Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Julkaisut.hel.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas på webbtjänsten för Helsingfors stads publikationer.

Utlåtandet gäller stadens webbsida https://julkaisut.hel.fi/sv

Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten.

Helsingfors stads mål

Helsingfors stad strävar efter att de digitala tjänsternas tillgänglighet ska vara minst på nivå AA eller en högre nivå enligt regelverket WCAG, om det rimligen är möjligt.

Tillgänglighetsstatus på julkaisut.hel.fi

Den här webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven för nivå AA, som föreskrivs i lag, enligt regelverket WCAG 2.1 med undantag av följande uppdagade brister.

Upptäckta brister

  • Webbplatsens infografik är inte i tillgängligt format. (1.4.5 bilder som visar text)
  • Brister i html-tabellernas tekniska utförande. (1.3.1 Information och relationer)
  • Meddelanden som sidan skickar förmedlas inte automatiskt till skärmläsaren. (4.1.3 Statusmeddelanden)
  • Alla element accentueras inte då man pekar. (2.4.7 Synlig fokusering)
  • En del av webbplatsens bilder har bristfällig bildtext. (1.1.1 Icke-textuellt innehåll)
  • Utförandet av pdf-filernas innehållsförteckning är bristfällig. (1.3.1 Information och relationer)
  • Webbtjänsten julkaisut.hel.fi innehåller pdf-filer som inte är fullständigt tillgängliga. Exempelvis avviker Helsingfors-tidningens pdf-versions tekniska bläddringsordning från filens visuella ombrytning. (1.3.2 Ordning som påverkar betydelsen)

Tillgänglighetskraven gäller inte allt innehåll

I tjänsten finns kartor som inte är tillgängliga för alla användare. Enligt lag måste inte kartor vara tillgängliga men den väsentliga guidande informationen ska anges, t.ex. i skrift.

Be om tillgänglig information

Man kan be den som upprätthåller webbplatsen att få det innehåll som är otillgängligt p.g.a. de nämnda bristerna, genom att kontakta per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret www.hel.fi/palaute.

Korrigering av bristerna

Bristerna korrigeras för närvarande.

Hittade du brister i tillgängligheten?

Vi försöker hela tiden förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du stöter på problem som inte beskrivs på den här sidan, meddela oss, så ska vi göra vårt bästa för att rätta felen. Ge respons med detta webbformulär (www.hel.fi/palaute) eller e-posta till helsinki.palaute@hel.fi.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 24.11.2020.

Bedömning av tillgängligheten

I bedömningen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsbeskrivning och metoder som syftar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsmoment.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående sakkunnig i en auditering samt med en självutvärdering.

Tillgängligheten har granskats med ett program för tillgänglighetsgranskning och genom en manuell granskning av webbplatsen och innehållet. Programgranskningen gjordes med hjälp av Siteimproves automatiska verktyg för tillgänglighetstestning och en webbläsarutvidgning. Den externa auditeringen utfördes av Servicecentralen Helsingfors, enheten telefon- och välbefinnandetjänster.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Man tar hand om webbplatsens tillgänglighet genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras och genom granskningar med jämna mellanrum. Det här utlåtandet uppdateras i samband med att det görs ändringar på webbplatsen och tillgängligheten granskas.

Tillgänglighetsutlåtandet har blivit uppdaterat 29.9.2021, 9.12.2021, 14.12.2021 och 9.6.2022.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs. Om du är missnöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

tfn 0295 016 000 (växeln)

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar de digitala tjänsternas tillgänglighet genom att förenhetliga publikationsarbetet och genom att ordna kurser för personalen med fokus på tillgänglighet. Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt i samband med att webbsidorna uppdateras. Staden reagerar genast på de brister som upptäcks. Målsättningen är att göra nödvändiga ändringar så fort som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av assisterande teknologier

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och för dem som använder assisterande teknologier. Stadens rådgivningssidor och telefonrådgivning ger stöd.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande har godkänts 30 november 2020

Stadskansliet/kommunikationsavdelningen

Helsingfors stad