8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter117 779103 700122 800123 000127 550141 300
Netto−117 779−103 700−122 800−123 000−127 550−141 300
Överskridningar 11 536    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −12,018,418,63,710,8
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
Grundberedning59 54145 20047 60046 40057 15073 600
Överskridningar 3 900    
8080101 Kampen-Tölöviken12     
8080102 Västra Hamnen11 51811 30011 40011 4008 70010 300
8080103 Fiskehamnen36 1665 4008 4008 40024 00023 000
8080104 Kronbergsstranden4 2616 6009 5008 3006 0003 100
8080105 Böle5 0793 0003 8003 8009 50011 800
8080106 Kungstriangeln1 4124 0001 5001 500600400
8080107 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande4631 5009009002 5003 500
8080108 Malm62813 40012 10012 1005 85021 500
80802 Gator53 88352 50068 80068 80060 30057 000
Överskridningar 6 040    
8080201 Kampen-Tölöviken424004004003 3005 600
8080202 Västra Hamnen14 85813 00025 50025 50021 30013 500
8080203 Fiskehamnen8 1744 2004 5004 5004 9003 800
8080204 Kronbergsstranden8 54511 60014 60014 60013 20013 800
8080205 Böle19 51017 60017 50017 5007 3009 000
8080206 Kungstriangeln2 3284 0002 1002 1004 5003 000
8080207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande155001 7001 7002 8003 000
8080208 Malm4111 2002 5002 5003 0005 300
80803 Parker och idrottsområden4 3556 0006 4007 80010 10010 700
Överskridningar 1 596    
8080301 Kampen-Tölöviken0     
8080302 Västra Hamnen1 3701 0001 5001 5004 6003 700
8080303 Fiskehamnen6841 1009001 4001 800500
8080304 Kronbergsstranden1861 8001 7001 600100600
8080305 Böle1 037150100100500800
8080306 Kungstriangeln9971 3001 5002 5001 6002 000
8080307 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande 00000
8080308 Malm816507007001 5003 100

På budgetmomentet reserveras sammanlagt 123 miljoner euro för 2023, 127,6 miljoner euro för 2024 och 141,3 miljoner euro för 2025. Beslutet om översvämningsskydd för Tölöviken har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen, vilket fördröjer inledandet av projektet med cirka 1,5 år. Anslaget på 4,4 miljoner euro från 2023 som frigörs har överförts till investeringar i infrastruktur som ställs till stadsmiljönämndens disposition.

8 08 01 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

För grundberedning i Kampen–Tölöviken, Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm och nya projektområden samt annan grundberedning reserveras 46,4 miljoner euro inom ramen för budgeten 2023 till stadsstyrelsens disposition. För ekonomiplaneperioden 2024 har det anvisats 57,2 miljoner euro och för 2025 har det anvisats 73,6 miljoner euro.

Med anslagen för verksamhetsplanperioden genomförs grundberedningen av Nallebrinken och Flygplatskvarteren i Malm, bostadsbyggande i Knekten samt muddrings- och utfyllnadsarbeten på Ärtholmen. Till dessa projekt riktas investeringar på 67,1 miljoner euro under planperioden 2023–2025. Dessutom används 116,3 miljoner euro under ekonomiplaneperioden 2023–2025 för andra grundberedningsprojekt i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Kungstriangeln, Böle, Malm och Västra boulevardstaden. Projekten stöder bostadsproduktionens tillväxt i enlighet med BM-programmet

Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition, och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt det kända investeringsbehovet.

Med anslagen för Västra hamnen grundbereds framför allt områden kring Ahtibassängen och Melkökajen. Grundberedningen av Ahtibassängens område gör det möjligt att under ekonomiplaneperioden inleda verksamhetslokalprojekt i området. På Ärtholmen fortsätter östra strandens muddrings- och utfyllnadsentreprenad i slutet av ekonomiplaneperioden. Mellanlagringen av massor och behandlingen av förorenad mark i projektområdet fortsätter på Ärtholmen. Ändringsarbetena på bron till Busholmen genomförs i samband med ombyggnaden av bron och sammanlagt 2 miljoner euro har reserverats för detta under verksamhetsplanperioden.

Anslaget för Fiskehamnen gör det möjligt att under ekonomiplaneperioden inleda service- och bostadsbyggandet i Hermanstadsstranden 2025 och 2026 samt fortsätta bostadsbyggandet i Knekten. Anslaget gör det även möjligt att bygga evenemangskvarteret och evenemangsområdet i Södervik under ekonomiplaneperioden.

I Kronbergsstranden görs grundberedning för Kronberget, Stansviksberget och stadsdelens centrum- och servicekvarter, och grundberedningen för Hundholmarna fortsätter. Dessutom används anslag för mellanlagring av stenmaterial, som fortsätter i den södra spetsen av området, på Hundholmarna.

I projektområdet i Böle görs grundundersökningar inför grundberedningen för kommande bostads- och verksamhetslokalprojekt och utredningar om förorenad mark. Grundberedningen av södra Postparken inleds. Dessutom fortsätter man bygga grundförstärkningar och de ändringar som krävs för sambrukstunneln.

Med anslagen för Kungstriangeln genomförs grundberedningen av Ellen Thesleffs park och Palettdammen i Kungseken i detaljplaneområdet kring Kungsekens tjärn. Grundberedningen av Hongasmossas bostadsområde fortsätter 2023 i områdets västra del.

Med anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande genomförs projekt i nya projektområden som ännu inte har något eget budgetmoment. Muddringen och utfyllnadsarbetena på Björkholmen förbereds från och med 2026. Planeringen av Västra boulevardstaden pågår. Under ekonomiplaneperioden planerar man vilka ledningar som behöver flyttas för Haga hälso- och välfärdscentral i Haga och flyttar dem. I Västra boulevardstaden planeras de elöverföringslösningar som krävs för markanvändningen i området, men de lär genomföras först efter den aktuella planperioden och kräver betydande investeringar.

Anslaget för Malm används för helheter på Malms flygplatsområde som hänför sig till grundberedningen av Nallebranten och Flygplatskvarteren samt till att göra tomterna byggbara. Den största helheten består i att flytta stamledningen för naturgas. Anslaget används för att främja byggandet av en tillfällig snötipp samt en körförbindelse och ett återvinningsfält för bygglogistik samt teststrukturer för grundberedningen. Dessutom planeras och genomförs rutter och verksamheter för tillfälligt bruk.

8 08 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

För gator i Kampen–Tölöviken, Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm och nya projektområden anvisas 68,8 miljoner euro till stadsstyrelsens disposition för 2023. För ekonomiplaneåret 2024 har det föreslagits anslag på 60,3 miljoner euro och för 2025 anslag på 57,0 miljoner euro.

Till bostadsproduktion i projektområden riktas under 2023–2025 gatuinvesteringar på 110 miljoner euro. Projekten stöder bostadsproduktionens tillväxt i enlighet med BM-programmet. Med anslagen för verksamhetsplanperioden byggs gatuförbindelser till Österleden i Uppby och Hertonäs samt gator i Norra Böle. I Västra hamnen ligger fokus inom gatubygget på områdena kring Melkökajen och Utterkajen. Till dessa projekt riktas investeringar på 76,6 miljoner euro under verksamhetsplanperioden 2023–2025. Dessutom används anslagen till gatubyggnad i Fiskehamnen, Kungseken och Hongasmossa.

Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt det kända investeringsbehovet.

Kampen–Tölöviken

Med anslaget för Kampen–Tölöviken genomförs projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som hindrar översvämningar från att nå Finlandiahuset och andra fastigheter i Tölöviksområdet.

Västra hamnen

I anslaget för Västra hamnen ingår byggandet av gatuområden i Gräsviken, Docksstranden och Busholmen. Byggandet av gator fortsätter under hela planperioden. Fokus inom gatubygget ligger under planperioden på områdena kring Melkökajen och Utterkajen. I Utterkajens område byggs strandkonstruktioner och byggandet av Utterkanalen fortsätter. Dessutom byggs en bro för gång- och cykeltrafik över Västrahamnsgatan för att förbättra trafiksäkerheten.

Fiskehamnen

I anslaget för Fiskehamnen ingår gatubyggen i Knekten och gatornas ytstruktur i Nätholmens södra del och Verkstadsgården. Under ekonomiplaneperioden byggs även Gasverksgatan för att främja utvecklingen av evenemangsområdet i Södervik och byggandet av gator i Hermanstadsstranden inleds. På de områden där byggandet av bostäder eller verksamhetslokaler har slutförts byggs gatornas ytstruktur.

 Kronbergsstranden

I anslaget för Kronbergsstrandens projektområde ingår Kronbergsstrandens gator, gatorna i Uppby och de gator som ansluter till Österleden i Hertonäsområdet. Under ekonomiplaneperioden byggs gator i Kronbergsstranden på Kronberget, Stansviksberget och Hundholmarna. I Uppby planeras och genomförs gatu- och kommunaltekniska arbeten som behövs för att modernisera stadsdelens centrum. I Hertonäs planeras och byggs Borgbyggarvägen, anslutande gator samt de broar som korsar Österleden.

Böle

I projektområdet i Böle färdigställs de norra delarna av Lokvägen och Bangårdskvarteren. Byggandet av Postparkens gatu- och kommunalteknik fortsätter och kommunaltekniska arbeten inleds i Södra Postparken. I Maskinverkstadskvarteret fortsätter förnyelsen av det kommunaltekniska nätverket. Dessutom färdigställs trafikförbindelser inom de gränser som husbyggnadsarbetena medger.

Kungstriangeln

Anslaget för Kungstriangeln används för att bygga gator i Kungseken och Hongasmossa. Genom gatubyggandet under planperioden 2023–25 skapas förutsättningar för att inleda bostadsbyggandet i Kungsekens planområde och de västra delarna av Hongasmossa. Staden fortsätter färdigställa gatuområden i Kungseken och Hongasmossa under hela planperioden.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används huvudsakligen för att genomföra sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment. Gatuplaneringen för Björkholmen inleds 2023. Gatuplaneringen och gatubyggandet i Västra boulevardstadens område inleds under planeringsperioden.

Malm

Med anslaget för Malm planeras år 2023 gator i detaljplaneområdena för Nallebrinken, Flygplatskvarteren och Lahtisledens planskilda korsning för att skapa förutsättningar för bostadsproduktion. Gatubyggandet inleds i Nallebrinkens planområde. Byggandet på Malms flygplats fortsätter under hela planperioden.

8 08 03 Parker och idrottsområden

För parker i Kampen–Tölöviken samt parker och idrottsområden i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm och nya projektområden anvisas 7,8 miljoner euro till budgetmomentet. För ekonomiplaneåret 2024 har det föreslagits anslag på 10,1 miljoner euro och för 2025 anslag på 10,7 miljoner euro. Projekten kan genomföras inom investeringsramen och förverkligar målet i strategin om tillgängliga grönområden och närliggande natur.

Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt det kända investeringsbehovet.

Västra hamnen

Med anslaget för parker och idrottsområden i Västra hamnen fortsätter anläggningen av Godahoppsparken och Busholmens idrottspark under ekonomiplaneperioden. Anläggningen av Godahoppsparken fortsätter under hela ekonomiplaneperioden.

Fiskehamnen

Med anslaget för parker i Fiskehamnen anläggs den obebyggda delen av Fiskehamnsparken och färdigställs Loviseholmsparken och evenemangsfältet i Södervik som en del av Söderviks evenemangsområde.

Kronbergsstranden

Med anslaget för parker och idrottsområden i Kronbergsstranden färdigställs den centrala delen av Kronbergsstrandens idrottspark. Kronbergsstrandens grönområden, Håkansvikens park och Kronbergsstrandens badstrand planeras och anläggs. Anläggningen av ruttnätverket i Stansviks herrgårdspark inleds.

Böle

Med anslaget för parker i Böle byggs Kollibergets stödmur i Postparken. I Ilmala inleds renoveringen av Susannaparken.

Kungstriangel

Med anslaget för parker i Kungstriangeln fortsätter byggandet av Kungseksparken och Hongasmossaparken under hela planperioden. De största objekten i Kungseken år 2023 är Bildkonstnärsparken, Vernissageparken och inledningen av arbetet med Ellen Thesleffs park. I Hongasmossa anläggs Lägerparken, Naboängsparken och en fortsättning av Gräsfjärilsparken, och den stegvisa anläggningen av Fjärilsängens parkområde fortsätter.

Malm

Anslaget för parker i Malm används för att anlägga parkområden vid Nallebrinken och Flygplatskvarteren till den del landskapsarbetena i anslutning till förflyttningen av stamledningen för naturgas förutsätter. Dessutom förbättras trivseln i området med tanke på de tillfälliga funktionerna och det framtida boendet, även i områden som bebyggs senare.