10 Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2021.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2022 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige 25.8.2022 och tidigare beviljat för konton i innevarande års budget är angivna med kursiv.

Kolumn 5 i driftsekonomidelen, kolumn 4 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 5 i investeringsdelen består av de anslag som föreslagits för 2023 av nämnder och direktioner. Anslagen i de ovannämnda kolumnerna i fråga om följande kapitel/moment/undermoment är föreslagna av Stadskansliet (inte nämnder eller direktioner):

Kapitel1 10Stadskansliet
Kapitel1 30Stadskansliet
Kapitel1 40Stadskansliet
Kapitel1 50Stadskansliet
Kapitel7 01Stadskansliet
Moment7 02 01 
undermomenten01–66, 68Stadskansliet
Moment7 02 02Stadskansliet
Kapitlen7 03–7 05Stadskansliet
Moment8 05 01Stadskansliet
Moment8 06 02Stadskansliet
Moment8 07 02Stadskansliet
Kapitel8 08Stadskansliet
Moment9 01 01Stadskansliet
Moment9 01 02 
undermomenten01–57, 59–61Stadskansliet
Moment9 01 03Stadskansliet

Kolumn 6 i driftsekonomidelen, kolumn 5 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 6 i investeringsdelen består av de i 2023 års budget upptagna anslagen.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2024

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2025.

Kolumn 1 i investeringsdelen består av momentets beteckning och kolumn 2 av momentets och undermomentets beteckning med förklaring.

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2022 års siffror, om annat inte är angivet i texten.

Grundår för den indexserie som beskriver produktivitetsutvecklingen är 2021 (= 100), om annat inte är angivet i texten.

I tabellerna är varje tal avrundat separat från det exakta värdet, och alla uträkningar stämmer därför inte.

En sammanställning över de bundna understöden finns i bilaga 1. Till budgeten har dessutom fogats en specifikation över medlemsavgifterna (bilaga 2) och en förteckning över vissa bolag inom koncernen (bilaga 3). I bilaga 4 presenteras ett investeringsprogram för 10 år, i bilaga 5 ett byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt och i bilaga 6 ett byggnadsprogram för grundberedningsprojekt 2023–2025. I bilaga 7 finns ett byggprogram för gator och trafikleder 2023–2025, i bilaga 8 finns ett byggprogram för parker och idrottsområden 2023–2025, i bilaga 9 finns ett program för infrastrukturbyggande i projektområden 2023–2025, i bilaga 10 finns ett byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2023–2025, i bilaga 11 finns planerade ny- och ombyggnadsprojekt för hyres- och aktieobjekt och i bilaga 12 finns en investeringsplan för affärsverket HST för tio år. Upptagna lån specificeras i bilaga 13. Bilaga 14 är en klimatbilaga.

Bundna understöd finns i bilaga 1 till social-, hälsovårds- och räddningsväsendet, bilaga 2 innehåller en specifikation av medlemsavgifterna och investeringarna finns i bilaga 3.

Vederbörande nämnd eller direktion har rätt att disponera budgetanslagen, om annat inte är angivet i anslutning till kapitlet, momentet eller undermomentet.