1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt806 −199    
Utgifter sammanlagt22610 30410 30412 80612 80612 16011 338
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag580−10 304−10 503−12 806−12 806−12 160−11 338
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat580−10 304−10 503−12 806−12 806−12 160−11 338
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)580−10 304−10 503−12 806−12 806−12 160−11 338
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter 4 452,5 24,324,3−5,0−6,8

Som utgifter på momentet upptas förändringen i semesterlönerna vid förvaltningarna (frånsett affärsverken) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebikostnader.

Anslaget är reserverat för pensioner inom stadens eget pensionssystem och för pensioner som baserar sig på ansvar hos den upplösta änke- och pupillpensionskassan. Det omfattar också den tilläggspensionsandel som hänför sig till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva.

I kalkylen beaktas också utjämningen i KomPL-pensioner.

På momentet ingår en reservering för anskaffning av arbetsresesedlar för 4,07 miljoner euro. Arbetsresesedeln är en miljövänlig personalförmån som är avsedd att påverka stadens konkurrenskraft så att staden får kompetent personal och att bidra till att staden uppfattas som en arbetsgivare med samhällsansvar. Alternativt kan personalen i stället för arbetsresesedeln välja en cykelförmån.

Pensioner2022202320242025
’1 000 euroa    
Stadens egna pensioner7 7306 8306 0105 210
Änke- och pupillpensionskassans pensioner231202176154
Förändring i pensionsansvaret−6 320−5 540−5 090−4 510
Utjämning i KomPL-pensioner−2 800−2 800−2 800−2 800
Helsingfors Busstrafik Ab1 3001 3001 3001 300
Kommunernas pensionsförsäkring (Palmia)5 000---
Kommunernas pensionsförsäkring (Samkommunen för huvudstadens svenskspråkiga yrkesskolor)2222
Kommunernas pensionsförsäkring till statskontoret100000
Förvaltning60606060
Sammanlagt5 30354−342−584