det byggnadsbestånd som direkt ägs av staden uppgår till cirka 1,3 miljarder euro.

De viktigaste reparationsprojekten som är i byggskedet under budgetåret 2023 är renoveringarna av Käpylän peruskoulus byggnad Väinölä, Gymnasiet Lärkan (Hoplaxskolan), Hoplaxskolans verksamhetsställe på Lokkavägen, Taivallahden peruskoulu, Tahvonlahden ala-aste och Kallion ala-aste samt Finlandiahuset. Till de mest betydande enskilda reparationsprojekten under planperioden 2023–2032 hör renoveringarna av Tölö sporthall, Böle bibliotek och Stadshuset.

Alla arbetsobjekt på över 1,0 miljoner euro anges som enskilda projekt. Utöver dessa specificerade projekt har det för 2023 reserverats 8 miljoner euro för ospecificerade reparationsprojekt. Anslaget används för oundgängliga funktionella ändringsarbeten vid utvecklandet av servicenätet, samt för att finansiera investeringsandelarna för tilläggslokaler och tillfälliga evakueringslokaler.

Stora årsreparationsprojekt och alla renoveringar finansieras enligt nuvarande praxis från driftsekonomins budget.

Hyres- och aktieprojekt

Utöver investeringsprogrammet genomför staden sina nya projekt också som hyres- och aktieobjekt samt i fastighetsbolagsform. Till de mest betydande hyres- och aktieobjekten under planperioden 2023–2032 hör de ersättande nybyggnaderna för lågstadieskolorna Metsolan ala-aste och Maatullin ala-aste samt daghemmet Minttu, gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio och allaktivitetshuset Bunkkeri.

Andra betydande hyres- och aktieprojekt under programperioden 2023–2032 är ett skyddsrum för gemensamt bruk i Vänskapens park, familjecentret och centralen för hälsa och välbefinnande i Haga och Malm, Dals samsjukhus, Centrums central för hälsa och välbefinnande, grundskolan Mellunmäen peruskoulu, den nya skolan och det nya daghemmet i Norra Böle samt yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasåkern och Kvarnbäcken.